Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Słownik pojęć używanych w programie Horyzont Europa

A

Jedna z ról na portalu Funding & tender opportunities. Account Administrator to osoba reprezentująca organizację ubiegającą się o finansowanie w ramach Programów Unii Europejskiej w tym Horyzontu Europa.  Pomaga w  zarządzaniu profilem instytucji i wspiera  Legal Entity Appointed Representative (LEAR).

Dokument, na mocy którego zmieniane są warunki zawarte w Umowie Grantowej (GA). Amendment (Aneks do Umowy Grantowej) musi zostać sporządzony i podpisany elektronicznie na portalu  Funding & tender opportunities.

Online Manual – Amendments.

Podmioty powiązane z beneficjentem programu ramowego Horyzont Europa. Affiliated entities uczestniczą w realizacji zadań z podobnymi obowiązkami i prawami co beneficjent, ale nie podpisują umowy grantowej.

General Annexes.

Krótka, łatwa do zapamiętania i wymówienia nazwa identyfikująca projekt; można go utworzyć np. z pierwszych liter tytułu projektu. Przykłady:

 • EU-SENSE – European Sensor System for CBRN Applications.
 • SOILCARE – Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe.

Umowa grantowa z wyjaśnieniami i komentarzami – opracowany przez Komisję Europejską materiał informacyjny mający na celu wyjaśnienie sformułowań i zapisów zawartych w umowie grantowej.

Osoba lub organizacja (lub ich grupa), która wnioskuje o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej.

B

Oznacza wszelką wiedzę  materialną  lub niematerialną (od danych po know-how, informacje lub prawa; patenty, prototypy, technologie itp.), która istnieje w posiadaniu przyszłych beneficjentów przed przystąpieniem do Umowy Grantowej i jest  niezbędna do realizacji zadań w projekcie.

General Model Grant Agreement ARTICLE  16.

Ocena wniosków projektowych stosowana wyłącznie w I etapie dwuetapowych konkursów. W konkursach 2023-2024 Horyzontu Europa mechanizm ten ma charakter pilotażu.

Polega na przeprowadzeniu anonimowej oceny części merytorycznej B wniosku projektowego złożonego w pierwszym etapie konkursu. Część ta nie może zawierać żadnych bezpośrednich ani pośrednich odniesień do organizacji lub osób uczestniczących w projekcie, w szczególności nazw organizacji wnioskodawców, akronimów, logotypów ani nazwisk personelu. Wniosek zostanie uznany za niedopuszczalny, jeżeli w części B nie zostanie zachowana jego anonimowość.

Część administracyjna A wniosku, zawierająca dane wnioskodawców, nie jest udostępniana ekspertom oceniającym.

Finansowanie pomysłów zgłaszanych przez naukowców (np. indywidualne granty badawcze) i przedsiębiorców (indywidualne granty dla małych/średnich przedsiębiorców) głównie w filarze I i III Horyzontu Europa,  w odróżnieniu od top down approach w klastrach tematycznych.

Podmiot prawny, który podpisuje umowę grantową (Grant Agreement) z Komisją Europejską (lub jedną z jej agencji wykonawczych) i  ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przypisanych mu zadań  w projekcie.

C

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów oferowanych przez Unię Europejską, między innymi dla programu ramowego Horyzont Europa.

Call for proposal.

Finansowanie kaskadowe, zwane również finansowaniem dla stron trzecich (Financial Support to Third Parties –  FSTP; artykuły: 6.2.D.1 oraz  9.4  Umowy Grantowej).  Mechanizm Komisji Europejskiej pozwalający na finansowanie podmiotów nie będących partnerami partnerami projektu. Schemat ten umożliwia projektom realizowanym w ramach Horyzontu Europa ogłaszanie otwartych konkursów w celu wyłonienia stron trzecich, do których skierowane będzie dofinansowanie w formie uzależnionej od charakteru i potrzeb danego projektu. Wsparcie finansowe dla stron trzecich jest możliwe tylko wtedy, gdy jest przewidziane dla konkretnego tematu, w ramach konkretnego Programu Pracy.

Współfinansowane partnerstwa europejskie. Są to Partnerstwa publiczno-publiczne  pomiędzy Komisją Europejską, a agencjami krajowymi finansującymi badania w  krajach członkowskich i stowarzyszonych.

Partnerstwa europejskie w Horyzoncie Europa i programie Euratom.

