Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty EU dla innowatorów, MŚP, start-upów i nie tylko…

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż obok standardowych konkursów w ramach poszczególnych klastrów i filarów Programu Horyzont Europa, organizowane są konkursy dla stron trzecich (Financial support to Third Parties – FSTP). Konkursy te znane są również pod nazwą open calls lub grantów kaskadowych (cascade grants).

Jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP, czasami we współpracy z uczelniami, instytucjami badawczymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych. Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest także szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych i dotarcie do podmiotów, które niekoniecznie chcą rozwijać/ testować technologie w ramach dużych konsorcjów międzynarodowych.

Formalne zapisy dotyczące finansowania dla stron trzecich, inaczej mówiąc podstawa prawna, została zdefiniowana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046, z dnia 18 lipca 2018 r. 

Konkursy te publikowane są na komisyjnym portalu Funding & tender opportunities.

Ogólne uwagi formalne organizacji konkursów dla stron trzecich:

 • Ogólne zapisy dotyczące organizacji konkursów dla stron trzecich muszą być ujęte w Programie Pracy, w opisie tematu konkursu. Projekt, a w zasadzie konsorcjum, które zwycięży, otrzymuje dofinansowanie od KE i w ramach działań projektu organizuje otwarte konkursy dla stron trzecich.
 • Dystrybutorem i jednocześnie organizatorem konkursu dla stron trzecich jest konsorcjum projektowe, które uzyskało finansowanie w ramach programu Horyzont Europa, z Komisji Europejskiej i ma za zadanie przeprowadzenie konkursu/konkursów dla stron trzecich.
 • Wymogi formalne danego konkursu zdefiniowane są przez konsorcja projektowe. W praktyce oznacza to, iż informacji o danym konkursie udziela konsorcjum projektowe organizujące konkurs dla stron trzecich.
 • Konsorcjum projektowe określa zatem, jakiego typu podmioty mogą uczestniczyć w danym konkursie, czy wymagane jest tworzenie konsorcjum oraz jakie działania mogą być prowadzone i co ma być wynikiem tych działań, itp.
 • W zależności od zdefiniowanych przez konsorcjum projektowe zadań, stronami trzecimi mogą być: MŚP, start-upy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.
 • Finansowanie grantów pochodzi pośrednio z programu Horyzont Europa. Oznacza to, że środki finansowe wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta, czyli koordynatora danego projektu.

Zalety konkursów dla stron trzecich:

 • O granty mogą ubiegać się pojedyncze podmioty (w zależności od wymogów sprecyzowanych przez konsorcjum projektowe).
 • Wniosek projektowy obejmuje kilka stron (krótszy w porównaniu ze standardowymi wnioskami w ramach tradycyjnych typów projektów RIA, IA, CSA).
 • Krótsza procedura oceny wniosków.
 • Mniejsza konkurencja.
 • Różne typy działań – od studium wykonalności, poprzez walidację, działania demonstracyjne, eksperymenty, testy, wyjazdy na konferencje branżowe oraz działania standaryzacyjne (w zależności od tematyki projektu, który ogłasza konkurs dla stron trzecich).
 • Projekty trwają najczęściej kilka – kilkanaście miesięcy.

 Przykłady otwartych konkursów dla stron trzecich:

Przykłady kilku otwartych konkursów zostały zaprezentowane 12 stycznia br., podczas dnia informacyjnego organizowanego przez NCBR pod konkursy 2023-2024 w programie Horyzont Europa. Prezentację poprowadziła Katarzyna Kulikowska z firmy FundingBox. W prezentowanych konkursach FundingBox jest partnerem projektu oraz jednym z organizatorów konkursów.

1.Konkurs ogłoszony przez projekt AMULET

Zakres projektów ma dotyczyć trzech rodzajów zaawansowanych materiałów lekkich w czterech sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym.

2. Konkurs ogłoszony przez projekt ELISE

Konkurs dedykowany MŚP, które opracowują nowatorskie usługi lub aplikacje oparte na sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI & Machine Learning).

3. Konkurs ogłoszony przez projekt euROBIN

Platforma badawczo-rozwojowa w zakresie robotyki opartej na sztucznej inteligencji. Aplikować można w dwóch zakresach: programy wymiany oraz projekty współpracy.

4. Konkurs ogłoszony przez projekt PhotonHubEurope

Program wsparcia dot. gotowości inwestycyjnej na rozwiązania w różnych sektorach: rolno-spożywczy, infrastruktura cyfrowa, zdrowie, produkcja, mobilność, energia, bezpieczeństwo, przestrzeń powietrzna i obronność.

