Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KLASTER 3

Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (Civil Security for Society)

Celem klastra 3. jest wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, cyberbezpieczeństwo, a także ograniczeniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Duży nacisk będzie położony na etyczny wymiar tych wyzwań.

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych problemów obywateli UE. Chociaż zagrożenia terroryzmem i przestępczością w UE są nadal poważne, wyzwania, takie jak ataki cybernetyczne, wymagają skoordynowanych reakcji i nowych koncepcji. Nielegalna migracja spowodowana ciągłym brakiem bezpieczeństwa i niestabilnością gospodarczą w sąsiedztwie UE, a także wzrostem legalnego przepływu osób i towarów wymagają nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią skuteczniejsze i lepiej zintegrowane zarządzanie granicami. Klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka mogą zagrozić ważnym funkcjom społecznym, takim jak zdrowie czy zaopatrzenie w energię.

Dlatego tak ważne jest podejmowanie wspólnych badań i poszukiwanie nowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem – lepsze zrozumienie i zmniejszenie ryzyka związanego z bieżącymi zagrożeniami.

W dziedzinie badań nad bezpieczeństwem szczególnie ważne jest, aby projekty uwzględniały czynnik ludzki i kontekst społeczny oraz zapewniały poszanowanie praw podstawowych, w tym prywatności i ochrony danych osobowych. Obywatele i społeczności powinny być zaangażowane, na przykład w ocenę społecznego wpływu technologii bezpieczeństwa, aby poprawić jakość wyników i zbudować zaufanie publiczne.

Działania w ramach klastra 3. będą opierać się również na wnioskach wyciągniętych z kryzysu COVID-19 w zakresie zapobiegania, łagodzenia skutków, gotowości i budowania zdolności na wypadek kryzysów (w tym kryzysów zdrowotnych). W związku z tym programy prac zapewnią również synergię i koordynację działań z innymi częściami filaru II.

Projekty będą rozwijać nową wiedzę, technologie i / lub inne rozwiązania dla określonych wymagań. Będą one obejmować praktycznych użytkowników końcowych , obok naukowców  i przedstawicieli przemysłu. Takie zaangażowanie okazało się przydatne w zapewnianiu ukierunkowania wyników badań naukowych i innowacji na potrzeby praktyków.

Badania nad bezpieczeństwem w ramach klastra 3 wymagają szczególnego podejścia do współpracy międzynarodowej, aby osiągnąć odpowiednią równowagę między potrzebą wymiany z kluczowymi partnerami międzynarodowymi (w tym z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi) przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesu bezpieczeństwa UE i poszanowaniu potrzeby otwartej autonomii strategicznej w sektorach krytycznych.

W ramach klastra 3. będą finansowane badania i rozwój technologii w następujących obszarach (tzw. destinations):

  • lepsza ochrona UE i jej obywateli przed przestępczością i terroryzmem
  • skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE
  • ochrona infrastruktury
  • zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne
  • społeczeństwa odporne na katastrofy
  • badania i innowacje w zakresie wzmocnionego bezpieczeństwa.
Program Pracy 2023-2024

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.