Klaster – element tematyczny drugiego filaru programu Horyzont Europa „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”. W ramach programu HE mamy 6 klastrów tematycznych.

Umowa konsorcjum – wewnętrzna pisemna umowa między partnerami konsorcjum projektowego określająca wewnętrzną organizację konsorcjum. Dotyczy między innymi: podziału środków unijnych, dodatkowych zasad,  praw i  obowiązków partnerów w konsorcjum, jak również zarządzania własnością intelektualną. Musi być zawarta przed  podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską lub jej agencją wykonawczą. Przykład umowy konsorcjum powszechnie stosowanej w ramach programu Horyzontu 2020: DESCA 2020 (umowa konsorcjum będzie zaktualizowana w Horyzoncie Europa).

Typ projektów w programie HE, tzw. projekty koordynująco-wspierające. Projekty tego typu nie finansują badań naukowych, a działania je wspierające związane z np.: normalizacją, rozpowszechnianiem, podnoszeniem świadomości, komunikacją, nawiązywaniem kontaktów, wsparciem polityki, wymianą doświadczeń. Projekty te realizowane są  przez co najmniej jedną jednostkę/organizację.

General Annexes – B — Eligibility (str. 9)

Koordynator – instytucja koordynująca, czyli beneficjent wiodący odpowiedzialny za prawidłową realizacje wszystkich zadań w koordynowanym projekcie.

Współprogramowane partnerstwa europejskie. Są to partnerstwa publiczno-prywatne pomiędzy Komisją Europejską, a stowarzyszeniami branżowymi reprezentującymi zainteresowane strony w określonych dziedzinach gospodarki.

Partnerstwa europejskie w programach Horyzont Europa i EURATOM

Community Research and Development Information Service – główne źródło informacji na temat projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej od 1990 r.

Projects and Results

Działania komunikacyjno-promocyjne polegające na aktywnej promocji projektu, jednostek uczestniczących w tym projekcie oraz jego rezultatów poprzez dostarczanie ukierunkowanych informacji jak najszerszemu spektrum odbiorców.

HE Programme Guide – Guidelines for your dissemination, exploitation and communication activities

Krytyczne ryzyko w projekcie. Jest to prawdopodobny wskaźnik stanu lub zdarzenia, który może mieć  negatywny wpływ na realizację projektu. Poziom prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka powinien być oszacowany na etapie przygotowywania wniosku projektowego (niskie/średnie/wysokie).

D

Interaktywna platforma wiedzy. Dashboard proponuje przyjazne dla użytkownika i publicznie dostępne narzędzie do wyświetlania statystyk i danych dotyczących uczestnictwa w składanych wnioskach oraz w projektach programu Horyzont 2020, takich jak wskaźniki sukcesu, alokowane środki finansowe. Oferuje intuicyjne funkcje filtrowania, umożliwiając analizę uczestnictwa według np.: lokalizacji geograficznej, obszaru tematycznego badań, typów organizacji itd.

Dashboard

Plan zarządzania danymi w projekcie. Jest to dokument opisujący czynności wykorzystane na każdym etapie pracy z danymi w trakcie trwania projektu. Jego zadaniem ma być przede wszystkim ułatwienie planowania procedur związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem danych  w trakcie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu z określonymi licencjami np.: Creative Commons.

Reference Documents (Project reporting template; Data management plan template HE).

Praktyczne (tzn. wymierne i namacalne)  rezultaty projektu takie jak np.:  raport (z wyłączeniem raportów projektowych okresowych i końcowych), strony internetowe, zgłoszenia patentowe, filmy wideo,  zbiory danych, oprogramowanie,  algorytmy, modele, prototypy , zbiory danych, itp.

Deliverables  wymienione są między innymi w szablonie wniosku: Standard Proposal Template (RIA, IA).

Działalność Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji podejmowana bezpośrednio przez Wspólne Centrum Badawcze (wewnętrzny dział naukowy Komisji Europejskiej).

REGULATION (EU) 2021/695 HE

Upowszechnianie wyników badań i rezultatów projektów. Jest to jedno z działań w projekcie mające na celu publiczne ujawnienie  wyników badań i rezultatów projektów oraz ich rozpowszechnianie odpowiednim grupom docelowym między innymi na seminariach, konferencjach naukowych/przemysłowych, w publikacjach, mediach społecznościowych  itp.

Dissemination and exploitation of research results

E

Instrument Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) kierowany do MŚP (w tym start-upów), które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. W ramach instrumentu oferowane jest finansowanie w formie grantu lub komponentu inwestycyjnego.

