Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Connecting Europe Facility – CEF

Instrument „Łącząc Europę”  w perspektywie finansowej 2021-2027 jest bezpośrednią kontynuacją działań z okresu 2014-2020 i finansuje strategiczne inwestycje w obszarach infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej, promując rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności UE oraz realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Ogólny budżet CEF na lata 2021-207 wynosi 33,7 mld euro, w tym aż 25,8 mld euro będzie przeznaczone na projekty transportowe, 5,8 mld euro, na projekty związane z infrastrukturą energetyczną, a na technologie cyfrowe – 2,1 mld euro.

CEF Transport

Głównym założeniem jest wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, tj. sieci o istotnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, tak aby zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój gospodarczy wszystkich regionów UE.

Należy zaznaczyć, że większość środków z CEF w ramach nowej perspektywy będzie przeznaczone na realizacje celów klimatycznych. Zatem będą to inwestycje w paliwa alternatywne, infrastrukturę kolejową, korytarze sieci transportowej TEN-T.

CEF jest koordynowany bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE), która ogłasza konkursy, a potem dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. Z ramienia KE za wdrażanie CEF odpowiada Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Na projekty transportowe w latach 2021-2027 będzie przeznaczone 25,8 mld euro.

W latach 2021-2023 określono następujące priorytety inwestycyjne (o łącznej wartości 18 mld euro):

 • infrastruktura transportowa (kolejowa, wodna śródlądowa, morska, terminale multimodalne i mulitmodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu,
 • rozwój paliw alternatywnych (wymagany udział finansowania zwrotnego, w tym tzw. blending),
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie,
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • infrastruktura parkingowa,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększanie odporności infrastruktury, w szczególności na klimatyczne i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej,
 • dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego zastosowania w zakresie obrony cywilnej.

Więcej na komisyjnej stronie CEF Transport.

Kontakt

CEF Energia

Połączona, nowoczesna, bezpieczna i inteligentna infrastruktura energetyczna będzie miała kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Ramy transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) będą kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie unijnych celów dekarbonizacji na lata 2030 i 2050, przyczyniając się jednocześnie do integracji sektorów i rynków, bezpieczeństwa dostaw i konkurencji.

Polityka transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), która koncentruje się na łączeniu infrastruktury energetycznej krajów UE, od 2013 r. odgrywa kluczową rolę w modernizacji transgranicznej infrastruktury energetycznej UE. Aby zaspokoić potrzeby w zakresie infrastruktury energetycznej na szczeblu regionalnym i europejskim poziomie, polityka TEN-E określa priorytetowe korytarze i obszary tematyczne oraz ustanawia dwuletnią listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest/PCIs), które pomagają UE osiągnąć jej krótko- i długoterminowe cele w zakresie energii i klimatu. W nowym programie na lata 2021-2027 wspierane są również projekty transgraniczne z zakresu OZE (cross-border projects for renewable energy).

W latach 2021–2027 budżet energetyczny w wysokości 5,84 mld euro powinien pomóc w przejściu na czystą energię i dokończeniu unii energetycznej, dzięki czemu systemy energetyczne UE będą lepiej połączone, inteligentniejsze i bardziej cyfrowe. Nacisk kładziony jest na transgraniczne projekty w zakresie energii odnawialnej, interoperacyjność sieci i lepszą integrację wewnętrznego rynku energii.

Więcej na komisyjnej stronie CEF Energy.

CEF Digital

Cyfrowa część Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital) wspiera i stymuluje zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021–2027.

Uczynienie Europy bardziej cyfrową jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego pokolenia. Wzrost interakcji online oraz pojawienie się nowych sposobów życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej pokazały kluczową rolę, jaką technologie cyfrowe odgrywają w naszej gospodarce i społeczeństwie. Z kolei technologie cyfrowe wymagają odpowiedniej infrastruktury łączności cyfrowej do funkcjonowania.

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na łączność, nadal istnieje znaczna luka w finansowaniu prywatnym i publicznym. Instrument „Łącząc Europę” – cyfryzacja jest odpowiedzią na tę lukę. Wraz z innymi instrumentami finansowania, w tym Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz InvestEU, Instrument „Łącząc Europę” pomaga wspierać inwestycje w bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności, w szczególności sieci Gigabit i 5G w całej UE. Działanie to będzie miało istotne znaczenie dla wspierania transformacji cyfrowej Europy, jak określono we wniosku „Droga do cyfrowej dekady”.

Ponadto CEF Digital przyczyni się do zwiększenia zdolności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej na wszystkich terytoriach UE, w szczególności w regionach najbardziej oddalonych. Ma to kluczowe znaczenie dla ambicji Europy, aby w nadchodzących latach nadal być suwerenna i niezależna pod względem cyfrowym.

Główne działania przewidziane w ramach cyfrowego Instrumentu „Łącząc Europę” obejmują:

Więcej szczegółów: Wieloletni Program Prac CEF

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.