PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie pierwszego w historii programu Cyfrowa Europa i zainwestowanie w niego 9,2 mld euro, aby budżet UE na lata 2021–2027 odpowiadał na rosnące wyzwania wynikające z cyfryzacji.

Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego KE stworzyła ramy regulacyjne, które są dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami przewidzianymi w programie Cyfrowa Europa, aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy. Te kluczowe zdolności obejmują wysokowydajne systemy obliczeniowe, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane umiejętności cyfrowe, a także zapewnienie ich szerokiego wykorzystania i dostępności w gospodarce i w społeczeństwie, zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego.

Propozycja Komisji koncentruje się na pięciu obszarach:

  • Superkomputery – kwota w wysokości 2,7 mld euro zostanie przeznaczona na finansowanie projektów służących opracowywaniu i wzmacnianiu superkomputerów i przetwarzania danych w Europie, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju wielu obszarów – od opieki zdrowotnej i energii ze źródeł odnawialnych, po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. Proponowane finansowanie zapewni skuteczniejsze i bardziej powszechne wykorzystanie superkomputerów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program Cyfrowa Europa dążyć będzie do stworzenia do roku 2022/2023 światowej klasy superkomputera i infrastruktury danych o eksaskalowej zdolności obliczeniowej (miliard miliardów (lub 1018) obliczeń na sekundę), a do roku 2026/2027 systemów o zdolności przekraczającej eksaskalę, wyposażając tym samym UE we własne niezależne i konkurencyjne zasoby technologii, wspomagając osiągnięcie doskonałości w domenie aplikacji i zwiększając dostępność i wykorzystanie superkomputerów. Planowane inicjatywy będą opierać się na europejskiej strategii na rzecz superkomputerów, która pomoże UE osiągnąć postęp w wielu dziedzinach, począwszy od opieki zdrowotnej i energii odnawialnej, po bezpieczeństwo samochodów i bezpieczeństwo cybernetyczne.

 

  • Sztuczna inteligencja – planuje się, że kwota w wysokości 2,5 mld euro zostanie przeznaczona na rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w całej europejskiej gospodarce i społeczeństwie. Budżet ten opiera się na europejskim podejściu do sztucznej inteligencji przedstawionym w dniu 25 kwietnia 2018 r. Ma ono na celu pobudzenie inwestycji, aby jak najlepiej wykorzystywać sztuczną inteligencję, a jednocześnie uwzględniać zmiany społeczno-gospodarcze z nią związane i zapewniać odpowiednie ramy etyczne i prawne. Program Cyfrowa Europa umożliwi lepszy dostęp organów publicznych i przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych, do obiektów badawczych i do przeprowadzania eksperymentów w dziedzinie sztucznej inteligencji w państwach członkowskich. Zwiększenie inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa pozwoli natomiast pozostać UE w światowej czołówce, jeżeli chodzi o postęp naukowo-technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji. Komisja proponuje opracowanie wspólnych „europejskich bibliotek” algorytmów, które byłyby dostępne dla wszystkich, aby pomóc sektorowi publicznemu i prywatnemu w identyfikowaniu i nabywaniu takich rozwiązań, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom. Otwarte platformy i dostęp do przestrzeni danych przemysłowych w zakresie sztucznej inteligencji zostaną udostępnione w całej UE za pośrednictwem ośrodków innowacji cyfrowych, zapewniających małym przedsiębiorstwom oraz lokalnym innowatorom obiekty badawcze i potrzebną wiedzę.

 

  • Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do technologii – 2 mld euro zostaną zainwestowane w ochronę gospodarki cyfrowej, społeczeństwa i demokracji w UE poprzez budowanie cyberobrony i unijnego sektora cyberbezpieczeństwa, finansowanie najnowocześniejszych urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa, a także wspieranie rozwoju niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wniosek opiera się na szeregu środków w zakresie cyberbezpieczeństwaprzedstawionych we wrześniu 2017 r. oraz na pierwszych ogólnounijnych przepisach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które weszły w życie w maju 2018 r.

 

  • Umiejętności cyfrowe – dzięki inwestycjom w wysokości 700 mln euro obecni i przyszli pracownicy będą mieli możliwość łatwego zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych poprzez długo- i krótkoterminowe kursy szkoleniowe oraz staże w trakcie pracy, niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim zamieszkują. W ramach programu Cyfrowa Europa ośrodki innowacji cyfrowych będą realizować programy mające na celu udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej pomocy w wyposażeniu ich pracowników w niezbędne zaawansowane umiejętności, tak aby mogli uzyskać dostęp do nowych możliwości oferowanych przez superkomputery, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.

 

  • Zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i w społeczeństwie – kwota w wysokości 1,3 mld euro zapewni cyfrową transformację administracji publicznej i usług użyteczności publicznej oraz ich interoperacyjność w całej UE, a także ułatwi wszystkim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostęp do technologii i know-how. Ośrodki innowacji cyfrowych będą stanowić „punkty kompleksowej obsługi” dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, zapewniając dostęp do wiedzy technologicznej i obiektów do przeprowadzania eksperymentów, jak również porady, aby jak najlepiej ocenić biznesowe projekty w zakresie transformacji cyfrowej. Sieć ośrodków innowacji cyfrowych uzyska wsparcie, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny w całej Europie. Ośrodki innowacji cyfrowych są obecnie jednym z kluczowych elementów strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

 

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnych wieloletnich ram budżetowych UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Biorąc pod uwagę pilny charakter sytuacji oraz skalę wymaganych inwestycji, istnieje silna potrzeba interwencji na poziomie UE w celu wspólnego finansowania i koordynacji działań na skalę umożliwiającą sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Powinno to zapewnić pełne wykorzystanie korzyści wynikających z nowych technologii cyfrowych.

Nierozwiązanie problemu luki inwestycyjnej niesie ze sobą ryzyko osłabienia zdolności innowacyjnych UE oraz konkurencyjności jej przemysłu.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram budżetowych umożliwi płynne przejście z obecnych wieloletnich ram budżetowych (2014–2020) do nowych, a także zapewni przewidywalność finansowania z korzyścią dla wszystkich.

 

(Źródło: KE)

 

Firma TNO, na zlecenie Komisji Europejskiej, we współpracy z kilkoma partnerami z Europy, realizuje projekt stworzenia mapy (oraz katalogu) Hubów Innowacji Cyfrowych w Europie. Działanie to było od dawna zapowiadane i popierane przez Komisję Europejską (poniżej list Maxa Lemke, Head of Unit for Technologies and Systems for Digitising Industry, Directorate General CONNECT of the European Commission).

Mapa i katalog mają pomóc w identyfikacji usług oferowanych przez dany Hub, a tym samym umożliwić promocję istniejących i powstających hubów. Wstępna wersja mapy znajduje się tutaj.

 

Idea tworzenia Hubów Innowacji Cyfrowych:


Komisja Europejska i Dyrekcja Generalna ds. Sieci Łączności, Treści i Technologii (DG CONNECT) w Strategii jednolitego rynku cyfrowego nakreśliły główne cele – by wszystkie gałęzie przemysłowe w Europie mogły w pełni korzystać z innowacji cyfrowych w celu uaktualnienia swoich produktów, usprawnienia procesów i dostosowania swoich modeli biznesowych do zmian związanych z cyfryzacją [1].

Kluczową część tej strategii stanowią Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs – DIH). W zbliżającej się perspektywie 2018-2020, KE planuje przeznaczyć ok. 300 milionów euro z programu Horyzont 2020 (w perspektywie 2016/17 przeznaczyła już ok. 200 milionów euro), na działania związane z Hubami Innowacji Cyfrowych. Dodatkowo ok. 5 miliardów euro ma pochodzić z innych źródeł – ze środków krajowych i regionalnych, (najlepiej jeśli pochodzić będą z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Komisja Europejska planuje w ciągu najbliższych pięciu lat powołanie 100 nowych i wsparcie 200 istniejących hubów w skali całej Europy. Oznacza to, że w ciągu każdego roku zakładanych będzie ok. 20 nowych Hubów Innowacji Cyfrowych.

 

Zadania Hubów:


Huby Innowacji Cyfrowych mają służyć jako punkty kompleksowej obsługi, które pomagają firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych, produkcyjnych, produktów lub usług za pomocą technologii cyfrowych.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centrum kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii.

