Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA

Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

ADRESACI

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

Instytucja może mieć status: (1) beneficjenta. Wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z KE, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE; (2) organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez beneficjenta.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania/udział  w jednym z 4 typów projektów tego programu.

OGÓLNE CECHY PROGRAMU

 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą oni realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie. W projektach są zatrudniani na czasowe umowy o pracę;
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział przedsiębiorstw i biznesu oraz innych organizacji sektora nieakademickiego umożliwiający naukowcom poznanie tego sektora oraz na rozwijanie kompetencji i wiedzy umożliwiającej pracę w tego typu instytucjach nieakademickich;
 • budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców plus dodatki, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & Tender opportunities po otwarciu danego konkursu. Udostępniane są wtedy formularze aplikacyjne.
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Program MSCA w skrócie: MSCA w Horyzoncie Europa:

TYPY PROJEKTÓW

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS 

4-letnie projekty  składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie doktorantów na kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług. Celem jest także zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych, (2) udziału w stażach i szkoleniach (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, w różnych sektorach, krajach i dyscyplinach. Każdy naukowiec zatrudniony w polskiej instytucji  uczestniczącej w projekcie Doctoral Networks musi być  uczestnikiem szkoły doktorskiej.  Więcej

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES

4-letnie projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników (naukowcy, doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami z różnych krajów tworzącymi konsorcjum projektu. Celem są badania naukowe realizowane wspólnie przez konsorcjum, a także wymiana wiedzy i pomysłów (na każdym etapie łańcucha innowacji) przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji oraz międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy. Więcej

Marie Skłodowska-Curie COFUND

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do naukowców na każdym etapie kariery naukowej. 5-letnie projekty przygotowywane są przez pojedynczą organizację. Więcej

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania. Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców do uzyskania nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.
Więcej

Marie Skłodowska-Curie and Citizens

Roczne lub dwuletnie projekty finansujące organizację Europejskiej Nocy Naukowców w ostatni piątek września każdego roku mają na celu popularyzację badań i zawodu naukowca wśród społeczeństwa. Zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o roli badań naukowych w codziennym życiu oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej jest głównym celem programu. Długofalowa edukacja prowadzona w szkołach jest możliwa dzięki działaniu „Naukowcy w szkołach”, które można realizować w ramach projektu.

.

.


Więcej informacji na stronie  MSCA.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.