Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe partnerstwa europejskie: KE zainwestuje prawie 10 mld euro

 • Opublikowano: 23 lutego 2021
 • Autor: redakcja

KE zaproponowała ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między UE, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie ekologicznej i cyfrowej transformacji Europy. Unia Europejska zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji.

Proponowane zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie mają na celu poprawę gotowości i reagowania UE na choroby zakaźne, opracowanie wydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych na potrzeby ekologicznego lotnictwa, wspieranie wykorzystania odnawialnych surowców biologicznych w produkcji energii, zapewnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.

Dziesięć partnerstw, z których część opiera się na istniejących wspólnych przedsięwzięciach, to:

 • Global Health EDCTP3 – Kwestie zdrowotne o wymiarze światowym/Trzeci program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych: partnerstwo to zapewni nowe rozwiązania w celu ograniczenia zagrożenia chorobami zakaźnymi w Afryce Subsaharyjskiej oraz wzmocni zdolności badawcze w celu przygotowania na powracające choroby zakaźne i reagowania na nie w Afryce Subsaharyjskiej i na całym świecie. Celem partnerstwa jest opracowanie i wdrożenie, do 2030 r., co najmniej dwóch nowych technologii do walki z chorobami zakaźnymi oraz wsparcie co najmniej 100 instytutów badawczych w 30 krajach w celu opracowania dodatkowych technologii medycznych przeciwdziałających powracającym epidemiom.
 • Key Digital Technologies – Kluczowe technologie cyfrowe: Obejmują one podzespoły elektroniczne, ich projektowanie, produkcję i integrację w układach oraz oprogramowanie, które określa sposób ich działania. Nadrzędnym celem tego partnerstwa jest wspieranie transformacji cyfrowej wszystkich sektorów gospodarczych i społecznych oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także wspieranie badań naukowych i innowacji w kierunku następnej generacji mikroprocesorów. To nowe partnerstwo – wraz z deklaracją w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej procesorów i technologii półprzewodnikowych, podpisaną przez 20 państw członkowskich, przyszłym sojuszem na rzecz mikroelektroniki oraz ewentualnym nowym ważnym projektem stanowiącym przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, promującym przełomowe innowacje i będącym aktualnie przedmiotem dyskusji państw członkowskich – przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i suwerenności technologicznej Europy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Circular Bio-based Europe – Partnerstwo europejskie na rzecz ekologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym: partnerstwo to w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r., torując drogę dla neutralności klimatycznej do 2050 r., a także zwiększy zrównoważony charakter i obieg zamknięty systemów produkcji i konsumpcji, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Jego celem jest rozwój i rozszerzenie zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców i przetwarzania biomasy na bioprodukty, a także wspieranie wprowadzania innowacji opartych na biotechnologii na szczeblu regionalnym przy aktywnym udziale podmiotów lokalnych oraz z myślą o odbudowie obszarów wiejskich, regionów przybrzeżnych i peryferyjnych.
 • Clean Hydrogen – Partnerstwo na rzecz czystego wodoru: partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrożenie europejskiego łańcucha wartości dla czystych technologii wodorowych, przyczyniając się do powstania zrównoważonych, bezemisyjnych i w pełni zintegrowanych systemów energetycznych. Wraz z sojuszem na rzecz czystego wodoru przyczyni się ono do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w strategii UE w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu. Skupi się ono na produkcji, dystrybucji i magazynowaniu czystego wodoru oraz na dostawach do sektorów trudnych do dekarbonizacji, takich jak przemysł ciężki i zastosowania w transporcie ciężkim.
 • Clean Aviation – Partnerstwo na rzecz ekologicznego lotnictwa: Partnerstwo to umożliwia lotnictwu osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania przełomowych rozwiązań w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest rozwój nowej generacji ultrawydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych z nowymi źródłami energii, silnikami i systemami, a także zwiększenie konkurencyjności sektora lotnictwa i zatrudnienia w nim, co będzie miało szczególne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
 • Europe’s Rail – Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe: partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych i automatyzacji, aby doprowadzić do radykalnej transformacji systemu kolejowego i osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Przyczyniając się do poprawy konkurencyjności, partnerstwo to będzie wspierać wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii w sektorze kolejowym.
 • Single European Sky ATM Research 3 – Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR): inicjatywa ma na celu przyspieszenie transformacji technologicznej zarządzania ruchem lotniczym w Europie, dostosowanie go do ery cyfrowej, uczynienie europejskiej przestrzeni powietrznej najbardziej wydajną i przyjazną dla środowiska przestrzenią powietrzną umożliwiającą loty na świecie oraz wspieranie konkurencyjności i odbudowy europejskiego sektora lotnictwa po kryzysie związanym z koronawirusem.
 • Smart Networks and Services – Partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług: partnerstwo to będzie wspierać suwerenność technologiczną inteligentnych sieci i usług zgodnie z nową strategią przemysłową dla Europy, nową strategią bezpieczeństwa cybernetycznego UE i unijnym zestawem narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz umożliwienie transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także wspieranie technologii, które przyczynią się do odbudowy gospodarczej. Umożliwi ono również podmiotom europejskim rozwijanie zdolności technologicznych w zakresie systemów 6G jako podstawy przyszłych usług cyfrowych do 2030 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Metrology – Partnerstwo w dziedzinie metrologii: celem tego partnerstwa jest przyspieszenie globalnego przewodnictwa Europy w dziedzinie badań metrologicznych poprzez ustanowienie samowystarczalnych europejskich sieci metrologicznych mających na celu wspieranie i stymulowanie nowych innowacyjnych produktów, reagowanie na wyzwania społeczne oraz umożliwienie skutecznego projektowania i wdrażania regulacji i norm stanowiących podstawę polityki publicznej.

Dalsze kroki

Wniosek dotyczący rozporządzenia (jednolitego aktu podstawowego) ustanawiającego dziewięć wspólnych przedsięwzięć [na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)] zostanie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Odrębny wniosek dotyczący partnerstwa w dziedzinie metrologii oparty na art. 185 TFUE zostanie przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.