Część programu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) służąca do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. W ich tworzeniu uczestniczą zarówno wizjonerzy-naukowcy jak i przedsiębiorcy potrafiący dostrzec potencjał biznesowy pomysłów na wczesnym etapie rozwoju technologicznego (TRL 1-4).

Instrument Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który  ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie na realizację w ramach  wcześniejszych projektów (EIC Pathfinder lub ERC). Finansowaniem objęte są działania od udowodnienia słuszności koncepcji do stworzenia prototypu.

EIP-AGRI  (The agricultural European Innovation Partnership Operational Groups)

W wybranych tematach konkursowych Klastra 6 ich udział może być wymagany. Grupy operacyjne EIP-AGRI (The agricultural European Innovation Partnership) mają na celu zgromadzenie podmiotów takich jak rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorstwa, grupy ochrony środowiska, grupy interesu konsumentów lub inne organizacje pozarządowe w celu wspierania innowacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa.

Europejski Zielony Ład to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej opublikowany 11 grudnia 2019 r. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę między innymi tak, aby była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W planie określono potrzebne inwestycje i finansowanie oraz dostępne narzędzia.

Europejska Przestrzeń Badawcza – jednolity, pozbawiony granic rynek badań, innowacji i technologii w całej Unii Europejskiej.  ERA jest wdrażana od 2000 r. Umożliwia swobodny przepływ zarówno naukowców, jak i wiedzy.

What is ERA?

Europejska Rada ds. Innowacji – inicjatywa KE wspierająca najbardziej obiecujących europejskich innowatorów. Zadaniem EIC jest wypełnienie luki w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP dla przełomowych innowacji, gdzie występuje wysokie ryzyko zarówno technologiczne, jak i rynkowe. EIC zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez instrumenty finansowania:

 • Pathfinder – dla wczesnych etapów prac B+R;
 • Transition – dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
 • Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko ceni projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Projekty ERC są finansowane z budżetu  programu ramowego Horyzont Europa.

European Research Council Mentoring Initiative (ERC MI) – inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych mająca na celu zwiększenie uczestnictwa w grantach ERC instytucji z tych państw, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Mentorzy wyłonieni spośród naukowców zasiadających wcześniej w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC mają za zadanie udzielić wsparcia naukowcom spełniającym warunki udziału w inicjatywie w przygotowaniu wniosku o grant ERC. W Polsce inicjatywę koordynuje Dział KPK w NCBR.

ERC Mentoring Initiative

Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025. W ramach programu prowadzone są między innymi badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz syntezy jądrowej.

Euratom

Europejskie ekosystemy innowacji, których zadaniem jest stworzenie bardziej połączonych i wydajnych ekosystemów innowacji w Europie, aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zachęcać do innowacji i stymulować współpracę między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami zajmującymi się innowacjami. Szeroka oferta konkursów EIE jest kierowana do podmiotów, które na co dzień zajmują się wsparciem przedsiębiorczości oraz innowacyjności gospodarki i firm.

EIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw innowatorów, instytucji badawczych, uczelni oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT realizuje swoje działania poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Poszczególne wspólnoty realizują działania w trzech filarach: edukacji, innowacji i przedsiębiorczości.

EIT website

Proces, w ramach którego Komisja Europejska lub jej agencja wykonawcza ocenia jakość wniosku w celu podjęcia decyzji, czy powinien on otrzymać dofinansowanie z budżetu UE. General Annexes; D — Award criteria Wspomagany przez niezależną komisję oceniającą (eksperci zewnętrzni wybierani z bazy ekspertów).

Szczegółowy raport podsumowujący ocenę wniosku, przygotowany na podstawie komentarzy i punktacji komisji oceniającej.

Kluczowy element wniosku. Expected impacts w programie ramowym Horyzont Europa (HE) to spodziewane długoterminowe skutki, do których mają się przyczynić  badania i innowacje w projektach realizowanych w HE. Powinny obejmować między innymi szeroko pojęte „oddziaływanie” społeczne, ekonomiczne i socjalne.

HE Programme Guide

Stosowanie rezultatów projektu w zakresie badań naukowych i innowacji w dalszej działalności po jego zakończeniu. Chodzi między innymi o wykorzystanie komercyjne w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu, stworzenia i świadczenia usługi lub w działalności normalizacyjnej.

REGULATION (EU) 2021/695 HE.