Huby mają zapewniać również wsparcie biznesowe i finansowe w celu wdrożenia innowacji (w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości). Huby to regionalna współpraca wielostronna (w tym organizacje ds. badań i technologii – RTO, uniwersytety, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, inkubatory/akceleratory, agencje rozwoju regionalnego, a nawet rządy), opierająca się również na silnych powiązaniach z dostawcami usług spoza regionu wspierającego przedsiębiorstwa z dostępem do ich usług.

 

Więcej informacji o ankiecie prowadzonej przez firmę TNO znajduje się na stronie  oraz w prezentacji.
Wszelkie pytania związane z tym działaniem prosimy kierować do:

Tomasz Mazuryk, FundingBox.com
e-mail: tomek@fundingbox.com

www.fundingbox.com

[1] KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW – Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

 

Trwają prace nad przygotowaniem Programu Pracy konkursów 2018-2020 dla obszaru ICT, w programie Horyzont 2020. W tym kluczowym dla europejskiej gospodarki obszarze prowadzone są konsultacje z grupami interesariuszy, poprzez różnego rodzaju fora. Należą do nich:

  • grupy doradcze (Advisory Group), w skład których wchodzi CONNECT Advisory Forum (CAF) – głównym zadaniem tej grupy jest wspieranie KE w definiowaniu celów Horyzontu 2020 i priorytetów naukowych, technologicznych i innowacji, jak również na szerszych zagadnień związanych z polityką agendy cyfrowej dla Europy.

Dodatkowo działa również Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), którego głos jest również uwzględniany w konkursach.

  • Komisja Europejska odbyła również szereg spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami mającymi wpływ na kształtowanie tematów ICT
  • Brane są również pod uwagę głosy zebrane podczas otwartych konsultacji społecznych, np.:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad Programem Pracy ICT 2018-2020 mogą kontaktować się z:
Koordynator obszaru ICT w programie H2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE
Małgorzata Szołucha
Tel.: +48-664-032-128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
Więcej informacji:

Information and Communication Technologies – Work Programme 2018-20 preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/information-and-communication-technologies-work-programme-2018-20-preparation

Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1432811226203&from=PL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy: Komisja wytycza drogę do cyfryzacji europejskiego przemysłu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_pl.htm

 

 

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (European Cloud Initiative) opiera się na strategii jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest między innymi maksymalizacja potencjału wzrostu europejskiej gospodarki cyfrowej [1].

W ramach tej inicjatywy planuje się stworzenie zaufanego, otwartego środowiska dla społeczności naukowej na potrzeby przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych i wyników naukowych – europejskiej chmury dla otwartej nauki [2]. Jej celem jest wykorzystywanie potrzebnych mocy obliczeniowych superkomputerów stanowiących ważny element tej inicjatywy, szybkich połączeń z siecią i rozwiązań opartych na chmurze o dużej pojemności w ramach europejskiej infrastruktury danych [3]. Przedmiotem zainteresowania będzie w pierwszej kolejności społeczność naukowa: baza użytkowników zostanie rozszerzona o sektor publiczny i o przemysł; stworzone zostaną w ten sposób rozwiązania i technologie, które przyniosą korzyść wszystkim obszarom gospodarki i społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem rewolucji danych w Europie jako istotnego czynnika globalnego wzrostu.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze bazuje na osiągnięciach europejskiej strategii w zakresie chmury obliczeniowej [4] i strategii obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) [5]. Będzie też czerpać z takich inicjatyw, jak niedawno ogłoszony ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC oraz aplikacji opartych na technologii dużych zbiorów danych [6]. W ramach inicjatywy kontynuuje się politykę wytyczoną w komunikacie dotyczącym technologii dużych zbiorów danych [7] oraz wspiera europejską agendę polityczną dotyczącą otwartej nauki, której celem jest zwiększenie jakości i wpływu nauki [8], w oparciu o osiągnięcia polityki otwartego dostępu [9]. Niniejszy komunikat oznacza początek procesu, w ramach którego Komisja wspólnie z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami będzie dążyć do tego, by cele Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze mogły zostać osiągnięte.

Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze zostanie uzupełniona o dalsze działania w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego obejmujące umowy dotyczące usług w chmurze dla użytkowników biznesowych i zmianę dostawcy usług w chmurze, jak również inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych

Finansowanie:
Istniejące finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwi wsparcie europejskiej chmury dla otwartej nauki i wdrożenie europejskiej infrastruktury danych. Wartość potrzebnych dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych oszacowano wstępnie na 4,7 mld euro na okres pięciu lat. Obejmuje ona 3,5 mld EUR na infrastrukturę danych , 1 mld euro na ogólnounijną inicjatywę przewodnią na dużą skalę w zakresie technologii kwantowych i 0,2 mld EUR na działania, których celem jest zwiększanie dostępu i budowanie zaufania. Z państwami członkowskimi omówione zostaną dodatkowe środki służące zwiększeniu wsparcia na rzecz europejskiej chmury dla otwartej nauki poza Horyzont 2020. Z czasem, tj. gdy środowisko naukowe, innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i sektor publiczny zaczną wykorzystywać inicjatywę, będzie ona generować własne przychody.

Komisja ma zamiar pokazać, w jaki sposób można łączyć różne źródła finansowania na poziomie UE i na poziomie krajowym, aby w pełni umożliwić realizację celów niniejszego komunikatu i omówi to z państwami członkowskimi po dokonaniu odpowiedniej oceny, ocen skutków i po przeprowadzeniu konsultacji. Tak ambitna infrastruktura będzie wymagała dużego zaangażowania państw członkowskich, w szczególności polegającego na wykorzystaniu funduszy strukturalnych i gwarancji EFIS, a także znacznych inwestycji z sektora prywatnego i odpowiednich mechanizmów koordynacji. W tym kontekście proponowany ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w zakresie HPC i technologii dużych zbiorów danych daje określone możliwości w związku z zaangażowaniem państw członkowskich oraz pozytywne skutki wynikające z tego zaangażowania.

[1] COM(2015) 192 final.

[2] Grupa ekspertów wysokiego szczebla z Komisji rozpoczęła prace przygotowawcze, przy czym jej zadaniem było udzielanie porad na temat uruchomienia inicjatywy: http://bit.ly/1RK7lhh

[3] Prace przygotowawcze zostały podjęte m.in. poprzez grupy doradcze, takie jak grupa ds. e-infrastruktury (e-infrastructures Reflection Group).

[4] COM(2012) 529 final i wyniki prac grup roboczych http://bit.ly/1QVrvIb.

[5] COM(2012) 45 final.

[6] Celem jest wspieranie rozwoju nowych zastosowań HPC w przemyśle oraz zagwarantowanie dostępu do funkcji HPC na potrzeby badań publicznych i prywatnych, http://bit.ly/1RMFq0i

[7] COM(2014) 442 final.

[8] Debata polityczna Rady (9385/15); konkluzje Rady (8970/15).

[9] COM(2012) 401 final.

Więcej informacji:
Kierunki badawcze i wyzwania związane z europejską inicjatywą przetwarzania w chmurze dyskutowane były podczas warsztatu (Post-consultation Workshop) zorganizowanego przez KE w dniu 7 listopada 2016 r. Był to warsztat podsumowujący opinie zebrane podczas konsultacji społecznych, które miały miejsce od 5 września 2016 do 10 października 2016.
Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-cloud-computing-research-innovation-challenges-wp-2018-2020

Opinie prezentowane podczas tego spotkania będą miały znaczący wpływ na kształt tematów związanych z przetwarzaniem w chmurze w ramach Programu Pracy ICT 2018-2020, w programie Horyzont 20202.

Prezentacja podsumowująca Preparation H2020 ICT WP2018- 2020, Post-Consultation Workshop: Cloud Computing, 7 November 2016
Preparation H2020 ICT WP2018- 2020 – Europa

Źródło:
Poniższy tekst stanowi wycinek z Komunikatu „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z ICT Proposers’ Day 2016. Spotkanie odbyło się 26-27 września, w Bratysławie.

ICT Proposers’ Day to wydarzenie organizowane rokrocznie przez Komisję Europejską. Jej celem jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.

Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu tematów ICT z programu pracy konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017.

ICT Proposers’ Day 2016 był także wyjątkową okazją do odbycia osobistych spotkań (F2F) oraz uczestnictwa w sesjach networkingowych z naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji z krajów UE oraz spoza Europy.

Prezentacje z sesji tematycznych oraz sesji networkingowych:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm

Tabelaryczne zestawienie tematów związanych z ICT w całym programie Horyzont 2020:
guide-to-ict-related-activities-in-wp2016-17-a4-sept2016

Profile uczestników spotkań F2F można przeglądać na stronie:
https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants