Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Rysunek kuli ziemskiej otoczonej przez naukowców i innowatorów

Strategia Europy dot. międzynarodowej współpracy B+R+I: otwartość i wzajemność

  • Opublikowano: 20 maja 2021
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie globalnego podejścia do badań naukowych i innowacji, czyli strategię współpracy międzynarodowej. UE chce zostać światowym liderem w dziedzinie wspierania międzynarodowych partnerstw na rzecz badań i innowacji. Kluczowym instrumentem wdrażania strategii będzie program Horyzont Europa.

Doskonałość badawcza wymaga, aby największe talenty z całego świata współpracowały ze sobą. To strategiczny priorytet dla UE. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań naukowych i innowacji odbywa się jednak w zmienionych globalnych warunkach, gdzie rosną napięcia geopolityczne, a prawa człowieka i podstawowe wartości są kwestionowane. Odpowiedzią UE jest dawanie dobrego przykładu – promowanie multilateralizmu, otwartości i wzajemności we współpracy z resztą świata. Unia będzie wspierać globalną reakcję na globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu czy pandemie, poszanowanie międzynarodowych zasad i podstawowych europejskich wartości oraz wzmocnienie otwartej autonomii strategicznej.

– Otwartość zawsze była podstawą naszej współpracy z resztą świata. Nasza reakcja na pandemię pokazała korzyści płynące z bardziej otwartej nauki, wymiany danych i wyników z korzyścią dla obywateli Europy i reszty świata. Strategia ta pomoże nam stworzyć globalną masę krytyczną badań naukowych i innowacji i znaleźć rozwiązania dla obecnych naglących globalnych wyzwań – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji odpowiedzialna za Europę na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

– Aby zagwarantować, że otwartość ta działa i że naukowcy będą mogli jak najłatwiej współpracować ponad granicami, potrzebujemy nie tylko wsparcia ze strony głównych podmiotów finansujących, takich jak UE. Niezbędne są również jasne ramy, które tworzą równe warunki działania w takich kwestiach jak etyczne i skoncentrowane na ludziach badania, sprawiedliwe traktowanie własności intelektualnej i wzajemny dostęp do programów badawczych. Będziemy aktywnie współpracować z partnerami, którzy podzielają te wartości i zasady – powiedziała komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Podejście „Drużyna Europy”

Globalne podejście do badań naukowych i innowacji potwierdza zaangażowanie Europy na rzecz poziomu globalnej otwartości, który jest niezbędny do stymulowania doskonałości, łączenia zasobów w celu osiągnięcia postępu naukowego i rozwoju dynamicznych ekosystemów innowacji. Mając ten cel na uwadze, UE będzie współpracować z partnerami międzynarodowymi w celu wypracowania wspólnego rozumienia podstawowych zasad i wartości w dziedzinie badań naukowych i innowacji, takich jak wolność akademicka, równość płci, etyka badawcza, otwarta nauka i kształtowanie polityki w oparciu o fakty.

Nowa strategia opiera się na dwóch głównych celach, które łączą się w wyważony sposób. Po pierwsze, ma ona na celu stworzenie środowiska badań naukowych i innowacji, które opiera się na zasadach i wartościach, a także jest z zasady otwarte, aby pomóc naukowcom i innowatorom na całym świecie współpracować w ramach wielostronnych partnerstw i znaleźć rozwiązania globalnych wyzwań. Po drugie, ma na celu zapewnienie wzajemności i równych warunków działania we współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Ponadto globalna reakcja UE na walkę z pandemią koronawirusa, w tym za pośrednictwem platform wielostronnych i projektów w ramach programu Horyzont 2020, pokazała, jak możemy zmaksymalizować dostęp do wiedzy naukowej i międzynarodowych łańcuchów wartości, gdy połączymy siły.

Aby osiągnąć swoje cele, UE podejmie szereg działań. Przykładowo UE będzie wspierać naukowców i ich organizacje w przyspieszaniu zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym za pośrednictwem ambitnej „inicjatywy dla Afryki” w ramach programu Horyzont Europa, mającej na celu zacieśnienie współpracy z krajami afrykańskimi. Komisja zamierza również przedstawić wytyczne dotyczące postępowania w przypadku obcych ingerencji skierowanych wobec unijnych instytucji badawczych i instytucji szkolnictwa wyższego. Wytyczne te będą wspierać unijne organizacje w ochronie wolności akademickiej, integralności i autonomii instytucjonalnej.

Kluczowym instrumentem wdrażania strategii będzie program Horyzont Europa. W celu ochrony strategicznych zasobów, interesów, autonomii lub bezpieczeństwa Unii można wyjątkowo ograniczyć udział w działaniach programu, zawsze w należycie uzasadnionych przypadkach, dbając jednocześnie o utrzymanie jego otwartości. Włączenie państw spoza UE do programu Horyzont Europa stworzy dodatkowe możliwości uczestnictwa w całym programie zasadniczo na takich samych warunkach jak państwa członkowskie.

Kluczem do pomyślnej realizacji strategii będzie ścisła koordynacja i współpraca między UE a jej państwami członkowskimi. Komisja będzie promować inicjatywy oparte na podejściu Drużyna Europy, łącząc wysiłki UE, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych. Istotnym elementem tego podejścia będzie synergia z innymi unijnymi programami, takimi jak Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.