PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Europejska Rada ds. Badań Naukowych  (12,8 mld euro)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym jest profesor Jean-Pierre Bourguignon z Francji.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

Budżet będący w dyspozycji ERBN w programie Horyzont 2020 to ok. 12,8 mld euro.

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o – odpowiednio – 500 000 euro, 750 000 euro, 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

  • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia. Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERBN finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

  • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN (do 150 000 euro),
  • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony 21 maja 2019 z terminem zamknięcia 28 sierpnia 2019. Będzie to konkurs na granty typu Advanced. Konkursy na granty typu Starting, Synergy oraz Consolidator zostaną ogłoszone później. Będą to ostatnie konkursy ERC w programie Horyzont 2020.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie ERC.

W 7. Programie Ramowym w Polsce realizowanych było 16 grantów.

W Programie Horyzont 2020 polskie instytucje zdobyły łącznie 16  grantów (stan na luty 2019).

Informacje o wszystkich grantach – w tabelach poniżej.

 

Horyzont 2020

Konkurs Akronim projektu Imię i nazwisko Instytucja
StG-2018 KAPIBARA Piotr Achinger Instytut Matematyczny PAN
StG-2018 BIOUNCERTAINITY Tomasz Żuradzki Uniwersytet Jagielloński
StG-2018 KaraimBible Michał Nemeth Uniwersytet Jagielloński
StG-2018 STIMUNO Magdalena Winiarska Warszawski Uniwersytet Medyczny
CoG-2017 TUgbOAT Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
StG-2017 IMMOCAP Krzysztof Fic Politechnika Poznańska
StG-2017 UMMA Artur Obłuski Uniwersytet Warszawski
StG-2016 CoSI Ewelina Knapska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2016 CUTACOMBS Marcin Pilipczuk Uniwersytet Warszawski
StG-2016 McHAP Magdalena Król Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2015 CepBin Grzegorz Pietrzyński Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
CoG-2015 OurMythicalChildhood Katarzyna Marciniak Uniwersytet Warszawski
CoG-2015 LIPA Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski
StG-2015 TOTAL Marek Cygan Uniwersytet Warszawski
StG-2015 INDEX Piotr Nowak Instytut Matematyczny PAN
PoC-2015 PAAL-POC Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski

 

7. Program Ramowy

Konkurs Akronim, www Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca
2013-CoG NAMO Narrative Modes of Historical Discourse in Asia Ulrich Timme Kragh Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2013-StG Fields-Knots QUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIES Piotr Sułkowski Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
2012-StG PAPs&PUPs Regulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerases Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
2012-StG CULTURECONTACT Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time Justyna Olko Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”
2012-PoC eRNAses Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StG NERCOMP Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes Marcin Nowotny Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StG microCODE, Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology. Piotr Garstecki Instytut Chemii Fizycznej PAN
2011-AdG QOLAPS Quantum resources: conceptuals and applications Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański
2010-StG PAAL Practical Approximation Algorithms Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
2010-StG BLAST Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation Maciej Konacki Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
2010-StG RNA+P=123D Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2009-StG Sosna Expressive Power of Tree Logics Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki
2009-StG PGPE Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe Natalia Letki Uniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii
2009-AdG OGLEIV Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski
2008-AdG FunDMS Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN
2007-StG CNTM Cryptography on non-trusted machines Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski

do góry


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone