Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo europejskie na rzecz inteligentnych sieci i usług

Smart Networks and Services Joint Undertaking

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz inteligentnych sieci i usług (Smart Networks and Services Joint Undertaking – SNS JU) jest jednym z dziesięciu europejskich partnerstw zinstytucjonalizowanych, działających w ramach programu Horyzont Europa. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (UE) nr 2021/2085 (Single Basic Act – ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu Horyzont Europa).

Z uwagi na priorytety Komisji na lata 2019–2024 „Europa na miarę ery cyfrowej” i „Gospodarka służąca ludziom” oraz cele polityki określone w kontekście komunikatu Komisji pt. „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” Europa musi rozbudować krytyczną infrastrukturę cyfrową opartą na sieciach 5G i rozwinąć zdolności technologiczne z myślą o wprowadzeniu sieci 6G do 2030 r.

W tym kontekście Komisja podkreśla strategiczne znaczenie partnerstwa europejskiego na rzecz inteligentnych sieci i usług dla zapewnienia konsumentom i przedsiębiorstwom bezpiecznych usług łączności. Priorytety te można zrealizować poprzez zgromadzenie kluczowych podmiotów, a mianowicie przemysłu, środowiska akademickiego i organów publicznych, w ramach partnerstwa europejskiego opartego na osiągnięciach inicjatywy poprzedzającej partnerstwo publiczno-prywatne 5G, w ramach którego z powodzeniem opracowano technologię i standardy 5G.

Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie infrastruktury 5G (5G PPP) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, europejskiego przemysłu ICT (producenci ICT, operatorzy telekomunikacyjni, usługodawcy) oraz organizacji naukowych, współtworzona przy udziale państw członkowskich UE.

Cele partnerstwa SNS JU:

 • Celem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług jest rozwiązanie kwestii politycznych w obszarze infrastruktury cyfrowej, wspieranie wprowadzania infrastruktury 5G w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2 (Connecting Europe Facility, CEF2) – technologie cyfrowe ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153(21) oraz rozszerzenie zakresu technologicznego badań naukowych i innowacji w odniesieniu do sieci 6G.
 • Będzie wspierać suwerenność technologiczną inteligentnych sieci i usług zgodnie z nową strategią przemysłową dla Europy, nową strategią bezpieczeństwa cybernetycznego UE i unijnym zestawem narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G.
 • Umożliwi podmiotom europejskim rozwijanie zdolności technologicznych w zakresie systemów 6G jako podstawy przyszłych usług cyfrowych do 2030 r.
 • Wzmocni wiele dziedzin wertykalnych, takich jak inteligentne budynki, inteligentna produkcja, inteligentny transport, opieka zdrowotna, edukacja, połączona i zautomatyzowana mobilność, media i rozrywka, inteligentne rolnictwo, bezpieczeństwo publiczne, inteligentne miasta itp.

Niektóre istotne kwestie w kontekście 5G:

 • Testy sieci 5G w ramach miast (5G Trials trials in cities) oraz w zakresie innych obszarów – wspomnianych powyżej tzw. obszarów wertykalnych;
 • Testy w ramach korytarzy transgranicznych;
 • Zapewnienie ogólnoeuropejskich ram współpracy obejmujących wszystkie naukowe i przemysłowe segmenty łańcucha wartości (w zakresie komunikacji, urządzeń IoT, usług w chmurze, komponentów, obszary wertykalne) w celu badania, rozwoju i testowania technologii dla platform łączności i usług nowej generacji;
 • Zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem 5G;
 • Działania standaryzacyjne.

Zaawansowana infrastruktura 5G będzie stanowić podstawę dla rozwoju ekosystemów na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej, a w kolejnym etapie – stanowiska Europy w odniesieniu do przyjęcia technologii 6G. CEF 2 – technologie cyfrowe, a także program Cyfrowa Europa ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694(22) i Program InvestEU ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523(23) oferują możliwości rozwoju ekosystemów cyfrowych opartych na technologii 5G, a następnie 6G. Biorąc pod uwagę szeroki krąg zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w takie projekty wdrożeniowe, niezbędne jest koordynowanie opracowywania programu strategicznego, wkładu w programowanie oraz informowania i angażowania zainteresowanych stron w związku z takimi programami. Jako podstawa strategiczna tych zadań Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług powinno koordynować opracowywanie strategicznych programów wdrożenia dla odpowiednich obszarów wdrażania, takich jak systemy 5G wzdłuż dróg i linii kolejowych. W programach tych należy między innymi wspierać tworzenie planów działania w zakresie wdrożenia, główne warianty modeli współpracy i inne kwestie strategiczne.

Partnerstwo SNS JU nie jest całkiem nowym partnerstwem – jest następcą partnerstwa 5G PPP, które działało w programie Horyzont 2020 jako partnerstwo współprogramowane.

Partnerstwo SNS JU jest częścią obecnego unijnego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa (HE), ustanowionego w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027 (siedmioletni budżet UE). W związku z tym, że jest to partnerstwo zinstytucjonalizowane, tworzy odrębny program pracy dla ogłaszanych konkursów.
W ramach programu HE, Partnerstwo SNS JU ma otrzymać ok. 900 mln euro z KE. Do tego należy doliczyć inwestycje ze strony prywatnej w realizację projektów.

Ważne fakty

Stowarzyszenia wchodzące w skład partnerstwa:

Wiodące stowarzyszenie branżowe: 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA)

6G IA współpracuje z następującymi stowarzyszeniami:

 • AIOTIAlliance for Internet of Things Innovation (IoT, edge and devices)
 • NESSINetworked Software and Services Initiative (cloud services and software)
 • CISPE-CloudCloud Infrastructure Services Providers in Europe (cloud computing infrastructure)
 • NetWorld2020 (Connectivity R&I at large)

Więcej informacji można znaleźć na stronie 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Szołucha
NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
e-mail: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 664 032 128

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.