PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Pracownik KPK

5 września 2017 r. odbędą się warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych do Programu Euratom oraz Horyzont 2020. Szkolenie poprowadzi ekspert KPK PB UE – Joanna Niedziałek.

 Rejestracja oraz szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: 

http://www.kpk.gov.pl/?event=abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-projekty-badawczo-innowacyjne-i-innowacyjne-euratom

 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące wspólnie z partnerami norweskimi przygotować wnioski do Programu Horyzont 2020 mogą skorzystać z dofinansowania podróży dostępnego w ramach funduszy norweskich. Wnioski powinny dotyczyć tematyki ochrony środowiska i zielonych technologii. Wystarczy e-mail do Innovation Norway z podstawowymi informacjami o firmie, koncepcji projektu i roli partnera norweskiego, celu i spodziewanych rezultatach podróży biznesowej.

Wnioski o dofinansowanie podróży oceniane są w trybie ciągłym, od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania budżetu przewidzianego w Programie.

Więcej informacji na stronie programu Norway Grants.

Szczegółowe informacje:  

Ewa Kwast

Senior Adviser
Royal Norwegian Embassy, Commercial Section
Innovation Norway Warsaw

T. +48 22 581 0 585
M. +48 601 43 86 86
ewa.kwast@innovationnorway.no

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu brokerskim on-line.  Poświęcone ono będzie znalezieniu partnerów do konkursów z zakresu efektywności energetycznej, które zamykają się 7 czerwca 2017 r. Wydarzenie przygotowane zostało przez konsorcjum projektu C-Energy. Odbędzie się ono w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 14.00-15.30.

Na początek pokrótce przedstawione zostaną tematy konkursowe a później każda z zainteresowanych instytucji będzie miała 4 minuty (3 slajdy) na przedstawienie swojego pomysłu na projekt i profilu poszukiwanego partnera.

Zainteresowane instytucje prosimy o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres: maria.smietanka@kpk.gov.pl oraz aneta.maszewska@kpk.gov.pl

 

W lutym otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:  ERA-MIN 2 Joint Call 2017

 

Temat konkursu: RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY

 

Zakres:  The five main thematic areas are:
1. Supply of raw materials from exploration and mining
2. Design
3. Processing, Production and Remanufacturing
4. Recycling of End-of-Life Products
5. Cross-cutting topics:
– New business models,
– Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
– Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

 

Uwaga! NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej (Call text, Guideliness for Applicants).

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, RPA, Hiszpania, Szwecja, Turcja.

 

Data otwarcia naboru wniosków:  01.02.2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:  05.05.2017, 17:00 CEST

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie.

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:  Pierwszy kwartał 2018 r.

 

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.  (Kurs euro4,3186 zł)

 

Status prawny konkursu:

•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
•    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

 

 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maria Bojanowska-Sot
Tel: 22 3907186
E-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:
Natalia Dębecka
Tel: 22 39 07 145
E-mail: natalia.debecka@ncbr.gov.pl
Dział finansowy

 

Kontakt w Era-MIN 2:

Sekretariat konkursu: eramin@fct.pt
Dina Carrilho (+351) 213 924 381
Marta Norton (+351) 213 911 565
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Av. D. Carlos I, 126 – 7º – 1249-074 Lisboa, Portugal

Link do dokumentów konkursowych: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

 

Materiały do pobrania:

W dniach 19–25 czerwca 2017 r. odbędzie się w Brukseli TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII UNII EUROPEJSKIEJ 2017. To coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej promująca wiedzę i rozwiązania dotyczące czystej, bezpiecznej i efektywnej energii. Projekt ten umożliwia organom publicznym, instytucjom biznesu, przedsiębiorcom i decydentom pracującym w dziedzinie energii, uczelniom oraz wszystkim zainteresowanym obywatelom UE wymianę wizji i pomysłów, które mogą przyczynić się do realizacji wspólnej Unii Energetycznej.

Swój udział w wydarzeniach związanych z Tygodniem Zrównoważonej Energii UE można zgłaszać do 10 marca br. W celu zgłoszenia się wystarczy:

Zaproponować swój projekt na zorganizowanie sesji tematycznej podczas konferencji dotyczącej energii w Brukseli lub uczestniczyć w niej jako prelegent;

Włączyć się do rywalizacji o przyznanie Sustainable Energy Award – nagrody dla najlepszych europejskich projektów w dziedzinie czystej energii;

Zaplanować różnorodne wydarzenia promujące czystą, bezpieczną i efektywną energię w ramach EU Energy Days na terenie Europy;

Zarejestrować się, aby uczestniczyć w konferencji w Brukseli.

Sustainable Energy Award jest przyznawana projektom w 4 kategoriach: konsumenci, sektor publiczny, biznes i tzw. wyspy energetyczne (wiodące jednostki autonomiczne w dziedzinie czystej energii, inicjatywy przyczyniające się do stałego zwiększania bezpieczeństwa energetycznego w społecznościach nie połączonych do szerszej sieci).

Oprócz najlepszych projektów wybranych przez ekspertów w dziedzinie energetyki, swojego zwycięzcę wskażą słuchacze konferencji i otrzyma on/ona Citizens’ Award.

Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Tygodnia Zrównoważonej Energii UE oraz na Twitterze.

Zapraszamy do rejestracji!

Podpisanie umowy pomiędzy Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) a Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) odbyło się 2 lutego br. w Brukseli. Ze strony JRC w wydarzeniu udział wzięli: dyrektor generalny JRC Vladimir Sucha oraz szef działu współpracy międzynarodowej JRC Andrea Bucalossi. Polskę reprezentował dyrektor NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński oraz koordynator projektów międzynarodowych NCBJ dr Jacek Gajewski.

JRC to jedna z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Sześć ośrodków badawczych i centrala w Brukseli stanowią niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich. W ramach podpisanej umowy Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma możliwość współtworzenia programów badawczych Wspólnego Centrum Badawczego. Dzięki temu polscy naukowcy będą brać udział w opracowywaniu i koordynowaniu polityki Unii Europejskiej w szczególności w zakresie rozwoju technologii jądrowych w takich dziedzinach jak energetyka, gospodarka, cyberbezpieczeństwo czy medycyna.

– Podpisana umowa o współpracy z JRC to rezultat wysokiej pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej i naszej roli w prowadzonej polityce naukowo-badawczej Unii Europejskiej – powiedział dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. – To także otwarcie nowych możliwości, w tym w zakresie zbliżających się projektów w ramach Horyzontu 2020. Przykładem obszarów wzajemnej współpracy może być opracowywanie i wdrażanie nowych radioframaceutyków. Szybka i właściwa diagnoza w połączeniu ze skutecznym leczeniem to dziś jedno z największych wyzwań medycyny. Polska w tym obszarze ma wiele sukcesów i zamierza intensyfikować prace związane z rozwojem technologii jądrowych służących ochronie zdrowia i życia ludzi – dodał.

Medycyna jądrowa to tylko jeden z obszarów wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju technologii jądrowych. Kolejnymi tematami są m.in. badania materiałowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna jak również działania informacyjno-edukacyjne. Właśnie te tematy były poruszane podczas wizyty ekspertów Unii Europejskiej oraz KPK PB UE w NCBJ 6 lutego br. Rozmowom naukowców towarzyszyły prezentacje potencjału naukowo-badawczego ośrodka w Świerku, przede wszystkim reaktora jądrowego „Maria” (jednego z kilku na świecie produkujących molibden – izotop wykorzystywany w 80% wszystkich procedur medycyny nuklearnej), Ośrodka Radioizotopów POLATOM (światowy producent radiofarmaceutyków, zapewniający dostawy leków do 80 krajów na całym świecie, w tym do USA, Japonii, Chin czy Rosji) oraz Centrum Informatycznego Świerk (prowadzenie analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych). Spotkanie miało roboczy charakter i jest wstępem do szczegółowego określenia kierunków współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Do 21 lutego br. trwają konsultacje projektu Strategicznej Agendy Badań i Innowacji, opracowywanej w ramach projektu H2020 NewInno_NET:  The Near Zero European Innovation Network (www.newinnonet.eu).  Agenda dotyczy odzysku materiałów takich jak metale, minerały i tworzywa sztuczne ze strumieni odpadów: WEEE, ELV, odpady z opakowań plastikowych generowanych przez sektor motoryzacyjny, elektryczny i elektroniczny oraz towarów szybko zbywalnych.

Dokumenty:

SRIA version 1 38

Evaluation of research and innovation actions

Zapraszamy do kontaktu:

Izabela Ratman-Kłosińska : rat@ietu.katowice.pl. tel.:  32 254 60 31 wew.  243,.  kom 691 566 888

Mateusz Korcz: mkorcz@ietu.katowice.pl; tel 32 254 60 31 wew. 269

Marek Matejszyk: mat@ietu.katowice.pl; tel 32 254 60 31 wew. 235

Międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie przed promieniowaniem radiologicznym „2nd European Radiological Protection Research Week” odbędzie się w dniach 10-12 października 2017 roku w Disney Newport Bay Club Convention Centre pod Paryżem.

Rejestracja na to wydarzenie jest już otwarta. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną oraz stroną internetową www.ircp-erpw2017.com

 

Nawet 200 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać start-upy, które wezmą udział w programie akceleracyjnym z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Akcelerator MIT Enterprise Forum znalazł się wśród 10 nagrodzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach rządowego programu Start In Poland.

Start-upy zainteresowane udziałem w pierwszej rundzie akceleracji mają czas na zgłoszenie do 7 grudnia 2016 r.

Szczegóły w Portalu Innowacji.

 

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniach brokerskich Networking4Innovation, które odbędą się 30 listopada w Bratysławie. Będą one towarzyszyć najważniejszej w roku konferencji o tematyce energetycznej – SET Plan 2016 – Central European Energy Conference.

Spotkanie adresowane jest do naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych tematyką wykorzystania energii nuklearnej do produkcji na skalę przemysłową ciepła oraz instalacji do odsalania wody, reaktorów wysokotemperaturowych, jak również innych zastosowań.

Organizatorami spotkania są europejskie projekty C Energy oraz NUCL-EU2020, działające w porozumieniu z siecią Enterprise Europe Network.

Szczegóły na stronie wydarzenia.