Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Rozwój kadr i kariera naukowa

Wspieranie rozwoju kadr badawczych i kariery indywidualnych pracowników poprawia efektywność ich pracy, buduje potencjał i konkurencyjność instytucji naukowych oraz przyczynia się do postępu i rozwoju krajowej i europejskiej nauki, społeczeństwa i gospodarki. Komisja Europejska i kraje członkowskie rozwój zawodowy naukowców określiły  jako jeden z priorytetów rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dlatego w ramach programu Horyzont Europa Komisja Europejska kontynuuje finansowanie różnego typu projektów, grantów i inicjatyw, w których mogą brać udział – samodzielnie lub w konsorcjach międzynarodowych – organizacje z każdego sektora i indywidualni naukowcy.

Doktoranci mogą podejmować pracę w instytucjach realizujących projekty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) lub Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) (chociaż nie mogą jeszcze ubiegać się o własny grant!), korzystać z projektów Transnational Access w ramach Infrastruktur badawczych lub szkoleń, warsztatów i staży organizowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Oferty pracy w projektach MSCA i ERC są dostępne na portalu EURAXESS.

Naukowcy ze stopniem doktora mogą ubiegać się o indywidualny grant MSCA lub ERC na realizację własnego projektu badawczego we współpracy z jednostką goszczącą. Mogą także poszukiwać ofert na portalu EURAXESS.

Instytucje sektora akademickiego i nieakademickiego mogą realizować różnego typu projekty MSCA nakierowane na zatrudnianie i szkolenie doktorantów oraz indywidualnych naukowców po doktoracie, wymianę kadry badawczej i administracyjnej pomiędzy krajami i sektorami, czy tworzenie programów stypendialnych we współpracy z zagranicznymi jednostkami. Mogą również podejmować współpracę ze Wspólnym Centrum Badawczym KE w celu realizacji różnych projektów oraz ubiegać się o finansowanie na tworzenie czy unowocześnianie infrastruktury badawczej. Ponadto Komisja Europejska we współpracy z siecią EURAXESS podejmuje również działania wspierające instytucje naukowe w tworzeniu sprzyjających warunków do prowadzenia badań i przejrzystych procesów rekrutacji naukowców, tak by stawały się atrakcyjnymi pracodawcami (europejska strategia HRS4R).

Więcej informacji o poszczególnych możliwościach:

EURAXESS

Pod tą nazwą kryje się europejska sieć wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców. Centra EURAXESS zlokalizowane w 42 krajach m.in. pomagają naukowcom w formalnościach prawno-administracyjnych czy wspierają instytucje realizujące europejską strategię kadrową. EURAXESS to również europejski portal zawierający m.in. bazę ofert pracy, informacje o możliwości finansowania badań, poszukiwania partnerów do współpracy i narzędzia wspierające rozwój kariery naukowej.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Program MSCA – Marie Skłodowska-Curie Actions wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Istotnymi elementami tych działań – poza samymi badaniami naukowymi – są współpraca i mobilność międzynarodowa i międzysektorowa oraz rozwój umiejętności miękkich.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

ERC – European Research Council wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia – badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

Infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Projekty finansowane z Horyzontu Europa mają służyć rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu tych zasobów w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki. W ramach tych projektów finansowane są specjalne granty umożliwiające bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur – Transnational Access.

Wspólne Centrum Badawcze KE

JRC – Joint Research Centre jest zapleczem badawczym Komisji Europejskiej, którego misją jest prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach, takich jak zdrowie i zdrowa żywność, ochrona środowiska, bezpieczna energia, czy zrównoważony transport. 7 Centrów JRC zlokalizowanych w 5 krajach posiada specjalistyczne laboratoria, unikatową aparaturę badawczą i zatrudnia ok. 3 000 specjalistów z różnych dziedzin i krajów.  JRC jest otwarte zarówno na współpracę z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami w ramach wspólnych projektów, jak i wspiera rozwój zawodowy indywidualnych badaczy poprzez organizowane szkolenia, warsztaty, praktyki czy staże.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.