Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkursy 2023 w klastrze 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

 • Opublikowano: 2 stycznia 2023
 • Autor: redakcja

22 grudnia 2022 roku otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Wnioski należy składać, w zależności od tematu, do 28 marca lub do 12 kwietnia 2023. Zainteresowanych udziałem w bieżących konkursach zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK!

W 2022 roku uruchomionych zostało dokładnie 100 konkursów na kwotę 895 mln euro, łącznie w siedmiu kierunkach badawczo-innowacyjnych:

Konkursy w kierunku badawczym Biodiversity and ecosystem services dotyczą:

 • Badania wpływu zanieczyszczeń chemicznych na bioróżnorodność lądową;
 • Wpływu hałasu i światła na różnorodność biologiczną;
 • Oceny zmian ekosystemów lądowych i słodkowodnych w oparciu o programy obserwacyjne;
 • Ochrony przyrody: badań ukierunkowanych na poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych w UE;
 • Ograniczania przyłowów gatunków chronionych;
 • Odtwarzania siedlisk głębinowych;
 • Opracowania infrastruktury morskiej i przybrzeżnej opartej na środowisku naturalnym;
 • Ograniczania zmniejszania się różnorodności biologicznej i promowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska;
 • Różnorodności biologicznej – finansowania badań nad przywracaniem różnorodności biologicznej;
 • Budowania wiedzy na temat Pozytywnej Gospodarki Przyrody;
 • Zwiększania zakresu usług ekosystemowych w obszarach miejskich i podmiejskich;
 • Wzmocnienia wsparcia polityk dotyczących różnorodności biologicznej i klimatu;
 • Upraw dla zrównoważonego rolnictwa;
 • Praktyk przyjaznych bioróżnorodności w rolnictwie – hodowli na potrzeby integrowanej ochrony przed szkodnikami;
 • Integracyjnego zarządzania lasami na rzecz usług ekosystemowych i zwiększonej różnorodności biologicznej;
 • Waloryzacji usług ekosystemowych w uprawach roślin strączkowych;
 • Badania wzajemnych powiązań między utratą różnorodności biologicznej i degradacją ekosystemów, a pojawieniem się chorób odzwierzęcych;
 • Europejskiego partnerstwa na rzecz różnorodności biologicznej: Biodiversa+.

Budżet: 182 mln euro.

Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption dotyczą:

 • Europejskiego partnerstwa na rzecz przyspieszenia transformacji systemów rolniczych – żywych laboratoriów agroekologicznych i infrastruktur badawczych;
 • Europejskiego partnerstwa na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • Zwiększania jakości plonów w ekologicznych systemach upraw;
 • Badań odnoszących się do stosowania pestycydów;
 • Szczepionek przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń;
 • Zrównoważonych systemów hodowlanych;
 • Innowacji w ochronie roślin: alternatywy dla ograniczenia stosowania pestycydów, koncentrując się na materiałach nadających się do zastąpienia;
 • Wykorzystania automatycznego rozpoznawania gatunków i sztucznej inteligencji do zwalczania nielegalnych połowów ryb i kontroli rybołówstwa;
 • Europejskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych dla ludzi, planety i klimatu;
 • Wyeliminowania niedoborów mikroelementów w UE;
 • Nowych metod wykrywania produktów pochodzących z technik genomicznych na potrzeby identyfikowalności, przejrzystości i innowacji w systemie żywnościowym;
 • Bezpieczeństwa żywności;
 • Hodowanego mięsa i owoców morza – aktualnej sytuacji i perspektywy na przyszłość w UE;
 • Dostarczania rozwiązań marketingowych w celu zapobiegania i ograniczania marnotrawstwa żywności;
 • Wspierania odpornych europejskich systemów żywnościowych w zmieniającym się świecie;
 • Mikrobiomów redukujących marnotrawstwo żywności poprzez odpowiednie rozwiązania w przetwórstwie żywności, pakowaniu i trwałości;
 • Współpracy UE-Unia Afrykańska – łączenia działań partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zrównoważonego rolnictwa i Panafrykańskiej Sieci Analiz Ekonomicznych Polityki;
 • Wsparcia wdrażania zrównoważonej platformy współpracy UE-UA w ramach partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zrównoważonego rolnictwa;
 • Wsparcia rynków i handlu agroekologicznymi produktami spożywczymi w ramach partnerstwa Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture;
 • Unii UE-Afryka – bezpieczeństwa żywności.

