Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Program Horyzont Europa ma zachęcać do większego uczestnictwa, zmniejszać lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniać Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area). Dzieli się on na dwa obszary:

 • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości;
 • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Istotą tego komponentu jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w obszarze Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

Środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które swoją działalność opierają na pracach badawczo-rozwojowych. Do dyspozycji wnioskodawców dostępnych będzie szereg instrumentów finansowych, m.in. w ramach konkursów Teaming, ERA Chairs, Twinning, COST, oraz nowych Excellence Initiatives czy Brain Circulations. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA).

Kluczowe dla obszaru Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej będą następujące działania:

 • Teaming for Excellenceto konkurs, którego celem jest utworzenie nowych lub modernizacja istniejących Centrów Doskonałości przy wsparciu wiodących instytucji partnerskich. Wnioskodawcy muszą przedstawić długoterminową strategię w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości. Nadrzędnym celem jest zwiększenie szeroko pojętej konkurencyjności takiej instytucji. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskodawcy opisują krótko koncepcję przyszłego Centrum. W drugim, składają kompletny wniosek projektowy zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania komplementarnego, którego wysokość musi być równa co najmniej wartości projektu Teaming for Excellence finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
 • Okres realizacji projektu: 6 lat
 • Budżet konkursu: 180 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 8-15 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie 1. etapu: 5 października 2021; zamknięcie 2. etapu: 8 września 2022 (dla konsorcjów, które otrzymały pozytywną ocenę w I fazie).
 • Twinning – to konkurs, który ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez współpracę międzynarodową z wiodącymi instytucjami zagranicznymi. Konsorcjum projektowe musi składać się z instytucji koordynatora i minimum dwóch instytucji partnerskich z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych, innych niż państwo, w którym siedzibę ma instytucja koordynatora. Projekty Twinningowe mają na celu umocnienie profilu badawczego instytucji, personelu oraz zdolności zarządzania badaniami, a także mają podnieść umiejętności administracyjne instytucji koordynującej.
 • Okres realizacji projektu: 3 lata
 • Budżet konkursu: 149 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 0,8 do 1,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 20 lipca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 18 stycznia 2022.
 • ERA Chairskonkurs ERA Chairs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej  poprzez przeprowadzenie w niej zmian strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego/grupy badawczej pod kierownictwem światowej klasy naukowca-menadżera badań (tzw. ERA Chair holdera). Stanowiska ERA Chair holdera powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej dziedzinie badań, którzy następnie powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu dalszego finansowania.
 • Okres realizacji projektu: 5 lat
 • Budżet konkursu: 80 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 2,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.
 • Excellence Hubs – to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji poprzez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach tzw. wideningowych (sieciowanie ekosystemów w krajach wideningowych). Ekosystemy innowacji zakorzenione w danym miejscu to połączone ze sobą firmy, instytucje badawcze, organy rządowe i podmioty społeczne, które wzajemnie się wzmacniają w kontekście terytorialnym i wspólnie podnoszą poziom doskonałości innowacji w swojej strukturze regionalnej.
 • Okres realizacji projektu: 4 lata
 • Budżet konkursu: 50 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 3 listopada 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.
 • COST jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 roku w celu wspierania współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020 i kluczowej inicjatywy Unia Innowacji. W programie Horyzont Europa, COST rozszerzy swoją gamę tradycyjnych instrumentów współpracy o zestaw nowych narzędzi mających na celu zapewnienie wsparcia strukturalnego dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poszerzenia bazy badawczej w Europie, a także wspierania współpracy naukowo-technicznej z innymi krajami. COST przyczyni się do wspierania integracyjnej polityki badań i innowacji poprzez połączenie „pockets of excellence”, które nie są jeszcze w pełni zintegrowane z badaniami na poziomie europejskim i światowym.
 • NCP Networktworzenie transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz zwiększanie jej zdolności administracyjnych i operacyjnych, tak aby doskonaliły swoje możliwości w zakresie wspierania potencjalnych uczestników celu szczegółowego Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa programu Horyzont Europa.

W części Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji wnioskodawcy znajdą kilkadziesiąt konkursów tematycznych związanych z takimi zagadnieniami jak równość płci (gender equality), prowadzenie odpowiedzialnych badań naukowych (RRI), otwartego dostępu do wyników prac badawczych (open science), etc. Szczegóły wszystkich otwartych konkursów znajdują się tutaj >>>

Program Prac 2021-2022

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.