F

Dane FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) spełniające zasady wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego wykorzystania. Komisja Europejska kładzie bardzo duży nacisk na to, aby dane zbierane w trakcie realizacji projektu  były publicznie dostępne i możliwe do  odnalezienia bez potrzeby stosowania dodatkowych oprogramowań czy narzędzi – najlepiej poprzez  identyfikator cyfrowy: Digital Object Identifier (DOI;); interoperacyjne oraz możliwe do ponownego wykorzystania z określeniem odpowiednich licencji.

FAIR

Pionierskie, przełomowe badania, obarczone wysokim ryzykiem.  Badania są prowadzone w dowolnym obszarze naukowym, wspierane przez ERC (Europejską Radę ds. Badań Naukowych). Jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa (scientific excellence). Oferta grantowa kierowana jest do naukowców z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej.

Portal Komisji Europejskiej (KE) dedykowany programom zarządzanym centralnie przez KE. Zawiera zaproszenia do składania wniosków o finansowanie, informacje o procesach i programach finansowania, system składania wniosków projektowych, jak również informacje o procesach przetargowych. Służy również do składanie raportów z  projektów realizowanych w ramach programów UE.

G

Plan na rzecz równouprawnienia płci. Gender equality plan muszą posiadać  jednostki publiczne, organizacje badawcze, instytuty oraz uczelnie wyższe z  krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z Horyzontem Europa, które planują ubiegać się o finansowanie z programu Horyzont Europa.

Work Programme 2021-2022 General Annexes.

Bezpośredni wkład finansowy przekazywany z budżetu UE w celu refundacji części kosztów działań zgodnych z polityką UE.

Przygotowanie umowy o dofinansowanie. Grant agreement preparation jest to proces, podczas którego przygotowywana jest umowa grantowa o dofinansowanie dla wnioskodawców, których wniosek uzyskał pozytywną ocenę.

Umowa grantowa podpisywana między koordynatorem i partnerami konsorcjum projektowego a Komisją Europejską lub jej agencją wykonawczą w celu realizacji projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa.

H

Instrument (konkurs) w obszarze Widening Participation and Spreading Excellence umożliwiający instytucji z kraju „wideningowego”  dołączenie w roli partnera do konsorcjum, które realizuje już wybrany projekt w ramach jednego z konkursów tematycznych w Filarze 2 i EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa.

Link do projektów:

List of funded projects under Horizon Europe pillar 2 and the EIC Pathfinder

 

Kolejny, dziewiąty program finansowania projektów badawczo-innowacyjnych Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Organizacja z dowolnego sektora, która zatrudnia naukowców w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) na rzecz realizacji ich projektu szkoleniowo-badawczego . Odnosi się również do instytucji, która będzie gościła głównego badacza w ramach grantu Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

I

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które Komisja Europejska zleca do realizacji innym podmiotom, najczęściej w ramach konkursów (calls for proposals).

REGULATION (EU) 2021/695 HE.

Projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe składające się  z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych niezależnych od siebie jednostek z trzech różnych państw członkowskich (Member  State) UE i/lub państw stowarzyszonych z Horyzontem Europa (Third countries associated to Horizon Europe).

Projekty innowacyjne mają na celu tworzenie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Powinny obejmować działania takie jak:  prototypowanie, testowanie, demonstracja lub pilotaż na dużą skalę przed wprowadzeniem produktu na rynek. Projekty tego typu mogą zwierać w minimalnym stopniu działania badawcze.

Zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie to partnerstwa publiczno-prywatne.

Istnieją dwa rodzaje partnerstw instytucjonalnych:

 • publiczno-prywatne (PP: Komisja Europejska – podmioty prywatne)
 • publiczno-publiczno-prywatne (PPP: Komisja Europejska – państwa członkowskie/stowarzyszone z Horyzontem Europa – podmioty prywatne).

Własność intelektualna – kluczowe aktywa wykorzystywane przez projekt i z niego wynikające. Do własności intelektualnej zalicza się w szczególności utwory chronione prawem autorskim, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne chronione prawem własności przemysłowej, a także know-how oraz tajemnicę przedsiębiorstwa.

European IP Helpdesk, Europe – IP guides.

Prawa własności intelektualnej – prawa i obowiązki  dotyczące sposobu korzystania z własności intelektualnej.

Organizacja międzynarodowa, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone UE, której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie.

REGULATION (EU) 2021/695 HE.