Budżet: 196,5 mln euro.

Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Circular economy and bioeconomy sectors dotyczą:

 • Zacieśniania współpracy między organizacjami wspierającymi inicjatywę miast i regionów o obiegu zamkniętym;
 • Zrównoważonych europejskich gospodarstw domowych dzięki koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Wykorzystania potencjału innowacyjnego projektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym związanych z wodą;
 • Produkcji związków bioaktywnych i materiałów funkcjonalnych dla biołańcuchów wartości;
 • Poszerzenia spektrum stosowanych enzymów i związków mikrobiologicznych w biotechnologii przemysłowej;
 • Biorozwiązań do zastosowań humanitarnych;
 • Symbiozy w bioekosystemach przemysłowych;
 • Ekologicznych produktów konsumenckich – materiałów budowlanych o niskiej toksyczności i zerowym zanieczyszczeniu środowiska;
 • Modeli biznesowych dla biogospodarki;
 • Wspierania uczciwej i sprawiedliwej transformacji od gospodarek o dużej emisji gazów cieplarnianych do modelowych regionów biogospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Innowacyjnych hodowli organizmów wodnych do zastosowań w niebieskiej biotechnologii;
 • Optymalizacji zrównoważonej produkcji drewna i produktów niedrzewnych oraz rozwoju nowych leśnych łańcuchów wartości;
 • Wychwytywania trendów rynkowych i postrzegania społecznego w zakresie dostosowanych usług leśnych;
 • Monitorowania wielofunkcyjności lasów europejskich;
 • Systemowych rozwiązań dla cyrkularnej Inicjatywy Miast i Regionów o obiegu zamkniętym;
 • Zastosowania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie biotekstyliów;
 • Zastępowania surowców z biomasy w produkcji przemysłowej.

Budżet: 178,5 mln euro.

Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Clean environment and zero pollution dotyczą:

 • Innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie dla zwiększenia dostępności i jakości wody;
 • Zintegrowanej oceny i monitorowania pojawiających się zanieczyszczeń;
 • Zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń i zmian klimatu w rejonie Arktyki;
 • Opracowania kryteriów zrównoważenia środowiskowego i obiegu zamkniętego dla biosystemów przemysłowych;
 • Poprawy trwałości i wydajności przemysłowych procesów biologicznych;
 • Biosensorów i przyjaznych dla użytkownika narzędzi diagnostycznych dla służb środowiskowych;
 • Strategii zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia opakowaniami z tworzyw sztucznych z systemu żywnościowego;
 • Optymalizacji wykorzystania obornika w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zminimalizowania dyspersji składników odżywczych;
 • Bezpiecznych i zrównoważonych alternatywnych biotechnologicznych środków chemicznych.

Budżet: 79,5 mln euro.

Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Land, ocean and water for climate action dotyczą:

 • Dodatkowych działań w ramach partnerstwa europejskiego Water Security for the Planet (Water4All);
 • Poprawy niezawodności i efektywności alternatywnych systemów i technologii zaopatrzenia w wodę;
 • Bogatych w węgiel i bioróżnorodność ekosystemów oraz siedlisk oceanicznych i przybrzeżnych w Europie i regionach polarnych;
 • Sieci demonstracyjnej dotyczącej rolnictwa przyjaznego klimatowi – łączącej stacje badawcze;
 • Pilotażowej sieci ekologicznych gospodarstw przyjaznych dla klimatu;
 • Analizy zależności rolnictwa od paliw kopalnych w celu zwiększenia odporności na wahania cen środków produkcji;
 • Wzmocnienia zrównoważonej produkcji energii odnawialnej na poziomie gospodarstwa;
 • Uzupełnienia luk badawczych w zakresie podstawowych zmiennych oceanicznych w celu wsparcia ocen globalnych.

