Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Program Horyzont Europa ma zachęcać do większego uczestnictwa, zmniejszać lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniać Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area). Dzieli się on na dwa obszary:

Istotą tego komponentu jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w obszarze Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

Środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które swoją działalność opierają na pracach badawczo-rozwojowych. Do dyspozycji wnioskodawców dostępnych będzie szereg instrumentów finansowych, m.in. w ramach konkursów Teaming, ERA Chairs, Twinning, COST, oraz nowych Excellence Initiatives czy Brain Circulations. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA).

Kluczowe dla obszaru Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej będą następujące działania:

 • Teaming for Excellenceto konkurs, którego celem jest utworzenie nowych lub modernizacja istniejących Centrów Doskonałości przy wsparciu wiodących instytucji partnerskich. Wnioskodawcy muszą przedstawić długoterminową strategię w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości. Nadrzędnym celem jest zwiększenie szeroko pojętej konkurencyjności takiej instytucji. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskodawcy opisują krótko koncepcję przyszłego Centrum. W drugim, składają kompletny wniosek projektowy zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania komplementarnego, którego wysokość musi być równa co najmniej wartości projektu Teaming for Excellence finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
 • Okres realizacji projektu: 6 lat
 • Budżet konkursu: 180 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 8-15 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie 1. etapu: 5 października 2021; zamknięcie 2. etapu: 8 września 2022 (dla konsorcjów, które otrzymały pozytywną ocenę w I fazie).
 • Twinning – to konkurs, który ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez współpracę międzynarodową z wiodącymi instytucjami zagranicznymi. Konsorcjum projektowe musi składać się z instytucji koordynatora i minimum dwóch instytucji partnerskich z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych, innych niż państwo, w którym siedzibę ma instytucja koordynatora. Projekty Twinningowe mają na celu umocnienie profilu badawczego instytucji, personelu oraz zdolności zarządzania badaniami, a także mają podnieść umiejętności administracyjne instytucji koordynującej.
 • Okres realizacji projektu: 3 lata
 • Budżet konkursu: 149 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 0,8 do 1,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 20 lipca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 18 stycznia 2022.
 • ERA Chairskonkurs ERA Chairs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej  poprzez przeprowadzenie w niej zmian strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego/grupy badawczej pod kierownictwem światowej klasy naukowca-menadżera badań (tzw. ERA Chair holdera). Stanowiska ERA Chair holdera powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej dziedzinie badań, którzy następnie powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
 • Okres realizacji projektu: 5 lat
 • Budżet konkursu: 80 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 2,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.
 • Excellence Hubs – to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji poprzez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach tzw. wideningowych (sieciowanie ekosystemów w krajach wideningowych). Ekosystemy innowacji zakorzenione w danym miejscu to połączone ze sobą firmy, instytucje badawcze, organy rządowe i podmioty społeczne, które wzajemnie się wzmacniają w kontekście terytorialnym i wspólnie podnoszą poziom doskonałości innowacji w swojej strukturze regionalnej.
 • Okres realizacji projektu: 4 lata
 • Budżet konkursu: 50 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 3 listopada 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.
 • Hop On –  instrument adresowany jest do konsorcjów projektowych finansowanych w ramach Filaru II lub EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa z podpisaną umową grantową, ale bez partnera z kraju wideningowego, a także do podmiotów z krajów wideningowych, które chciałyby dołączyć do takich konsorcjów. Hop On ma na celu zwiększenie uczestnictwa partnerów z krajów wideningowych w projektach tematycznych Filaru II HE oraz EIC Pathfinder. Aby dany podmiot mógł dołączyć do wybranego projektu, wymagana jest zgoda wszystkich członków konsorcjum oraz złożenie odpowiednich formularzy przez koordynatora projektu. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis profilu nowego partnera i jego roli w istniejącym projekcie. Lista dostępnych projektów, do których można dołączyć jest stale aktualizowana tutaj.
 • Typ akcji:  RIA (Research and Innovation Actions)
 • Budżet konkursu: 40 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 0,2 – 0,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 27 stycznia 2022
 • Zamknięcie konkursu: – cut-off dates: 20 kwietnia 2022, 10 listopada 2022.
 • COST jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 roku w celu wspierania współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020 i kluczowej inicjatywy Unia Innowacji. W programie Horyzont Europa, COST rozszerzy swoją gamę tradycyjnych instrumentów współpracy o zestaw nowych narzędzi mających na celu zapewnienie wsparcia strukturalnego dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poszerzenia bazy badawczej w Europie, a także wspierania współpracy naukowo-technicznej z innymi krajami. COST przyczyni się do wspierania integracyjnej polityki badań i innowacji poprzez połączenie „pockets of excellence”, które nie są jeszcze w pełni zintegrowane z badaniami na poziomie europejskim i światowym.
 • NCP Networktworzenie transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz zwiększanie jej zdolności administracyjnych i operacyjnych, tak aby doskonaliły swoje możliwości w zakresie wspierania potencjalnych uczestników celu szczegółowego Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa programu Horyzont Europa.
Program Prac 2021-2022

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.