Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)

ERC SyG: SYNERGY GRANT

CEL

Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2-4 liderów (Principal Investigators) oraz ich zespołów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

ADRESACI

Naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

ZASADY GRANTU

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za naukową stronę projektu odpowiedzialni są liderzy (PIs) w imieniu instytucji goszczącej (jednej lub kilku), a jeden z nich – Corresponding PI – składa w imieniu grupy wniosek. Zarówno lider/liderzy, jak i członkowie ich zespołów pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez lidera/liderów instytucji goszczącej (jednej lub kilku), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Projekt może trwać do 6 lat.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu może dochodzić do 10 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 14 mln euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

  • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji.
  • Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
  • Szkolenia. Można sfinansować szkolenia np. doktorantów, jak i przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
  • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu lidera i członków zespołu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
  • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie, projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
  • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access.
  • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowują zainteresowani naukowcy (2-4) w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą (1-4). Wniosek do Komisji Europejskiej przesyła Corresponding PI poprzez Funding&Tenders Portal. Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek liderów oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest trzystopniowa.

ZASADY REALIZACJI GRANTU

Instytucje goszczące podpisują z Europejska Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowy o grant, a z głównymi badaczami – umowy dodatkowe, w których zobowiązują się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównym badaczom autonomii i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowy dodatkowy określają także obowiązki głównych badaczy.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Projekty ERC oferują miejsca pracy naukowcom i doktorantom. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie EURAXESS.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.