Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Partnerstwo KDT otwiera konkurs 2021

16 grudnia 2021 otwarty został konkurs dla Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych, zwanego inaczej Wspólnym Przedsięwzięciem ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU). W skrócie partnerstwo to zwane jest Partnerstwem KDT. Nabór otwarty jest do 27 kwietnia 2022 r.

W ramach konkursu otwarto następujące tematy:

UWAGA: Zastosowane w powyższym zestawieniu skróty RIA i IA dotyczą typów działań i oznaczają odpowiednio: działania badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions) oraz działania innowacyjne (Innovation Actions).

Kto może uczestniczyć w konkursie

  • Organizacje badawcze,
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Dokumenty obwiązujące na etapie procedury międzynarodowej

Dokumenty obowiązujące na etapie procedury krajowej

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie możliwy poprzez Funding and Tenders Portal – szczegóły znajdują się tutaj, w części General Calls Information.

Sposób oceny wniosków

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie podlegał jedynie weryfikacji formalnej, bez oceny przez Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe, pod warunkiem zawarcia przez nich umów międzynarodowych z KDT JU. Warunkiem zawarcia umów krajowych jest podpisanie Administrative Agreement pomiędzy KDT a NCBR.

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Zasady tworzenia konsorcjum opisuje załącznik Zakres minimalny umowy konsorcjum krajowego

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach dostępnych na stronie konkursu.

W najbliższym czasie, w dniach 18-19 stycznia 2022, planowane jest spotkanie brokerskie dla otwartego konkursu 2021: ECS Brokerage Event: a virtual networking event for finding potential partners for your project idea.

Informacje dodatkowe o Partnerstwie KDT

Partnerstwo KDT jest jednym z ważniejszych partnerstw europejskich, gdyż dotyczy – jak sama nazwa wskazuje – kluczowych technologii cyfrowych, tzn. odnosi się do komponentów i systemów elektronicznych, które stanowią podstawę wszystkich głównych sektorów gospodarki. W zakresie działań Partnerstwa KDT będą komponenty elektroniczne oraz fotoniczne (technologie oparte na świetle), a także ich projektowanie, produkcja i integracja w systemach oraz oprogramowanie, które definiuje sposób ich działania.

Celem Partnerstwa jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Partnerstwo KDT działa na podstawie Jednolitego Aktu Podstawowego  (Single Basic Act) oraz opublikowanego, w dniu 30 listopada 2021, w Dzienniku Urzędowym – Rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085 ustanawiającego dziesięć Wspólnych Przedsięwzięć europejskich (Joint Undertaking – JU). Partnerstwo KDT jest jednym z tego typu partnerstw.

Partnerstwo KDT działa w modelu trójstronnym: partnerami – założycielami Partnerstwa KDT – jest Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej, państwa uczestniczące w tej inicjatywie (w praktyce agencje finansujące B+R w tych krajach) oraz strona prywatna reprezentowana przez trzy europejskie stowarzyszenia branżowe (Aeneas, Inside, EPoSS) skupiające interesariuszy we wskazanych obszarach rozwoju technologii.

Państwa, które dotychczas przystąpiły do partnerstwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa , Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Partnerstwo KDT nie jest całkiem nowym partnerstwem – KDT jest następcą Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), które funkcjonowało w latach 2014-2020. Dawne biuro ECSEL JU stało się teraz biurem KDT JU.

Partnerstwo KDT jest częścią unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa ustanowionego w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027 (siedmioletni budżet UE). W ramach programu, Partnerstwo KDT ma otrzymać do 1,8 mld euro z KE. Do tego należy doliczyć finansowanie ze strony państw uczestniczących w partnerstwie oraz inwestycje ze strony prywatnej.

W połowie 2022 planowane jest otwarcie konkursu 2022, z terminem składania wniosków po przerwie letniej 2022 r.

Ważne strony internetowe:

Informacji dotyczących uczestnictwa w konkursach tego Partnerstwa udziela:

Dział Współpracy Międzynarodowej
Andrzej Wajs
email: Andrzej.wajs@ncbr.gov.pl
t:   +48 22 39 07 499
m: +48 516 958 527

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.