5. Konkurs ogłoszony przez projekt SecureIT

Zakres konkursu: Bezpieczeństwo – rozwiązania cyfrowe (*wyłącznie projekty cywilne ), Cyberbezpieczeństwo.

6. Konkurs ogłoszony przez projekt Change2Twin

Wdrożenie cyfrowego bliźniaka dla MŚP, które chcą poprawić swoją konkurencyjność poprzez wdrożenie technologii Digital Twin.

7. Konkurs organizowany przez projekt StandICT.eu 2023

Jest to szansa dla europejskich ekspertów, aby ubiegać się o bezpośrednie finansowanie ich wkładu w międzynarodowe organizacje normalizacyjne ICT, grupy robocze i komitety techniczne.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów:

1. Konkurs ogłoszony przez projekt AMULET

Informacja o projekcie AMULET:
Celem projektu AMULET jest wspieranie rozwoju zaawansowanych materiałów lekkich w ramach czterech branż: samochodowej, lotniczej i kosmicznej, energetycznej oraz budowlanej. Partnerzy z projektu chcą wykorzystać niewykorzystany dotąd potencjał MŚP w obszarze lekkich materiałów konstrukcyjnych oraz zidentyfikować nowe łańcuchy wartości dla zaawansowanych lekkich materiałów, takich jak kompozyty o osnowie polimerowej, kompozyty o osnowie ceramicznej oraz lekkie stopy metali. MŚP uczestniczące w projektach demonstracyjnych realizowanych w ramach projektu AMULET otrzymają wsparcie w postaci szkoleń technicznych i coachingu biznesowego, które pomoże im w szybszej komercjalizacji ich innowacyjnych rozwiązań.

 • Zakres konkursu: Zakres projektów ma dotyczyć trzech rodzajów zaawansowanych materiałów lekkich w czterech sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym.
 • Jest to już drugi konkurs otwierany przez projekt AMULET (2nd open call)
 • Otwarcie konkursu: 10 stycznia 2023, 13:00
 • Zamknięcie konkursu: 22 marca 2023, 13:00
 • Dla kogo: konsorcja składające się z 2-3 mikro, małych lun średnich przedsiębiorstw.
 • Wysokość grantu: do 120 tys. euro (do 60 tys. euro na jedno MŚP).
 • AMULET- Call Announcement


2. Konkurs ogłoszony przez
projekt ELISE

Informacja o projekcie ELISE:
Finansowany ze środków UE projekt ELISE ma na celu zwiększenie konkurencyjności Europy w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (ML, AI) poprzez utworzenie sieci doskonałości. W jego ramach zostanie poprowadzony program studiów doktoranckich i habilitacji, który ma przyciągnąć do Europy talenty klasy światowej. Ponadto uruchomiony zostanie program stypendialny pozwalający na prowadzenie przełomowych badań i organizację prestiżowych warsztatów w celu dalszego rozwijania metod stosowania SI. Zaangażowanie branży gwarantują liczne kontakty członków programu ELISE.


3. Konkurs ogłoszony przez projekt
euROBIN

Informacja o projekcie: euROBIN to platforma badawczo-rozwojowa w zakresie robotyki opartej na sztucznej inteligencji. Sieć euROBIN ma na celu rozwój narzędzi AI, oprogramowania, architektur i komponentów sprzętowych.
Wizją euROBIN jest europejski ekosystem robotów, które dzielą się swoimi danymi i wiedzą oraz wykorzystują swoją różnorodność, aby wspólnie uczyć się wykonywania nieskończonej ilości zadań w środowisku człowieka.

 • Aplikować można w dwóch zakresach: programy wymiany oraz projekty współpracy
 • Dla kogo: Organizacje szkoleniowe, akademickie, prywatne przedsiębiorstwa, MŚP.

4. Konkurs ogłoszony przez projekt PhotonHubEurope

Informacja o projekcie:

W ramach finansowanego ze środków UE projektu PhotonHub Europe powstanie jedno ogólnoeuropejskie Centrum Innowacji w Fotonice, które będzie stanowić pojedynczy punkt dostępu do nowatorskich technologii fotonicznych, ośrodków badań, wiedzy fachowej i doświadczenia 53 europejskich partnerów. Centrum zapewni wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do usług wsparcia: szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach centrów demonstracyjnych i eksperymentalnych PhotonHub. Będzie również istniała możliwość przetestowania nowych technologii przed zainwestowaniem w nie środków, co powinno pozwolić nawiązać współpracę z firmami, które prowadzą współpracę w zakresie realizacji innowacji. Projekt zapewni też działania coachingowe w zakresie gotowości inwestycyjnej i kojarzenie inwestorów.

