Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zasady uczestnictwa i finansowania projektów w programie Horyzont Europa

 

Zasady programu Horyzont Europa są w dużym stopniu kontynuacją regulacji Horyzontu 2020. Istotna zmiana wystąpiła w przypadku kosztów personelu i  wyliczania stawki do raportu finansowego. Zamiast stawki godzinowej, jak to było do tej pory, beneficjenci będą posługiwali się stawką dzienną. Godzinowa rejestracje czasu pracy nie będzie wymagana, zastąpiona zostanie miesięczną deklaracją określającą ilość dni przepracowanych na rzecz projektu. Należy jednak podkreślić, że instytucje, które prowadzą godzinową ewidencję czasu pracy, mogą tę praktykę kontynuować. W momencie składania raportu finansowego będą w takiej sytuacji przeliczać godziny na dni.

W programie Horyzont Europa zdecydowana większość projektów będzie rozliczana na podstawie refundacji poniesionych kosztów. W ograniczonym zakresie  będzie kontynuowana realizacja projektów typu Lump sum, których rozliczenie odbywa się na bazie wykonania zaplanowanych zadań projektowych, a nie rozliczania kosztów.

Podstawowymi dokumentami, regulującymi kwestie zasad uczestnictwa w programie Horyzont Europa są:

 • Annotated Model Grant Agreement – wzór umowy grantowej z komentarzem, który doprecyzowuje zasady kwalifikowania kosztów oraz innych obowiązków wynikających z umowy grantowej.
 • Programme Guide – przewodnik po programie Horyzont Europa, wyjaśniający jego strukturę, budżet i priorytety polityczne. Zawiera również wskazówki dotyczące pisania wniosków.

Gdzie można znaleźć informacje o programie Horyzont Europa?

Funding & Tenders Portal to strona prowadzona przez Komisję Europejską, na której na bieżąco zamieszczane są szczegółowe informacje dotyczące programu Horyzont Europa. Znajdą się tam dokumenty, ogłoszenia o konkursach, poszukiwaniu partnerów, informacje o sposobie  przygotowania wniosku projektowego, procedurach związanych z  ubieganiem się o finansowanie UE oraz narzędzia, które umożliwiają złożenie wniosku projektowego, podpisanie umowy, a następnie przygotowanie i złożenie raportów.

Jakiego typu podmioty mogą uczestniczyć w projektach?

W programie Horyzont Europa mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają osobowość prawną – instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju fundacje, administracja rządowa, samorządowa, organizacje międzynarodowe itp.

Podmioty z jakich krajów mogą brać udział w projektach?

Program Horyzont Europa jest „otwarty na świat”, co oznacza, że podmioty z całego świata mogą w nim uczestniczyć.

Jednak tylko część z nich będzie z programu Horyzont Europa finansowana. Są to:

 • podmioty z państw członkowskich lub stowarzyszonych;
 • podmioty z państw o niskim lub średnim poziomie dochodu narodowego;
 • w drodze wyjątku podmioty z innych nie stowarzyszonych krajów trzecich, jeśli:
 1. dany kraj trzeci został wymieniony w Programie Pracy

oraz

 1. Komisja Europejska uzna, że uczestnictwo danego podmiotu jest niezbędne do realizacji projektu.

Inne podmioty z nie stowarzyszonych krajów trzecich  będą musiały we własnym zakresie pokryć koszty związane z  uczestnictwem w projektach Horyzontu Europa.

Czy projekty muszą być realizowane w konsorcjach?

Większość projektów programu Horyzont Europa będzie realizowanych w konsorcjach, które powinny się składać z co najmniej trzech niezależnych podmiotów, które mają siedzibę w minimum trzech państwach członkowskich lub stowarzyszonych. Przy czym przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim.

Od generalnej zasady występują jednak odstępstwa. Poniższe działania mogą być realizowane przez jeden lub kilka podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym:

 • granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC);
 • granty Europejskiej Rady ds. Innowacyjności (EIC)
 • działania w zakresie mobilności naukowej i w wybranych partnerstwach.

Działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA) mogą być realizowane przez jeden lub kilka podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym lub innym kraju trzecim.

Program Pracy w uzasadnionych przypadkach może wprowadzać dla konkretnych konkursów dodatkowe wymagania.

W jaki sposób wybierane są projekty do finansowania?

 • projekty wybierane są w drodze konkursowej;
 • jakość projektów oceniana jest przez niezależnych ekspertów;
 • podstawowe kryteria oceny to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość).

Jaka jest wysokość dofinansowania KE ?

Generalnie dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednak w przypadku projektów innowacyjnych jest na poziomie do 70%, z wyjątkiem instytucji o charakterze nie zarobkowym (non-profit), które przy realizacji projektów innowacyjnych finansowane są do 100%.

W niektórych partnerstwach stawka dofinansowania może być niższa – do 60%.

Maksymalne poziomy dofinansowania podane będą w Programie Pracy.

Jakiego typu koszty występują w projektach?

Koszty bezpośrednie są to koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp.

Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki  związane z  realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp.

Jaka jest wysokość kosztów pośrednich?

W odniesieniu do kosztów pośrednich w programie Horyzont Europa stosuje się stawkę zryczałtowaną w wysokości 25% od kosztów bezpośrednich.

Przy kalkulacji kosztów pośrednich nie są brane pod uwagę następujące koszty:

 • podwykonawstwo;
 • koszty zapewnienia wsparcia finansowego stronom trzecim;
 • koszty jednostkowe lub ryczałty pokrywające koszty bezpośrednie i pośrednie.

W jaki sposób realizowane będą płatności na rzecz konsorcjum?

Płatności na rzecz konsorcjum odbywają się za pośrednictwem koordynatora, który ma obowiązek dokonać dystrybucji otrzymanych środków do partnerów zgodnie z zapisami umowy grantowej oraz umowy konsorcjum.

 W trakcie realizacji projektu Komisja Europejska dokonuje następujących płatności:

 • zaliczka (wstępna, dodatkowa)
 • płatności okresowe, dla projektów z więcej niż jednym okresem sprawozdawczym;
 • płatność końcowa.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.