Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Strategia do 2030 roku Inicjatywy na rzecz Innowacji w Zdrowiu (IHI)

Zakończono prace nad Strategiczną Agendą Badań i Innowacji dla Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI). Określa ona cele, które IHI chce osiągnąć do 2030 roku. Dokument zawiera też wstępne informacje o tematach planowanych  konkursów.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (Innovation Health Initiative – IHI) uzyskało ramy prawne 19 listopada 2021. Prace przygotowujące to partnerstwo zaowocowały w styczniu 2022 r. Strategiczną Agendą Badań i Innowacji (SRIA) oraz wstępną informacją o planowanych tematach konkursów.

SRIA została opracowana wspólnie przez Komisję Europejską i partnerów branżowych IHI (COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe i Vaccines Europe). Opiera się m.in. na konsultacjach z zainteresowanymi, w tym instytucjami akademickimi, pracownikami opieki zdrowotnej i pacjentami.

Innowacyjne działania z zakresu opieki zdrowotnej są wyjątkowo skomplikowane w przygotowaniu, a jeszcze bardziej w realizacji, ponieważ mogą obejmować pełne spektrum ścieżek opieki zdrowotnej: od profilaktyki, poprzez diagnostykę i leczenie, aż po zarządzanie chorobą, w tym opiekę długoterminową i paliatywną.

Innowacje w opiece zdrowotnej opierają się na wykorzystaniu i łączeniu uznanych i innowacyjnych technologii (w tym produktów leczniczych, wyrobów medycznych, diagnostyki in vitro, terapii opartych na komórkach krwiotwórczych, technologii cyfrowych ze sztuczną inteligencją, robotyki, nanotechnologii itp.). Konieczne jest wspieranie rozwoju innowacji międzysektorowych. Trzeba również przełamać istniejące podziały między nauką o odkryciach i badaniami translacyjnymi, jak również między różnymi dyscyplinami badań akademickich i sektorami przemysłu. Umożliwi to szybsze opracowanie bezpiecznych, skutecznych, efektywnych kosztowo i przystępnych cenowo rozwiązań zdrowotnych ukierunkowanych na ludzi. Opracowanie zintegrowanych rozwiązań międzysektorowych wymaga także ustanowienia konstruktywnego, opartego na zaufaniu i ciągłego dialogu między sektorami przemysłu i organami regulacyjnymi.

Cele ogólne, które IHI chce osiągnąć do 2030 roku to:

 1. przyczynienie się do stworzenia ogólnounijnego ekosystemu badań i innowacji w dziedzinie zdrowia, który ułatwia przekładanie wiedzy naukowej na innowacje, w szczególności poprzez uruchomienie co najmniej 30 wielkoskalowych, międzysektorowych projektów koncentrujących się na innowacjach w dziedzinie zdrowia;
 2. wspieranie opracowywania bezpiecznych, skutecznych, zorientowanych na ludzi i efektywnych kosztowo innowacji, które odpowiadają na strategiczne, niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego, poprzez wykazanie, na co najmniej 5 przykładach, wykonalności integracji produktów lub usług opieki zdrowotnej, z wykazaną przydatnością do wykorzystania przez systemy opieki zdrowotnej. Powiązane projekty powinny dotyczyć zapobiegania, diagnozowania, leczenia lub chorób dotykających ludność UE, w tym wkład w Europe’s Beating Cancer Plan;
 3. pobudzanie międzysektorowych innowacji w dziedzinie zdrowia na rzecz konkurencyjnego w skali światowej europejskiego sektora opieki zdrowotnej oraz przyczynianie się do osiągnięcia celów nowej strategii przemysłowej dla Europy oraz Strategii Farmaceutycznej dla Europy.

Dla każdego celu szczegółowego IHI, w SRIA wyjaśniono obecne wyzwania, w jaki sposób można by im sprostać, a także zaproponowano potencjalne wyniki projektów IHI oraz, co istotne, średnio- i długoterminowe skutki. Te szczegółowe cele to:

 • Lepsze zrozumienie czynników, które wpływają na nasze zdrowie oraz rozwój i leczenie niektórych chorób.
 • Zintegrowanie rozproszonych wysiłków w zakresie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia poprzez połączenie sektorów przemysłu medycznego i innych zainteresowanych stron. Umożliwi to opracowanie narzędzi, danych, platform, technologii i procesów, które z kolei ułatwią zapobieganie chorobom, ich diagnozowanie, leczenie i zarządzanie nimi, zwłaszcza w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego.
 • Wykazanie wykonalności zintegrowanych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które opierają się na różnych technologiach z różnych sektorów i uwzględniają potrzeby osób, które będą z nich korzystać, takich jak pacjenci i pracownicy opieki zdrowotnej.
 • Lepsze wykorzystanie możliwości gromadzenia danych dotyczących zdrowia i wykorzystywania ich do badań i opieki, przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiednich przepisów dotyczących prywatności.
 • Opracowanie sposobów oceny wartości innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej dla pacjentów, opiekunów, pracowników i organizacji opieki zdrowotnej oraz innych zainteresowanych stron.

Działania będą miały charakter przedkonkurencyjny, nie będą one dostarczać produktów lub usług bezpośrednio do systemów opieki zdrowotnej ani na rynek i będą koncentrować się na:

 • odkrywaniu nowych molekuł, mechanizmów działania, procesów, technologii;
 • rozwoju i testowaniu tych odkryć;
 • opracowywaniu metodologii oceny bezpieczeństwa, wyników zdrowotnych lub oceny zdrowotno-ekonomicznej;
 • działaniach poprzedzających normalizację;
 • wkładowi w nauki regulacyjne;
 • projektach pilotażowych / dowodach wykonalności, w tym próby in silico (tj. wirtualne).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.