Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zgłoszenie udziału w inicjatywie ERC Mentoring Initiative

 

Dane podstawowe

Grant krajowy, z którego będzie sfinansowany koszt mentoringu / Program NAWA, którego beneficjentem jest wnioskodawca

Grant ERC, o który zamierza Pan/Pani aplikować

Zapoznałem/Zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dla uczestników ERC Mentoring Initiative (patrz tekst poniżej) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach związanych z moim uczestnictwem w ERC Mentoring Initiative

 


Klauzula informacyjna dla uczestników ERC Mentoring Initiative

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informuję Panią/Pana że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą w Warszawa 00-801, Chmielna 69;
2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
3) dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/ Pana w ERC Mentoring Initiative
4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazane powyżej przedsięwzięcie, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR;
5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji przedsięwzięcia opisanego w punkcie 3 niniejszej klauzuli oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR a także Agencje uczestniczące w przedsięwzięciu opisanym w pkt 3 klauzuli jak i Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC). Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
7) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.