Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KLASTER 6

Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Zadaniem programu Horyzont Europa w klastrze 6 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko jest zapewnienie możliwości wzmocnienia i zrównoważenia celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych oraz przekierowanie działalności gospodarczej człowieka na ścieżkę prowadzącą do zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym celem klastra 6. jest transformacja gospodarki i społeczeństwa UE, idąca w kierunku znacznego ograniczenia degradacji środowiska, zatrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej oraz lepszego zarządzania zasobami naturalnymi przy jednoczesnym wsparciu realizacji celów klimatycznych UE i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostępu do czystej wody dla wszystkich obywateli.

Ochrona oraz przywracanie integralności ekosystemów i ich zdolności do świadczenia szerokiego wachlarza podstawowych usług, a tym samym przywrócenie różnorodności biologicznej Europy na ścieżkę odbudowy do 2030 r., zgodnie z wymogami unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej, ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej może również pomóc w uniknięciu zagrożeń dla zdrowia ludzi w przyszłości.

Badania i innowacje w klasterze 6. poprawią wiedzę na temat przyczyn zmniejszania się różnorodności biologicznej, roli ekosystemów i usług ekosystemowych oraz wzmocnią ich odbudowę. Wypracowane rozwiązania istotnie przyczynią się do zrównoważonego rozwoju sektorów rolnictwa, leśnictwa, akwakultur i rybołówstwa, żywności i systemów opartych na biotechnologii oraz zdrowia zwierząt i ludzi, które są bezpośrednio zależne od usług ekosystemowych.

Zgodnie z Planem Strategicznym Horyzontu Europa na lata 2021-2024 interwencje w zakresie badań i innowacji w ramach klastra 6. będą ukierunkowane na następujące sześć wyzwań (Destinations):

 • Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe

Zachowanie i odbudowa różnorodności biologicznej oraz przywrócenie i zrównoważone świadczenie usług ekosystemowych na lądzie, wodach śródlądowych i morzu dzięki lepszej wiedzy i innowacjom.

 • Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji do konsumpcji

Tworzenie i przyspieszenie przejścia na zrównoważone, bezpieczne, zdrowe i sprzyjające włączeniu społecznemu systemy żywnościowe, od produkcji podstawowej do konsumpcji, zapewniając tym samym bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe dla wszystkich w granicach naszej planety.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka

Neutralne dla klimatu cykle produkcyjne obejmujące bezpieczne zintegrowane rozwiązania o obiegu zamkniętym na poziomie terytorialnym i sektorowym, dotyczące przepływów materiałowych i łańcuchów wartości produktów, w tym sektor tekstylny, elektroniczny, tworzyw sztucznych i budownictwa. A także kluczowe sektory biogospodarki, takie jak zrównoważone systemy wytwarzania bioproduktów, zrównoważone leśnictwo, rozwiązania oparte na surowcu pochodzenia biologicznego na małą skalę i wodne łańcuchy wartości.

 • Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń

Poszerzenie wiedzy o źródłach i ścieżkach zanieczyszczenia w celu ich całkowitej eliminacji, tak aby zagwarantować wszystkim ludziom czyste i zdrowe gleby, powietrze oraz wody słodkie i morskie.

 • Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu

Ocena wpływu zmiany klimatu na środowiska lądowe i morskie, zasoby naturalne, rolnictwo i systemy żywnościowe oraz identyfikacja możliwości łagodzenia skutków i wypracowanie rozwiązań adaptacyjnych poprzez interdyscyplinarne i multidyscyplinarne badania i inwestycje obejmujące szeroki zakres działań.

 • Odporne, integracyjne, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie

Miejsca i ludzie mają znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Europy. Transdyscyplinarne badania i innowacje z silnym wymiarem nauk społecznych i behawioralnych oraz zwróceniem uwagi na aspekty gender, wspierające trwały, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój obszarów wiejskich, przybrzeżnych i miejskich.

 • Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe i rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład

Eksperymentowanie z nowymi sposobami zarządzania procesem transformacji i modernizacją zarządzania, w szczególności poprzez dostępność i transfer informacji i wiedzy.

Program Pracy 2023-2024

Działania w zakresie stanu gleby i żywności będą wspierane w ramach misji Soil health and food.

Działania w zakresie szeroko rozumianego stanu wód będą wspierane w ramach misji Healthy oceans, seas coastal and inland waters.

Działania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu będą wspierane w ramach misji Adaptation to climate change including societal transformation.

Ponadto, w ramach klastra 6. planowanych jest 8 partnerstw europejskich. Partnerstwa kandydaci to:

 • European Partnership for a Circular bio-based Europe
 • European Partnership for rescuing biodiversity to safeguard life on Earth
 • European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)
 • European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy
 • European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems
 • European Partnership for Agriculture of data
 • European Partnership for Animal health (PAH)
 • European Partnership accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.