J

Wspólne Centrum Badawcze to zaplecze badawczo-naukowe Komisji Europejskiej (Directorate-General Joint Research Centre), które powstało w 1957 r. Misją JRC jest wspieranie polityk europejskich poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach. JRC udostępnia także bezpłatnie swoją infrastrukturę badawczą.

K

Zdefiniowana przez Komisję Europejską w 2009 roku grupa sześciu technologii, które pozwolą podtrzymać konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i wesprą ich wejście na nowe rynki:

 • Zaawansowane technologie produkcyjne;
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia;
 • Technologie nauk przyrodniczych;
 • Mikro- i nanoelektronika i fotonika;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Bezpieczeństwo i łączność.

Kluczowe wskaźniki efektywności. Są to jakościowe i ilościowe  wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów projektu/organizacji.

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KICs) to rodzaj partnerstwa tematycznego między interesariuszami będącymi w procesie innowacji (uczelnie wyższe, organizacje badawcze, firmy itp.). Przybiera formę strategicznej sieci, wspieranej i finansowanej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Sieć może przybierać różne formy prawne i przeprowadzać wspólne planowanie innowacji (średnio- i długoterminowe), aby rozwijać innowacyjne produkty i usługi, zakładać nowe firmy i szkolić przedsiębiorców. Według stanu na sierpień 2021 r. funkcjonuje 8 wspólnot, które działają w zdefiniowanych  obszarach tematycznych:

L

Jeden ze sposobów finansowania i rozliczania projektów, stosowany w wybranych konkursach programu Horyzont Europa. Odbywa się w oparciu o koszty ryczałtowe.

M

Kraje członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Misje UE  to zobowiązanie do rozwiązania niektórych z największych wyzwań stojących przed naszym światem. Komisja Europejska wybrała pięć głównych misji:

 • walka z rakiem,
 • przystosowanie się do zmian klimatycznych,
 • ochrona oceanów,
 • życie w bardziej zielonych miastach,
 • oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności.

Misje stanowią integralną część programu ramowego Horyzont Europa rozpoczętego w 2021 roku. Każda misja będzie funkcjonować jako portfel działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne, a nawet inicjatywy legislacyjne – aby osiągnąć wymierny cel, którego nie można wypracować  za pomocą indywidualnych działań.

Program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej. MSCA finansuje  prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich przez naukowców. Jednocześnie umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.

Kamienie milowe – punkty kontrolne w projekcie. Kamienie milowe pomagają w określeniu postępów, odpowiadają osiągnięciu kluczowego wyniku pozwalającego na przejście do następnej fazy w projekcie. Kamieniem milowym może być krytyczny punkt decyzyjny w projekcie, w którym np. konsorcjum musi zdecydować, którą z kilku technologii zastosować do dalszego przygotowania do wdrożenia. Osiągnięcie kamienia milowego powinno być możliwe do zweryfikowania.

Podejście wielopodmiotowe mające na celu uczynienie procesu badań naukowych i innowacji oraz ich wyników bardziej wiarygodnymi oraz zgodnymi z zapotrzebowaniem społeczeństwa. To coś więcej niż szerokie rozpowszechnianie wyników projektu lub zbieranie opinii/wkładów od interesariuszy/odbiorców końcowych innowacji. Projekt w podejściu wielopodmiotowym zapewnia rzeczywiste i wystarczające zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów, co służy możliwie jak najbardziej kompletnemu osiągnięciu celów tematu. W tematach konkursowych, w których jest wymagane, stanowi jeden z warunków kwalifikowalności wniosku.

N

Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK). Sieć organów krajowych (w państwach członkowskich UE, krajach stowarzyszonych z Horyzontem Europa i krajach trzecich), które udzielają wnioskodawcom wsparcia, najczęściej w zakresie wnioskowania o środki z programu ramowego Horyzont Europa oraz w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

National Contact Points for Horizon Europe

Kraje niebędące krajami członkowskimi Unii Europejskiej ani ich terytoriami zamorskimi. Kraje te mogą, ale nie muszą, być stowarzyszone z programem Horyzont Europa.

Horizon Europe Programme Guide.

O

Otwarty dostęp, czyli zestaw zasad i szereg praktyk rozpowszechniania wyników/rezultatów badań w taki sposób, aby były one dostępne on-line dla każdego użytkownika bez opłaty. Bariery dla kopiowania lub ponownego wykorzystywania są  zmniejszone lub usuwane poprzez zastosowanie otwartej licencji na prawa autorskie.

Horizon Europe; Programme Guide.

Otwarta nauka to podejście oparte na otwartej współpracy i systematycznym dzieleniu się wiedzą i narzędziami. Jej zadaniem jest podniesienie jakości i efektywności badań oraz innowacji poprzez dzielenie się między innymi wynikami badań oraz rezultatami projektów. Obejmuje między innymi otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarty dostęp do danych badawczych, oprogramowania, otwarte zasoby edukacyjne, otwarte monografie. Ma za zadanie  usunąć bariery dzielenia się wszelkiego rodzaju produktami, zasobami, metodami  lub narzędziami na dowolnym etapie badań naukowych i innowacji.

Horizon Europe; Programme Guide.

P

Różne formy współpracy Komisji Europejskiej z władzami krajowymi lub przemysłem/interesariuszami. Partnerstwa w programie Horyzont Europa mają za zadanie maksymalizację inwestycji w badania i innowacje poprzez budowanie ustrukturyzowanych, długoterminowych partnerstw.

Partnerstwa podzielono na trzy typy w zależności od sposobu funkcjonowania:

 • Współfinansowane partnerstwa europejskie (Co-funded European Partnerships)
 • Współprogramowane partnerstwa europejskie (Co-programmed European Partnerships)
 • Instytucjonalne partnerstwa europejskie (Institutionalised European Partnerships).

Kod Identyfikacyjny Uczestnika to dziewięciocyfrowy numer, który Komisja Europejska przydziela podmiotom prawnym ubiegającym się o granty badawcze UE. Jednostkę rejestrujemy na portalu Funding & tender opportunities i otrzymujemy kod PIC.

Prezentacja, której zadaniem jest zainteresowanie inwestora pomysłem. Format szczególnie dobrze znany i popularny w środowisku start-up’owym. W programie Horyzont Europa pitch deck jest elementem aplikacji do konkursu EIC Accelerator. Prezentacja taka powinna mieć do 10 slajdów i zawierać poza informacją o firmie i produkcie także prognozy rynkowe i elementy biznes planu.

Plan wykorzystania  i rozpowszechniania rezultatów/wyników w projekcie. Plan powinien opisywać i podsumowywać podjęte działania w celu promocji projektu, rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu oraz  ochrony nowej wiedzy wygenerowanej przez projekt. Na etapie realizacji projektu ma być uaktualniany zwłaszcza do raportu końcowego.

Horizon Europa; Programme Guide.

Tryb postępowania stosowany wyłącznie w konkursach EIC Accelerator, który umożliwia podmiotom składanie projektów bezpośrednio do pełnego etapu aplikacyjnego (etap 2), z pominięciem kroku pierwszego, czyli złożenia wniosku wstępnego. Mechanizm ten ma zastosowanie wyłącznie wobec projektów realizowanych w ramach wybranych, certyfikowanych programów krajowych lub regionalnych, pod warunkiem uzyskania przez nie pozytywnego wyniku oceny innowacyjności oraz potencjału wdrożenia i komercjalizacji wyników.

Rodzaj finansowania z budżetu UE. Wkład finansowy przyznawany jako nagroda (w odróżnieniu od grantu) w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

EIC Work Programme 2021: EU Prize.

Działanie, którego głównym celem jest realizacja przedkomercyjnego zamówienia publicznego, realizowane przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi.

REGULATION (EU) 2021/695 HE. SPECIFIC CONDITIONS FOR ACTIONS WITH PCP/PPI.

Wynagrodzenie, które jest związane z uczestnictwem danej osoby w projektach, stanowi część zwyczajowej praktyki beneficjenta w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane w sposób stały.

REGULATION (EU) 2021/695 HE.

Urzędnik Komisji Europejskiej (lub jej agencji wykonawczej) odpowiedzialny za zarządzanie projektem ze strony UE.

Wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu UE, złożony w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie do składania wniosków.

R

Lista rankingowa wniosków projektowych, utworzona na podstawie wyników ich oceny.

Projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych niezależnych od siebie jednostek z trzech różnych państw członkowskich (Member State) UE i/lub państw stowarzyszonych z Horyzontem Europa (Third countries associated to Horizon Europe);

Projekty badawczo-innowacyjne to tworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, usług, produktów i ich udoskonalenie. Obejmują badania podstawowe i stosowane, testowanie i walidację prototypu na małą skalę w laboratorium lub  środowisku symulowanym. Mogą zawierać elementy demonstracyjne lub pilotażowe jednak kluczowym działaniem projektu powinny być  badania naukowe.