 • Zakres konkursu: Program wsparcia dot. gotowości inwestycyjnej
 • Dla kogo: Startupy/ scaleupy o profilu deep tech, firmy, które pozyskały kapitał zalążkowy i poszukują dalszych inwestorów
 • Sektory: rolno-spożywczy, infrastruktura cyfrowa, zdrowie, produkcja, mobilność, energia, bezpieczeństwo, przestrzeń powietrzna i obronność
 • Co oferuje: Wsparcie mentorów-inwestorów
 • 4 sesje z mentorem:

Pitch deck + informacja zwrotna
Model finansowy i strategia cenowa
Term sheet i strategia wyjścia

5. Konkurs ogłoszony przez projekt SecureIT

Informacja o projekcie SecureIT:

Finansowany przez UE projekt SecurIT ma na celu przygotowanie nowego, globalnego i konkurencyjnego przemysłowego łańcucha wartości bezpieczeństwa poprzez poprawę integracji innowacyjnych systemów bezpieczeństwa, a także integrację kwestii prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do wyzwań etycznych, prawnych i społecznych. Cel ten będzie również uwzględniać zagadnienia związane z globalnym bezpieczeństwem, odpornością, zabezpieczeniami i cyberbezpieczeństwem w kontekście bezpiecznych przestrzeni publicznych, terytoriów i infrastruktury krytycznej.

 • Zakres konkursu: Bezpieczeństwo – rozwiązania cyfrowe (*wyłącznie projekty cywilne ), Cyberbezpieczeństwo
 • Obszary tematyczne: Ochrona infrastruktury krytycznej, odporność na katastrofy, ochrona przestrzeni publicznej
 • Otwarcie konkursu: 10 stycznia 2023
 • Zamknięcie konkursu: 14 marca 2023, 17:00 CET
 • Dla kogo: Konsorcja min. 2 firmy (MŚP)
 • Wysokość grantu:  w zależności od typu działań

Prototyp: do 74 tys. euro na projekt (max. 60 tys. euro na MSP)
Demonstrator Technologii: do 88 tys. euro na projekt (max. 60 tys. na MSP)

6. Konkurs ogłoszony przez projekt Change2Twin

Informacja o projekcie Change2Twin:
Finansowany przez UE projekt Change2Twin (będący częścią inicjatywy europejskiej I4MS ) pomaga MŚP z branży produkcyjnej w ich wysiłkach na rzecz digitalizacji w celu wdrożenia cyfrowych bliźniaków.

 • Zakres konkursu: Wdrożenie cyfrowego bliźniaka dla MŚP, które chcą poprawić swoją konkurencyjność poprzez wdrożenie technologii Digital Twin.
 • Otwarcie konkursu: 16 stycznia 2023
 • Zamknięcie konkursu: 16 kwietnia 2023
 • Dla kogo: MŚP i mid-caps z sektora produkcyjnego (manufacturing)
 • Wysokość grantu:  do 90 tys. euro
 • Informacja
 • Call Announcement

7. Konkurs organizowany przez projekt StandICT.eu 2023

Informacja o projekcie

Jest to projekt finansowany z programu Horyzont 2020 (Coordination and Support Action), którego głównym celem jest wspieranie obecności Europy i krajów stowarzyszonych z programem ramowym na międzynarodowej scenie normalizacji w zakresie rozwiązań ICT. Budowa europejskiej sieci ekspertów ds. normalizacji ICT była kluczowa dla zagwarantowania, że StandICT.eu w 2023 rozpocznie działania z solidną bazą sumiennych i aktywnych ekspertów tworzących normy.

 • Zakres konkursu: Jest to szansa dla europejskich ekspertów, aby ubiegać się o bezpośrednie finansowanie ich wkładu w międzynarodowe organizacje normalizacyjne ICT, grupy robocze i komitety techniczne.
 • Zamknięcie konkursu: 15 lutego 2023
 • Dla kogo: Indywidualni specjaliści i eksperci przyczyniający się do standaryzacji w wybranych horyzontalnych dziedzinach ICT (cloud computing, IoT, 5G, Cybersecurity i dane) lub innych dziedzinach wertykalnych związanych z ICT (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum technologies itp.)
 • Wysokość grantu: bezpośrednie finansowanie w wysokości do 10 tys. euro / 6 miesięcy projekt
 • Informacja.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.