Budżet: 90 mln euro.

Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badaczym Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities dotyczą:

 • Inkluzywności społecznej na obszarach wiejskich;
 • Poprawy synergii obszarów wiejskich i miejskich;
 • Międzynarodowej analizy porównawczej polityk wiejskich i terytorialnych oraz mechanizmów ich realizacji;
 • Badania wkładu oznaczeń geograficznych na zrównoważony rozwój;
 • Oceny funkcjonowania rolnictwa miejskiego;
 • Inkluzywnych i inteligentnych sposobów komunikowania zrównoważonego rozwoju żywności.

Budżet: 38,5 mln euro.

Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badaczym Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal dotyczą:

 • Europejskiego Partnerstwa Rolnictwa Danych;
 • Rozwijania potencjału analitycznego i narzędzi w celu wspierania unijnej polityki rolno-spożywczej po 2027 r.;
 • Zwiększania świadomości zrównoważonych praktyk w dziedzinie rolnictwa;
 • Rozwoju interdyscyplinarnej i inkluzywnej ogólnoeuropejskiej sieci akademickiej zajmującej się naukami o systemach żywnościowych;
 • Rewitalizacji europejskich społeczności lokalnych (wiejskich/podmiejskich) dzięki innowacyjnym biomodelom biznesowym i innowacjom społecznym;
 • Budowania zaufania dla innowacji biotechnologicznych;
 • Oceny zapotrzebowania na biomasę;
 • Mobilizacji sieci BIOEAST na rzecz rozwoju krajowych programów działań w zakresie biogospodarki na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu;
 • Koordynacji i wspierania działań na rzecz rozpowszechniania badań klimatu realizowanych przez Światową Organizację Meteorologiczną i jej organy stowarzyszone;
 • Wsparcia koordynacji inicjatywy EuroGEO/utworzenia sekretariatu EuroGEO;
 • Zmniejszenia luk obserwacyjnych na styku ląd-morze;
 • Aktywizacji obywateli w procesie monitorowania, zgłaszania i działania w partnerstwie z odpowiednimi organami publicznymi w celu ochrony ich środowiska;
 • Rozwiązań typu open source dla aplikacji chmurowych i modeli mieszanych w celu wzmocnienia zdolności produkcyjnych i administracyjnych w rolnictwie;
 • Technologii cyfrowych i danych do śledzenia zwierząt gospodarskich;
 • Cyfryzacji w rolnictwie i leśnictwie;
 • Technologii cyfrowych wspierających analizę stanu roślin, nadzór terytorium i środki fitosanitarne;
 • Rozwiązań opartych na danych wspierających transformację przemysłu dla zrównoważonych systemów żywnościowych;
 • Gromadzenia i udostępniania wiedzy gotowej do zastosowania w praktyce w ramach Grupy Operacyjnej EIP;
 • Sieci tematycznych do gromadzenia i udostępniania wiedzy gotowej do wdrożenia w praktyce;
 • Rozwoju unijnej sieci doradczej ds. rolnictwa ekologicznego;
 • Rozwoju unijnych sieci doradczych w zakresie stosowania pestycydów;
 • Rozwoju unijnych sieci doradczych w zakresie optymalnego wykorzystania nawozów.

Budżet: 130 mln euro.

Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

Instytucje zainteresowane powyższą tematyką  zachęcamy do udziału dniu informacyjnym, organizowanym przez KPK, 12 stycznia 2023 roku w Warszawie.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.