Rezultaty uzyskane przez dane działanie (np. w projekcie), do których można udzielić dostępu w formie publikacji naukowych, danych lub innych wytworzonych rezultatów i procesów, takich jak oprogramowanie, algorytmy, protokoły i elektroniczne zeszyty laboratoryjne.

REGULATION (EU) 2021/695 HE

Wszelkie materialne lub niematerialne efekty danego działania (np. w projekcie), takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich postać lub charakter, niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej.

REGULATION (EU) 2021/695 HE

S

Znak jakości wskazujący, że wniosek przedłożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków otrzymał wysoką ocenę (przekracza wszystkie progi oceny określone w Programie Pracy), lecz ze względu na ograniczone środki w przeznaczonym budżecie nie może być dofinansowany, niemniej może otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania.

REGULATION (EU) 2021/695 HE

Dokument opisujący zasady bezpieczeństwa  w realizowanym projekcie w ramach programu finansowanego z Unii Europejskiej.

PROGRAMME SECURITY INSTRUCTION.

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (firma) zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 r. 2003/361/EC, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania UE jako MŚP, firma musi spełnić określone warunki, w tym:

 • zatrudniać mniej niż 250 pracowników,
 • roczny obrót maksymalnie 50 mln euro i/lub roczna suma bilansowa maksymalnie 43 mln euro.

User guide to the SME Definition

T

Kraje stowarzyszone z programem ramowym Horyzont Europa: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Izrael, Kosowo, Mołdawia, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja. Pozostałe kraje takie jak  Maroko, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspy Owcze będą stowarzyszone po podpisaniu umowy o stowarzyszeniu z Komisją Europejską. Lista krajów stowarzyszonych uaktualniana jest o kolejne dołączające kraje:

List of Participating Countries in Horizon Europe

Finansowanie pomysłów naukowców i przedsiębiorców realizowanych w ramach tematów zdefiniowanych w Programach Pracy Horyzontu Europa.

Reference Documents – Work programme & call documents

Międzynarodowy i wirtualny, bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych dla naukowców, jako jedna z usług świadczonych przez projekty finansowane przez Komisję Europejską w programie Infrastruktury Badawcze: http://www.rich2020.eu/tas_calls

Poziom Gotowości Technologicznej. Metoda szacowania dojrzałości technologii, która umożliwia spójne, jednolite dyskusje na temat dojrzałości technicznej na w różnych typach technologii.

General Annexes: B — Eligibility

U

Unit costs (jednostkowe koszty osobowe) – sposób wykazywania kosztów osobowych na podstawie skalkulowanej przez instytucję i zaakceptowanej przez KE stawki dziennej, która jest stosowana w tej samej wysokości dla wszystkich pracowników danej instytucji biorących udział w projektach

W

Grupa krajów, dla których poziom badań i innowacji (mierzony odpowiednimi wskaźnikami liczbowymi) jest mniejszy od średniego poziomu UE. Podmioty/instytucje z krajów „wideningowych” uprawnione są do brania udziału w konkursach z obszaru Widening Participation and Spreading Excellence w roli koordynatorów. Do krajów „wideningowych” zalicza się poniższe:

Kraje UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Kraje Stowarzyszone (po zakończeniu procedury stowarzyszenia): Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Maroko, Macedonia Północna, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Terytoria zamorskie Francji, Hiszpanii i Portugalii: Gujana Francuska (FR), Gwadelupa (FR), Martynika (FR), Majotta (FR), Wyspa Reunion (FR), Wyspa Św. Marcina (FR), Wyspy Kanaryjskie (ES), Azory (PT), Madera (PT).

Widening participation and strengthening the European Research Area

Program Pracy to dokument przyjęty przez Komisję Europejską dotyczący programowania i planowania działań w programach finansowanych przez Unię Europejską w danym obszarze jej kompetencji. Programy pracy zostały opublikowane między innymi dla programu ramowego Horyzont Europa:

 • Filar I Doskonała nauka;
 •  Filar II Globalne Wyzwania i konkurencyjność przemysłowa;
 •  Filar III Innowacyjna Europa;

Programy pracy dostępne są na portalu: Funding & tender opportunities
w zakładce  Reference Documents – Work programme & call documents.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.