Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącą jest prof. Maria Leptin.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

  1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.
  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Zwiększenie budżetu o 4 mln euro możliwe jest w trzech wymienionych wyżej przypadkach.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia (oczywiście nie w przypadku Synergy Grant).  Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

  • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro),
  • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie ERC.

Kalendarz najbliższych naborów wniosków przedstawia się następująco:

Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant
Otwarcie konkursu 23 września 2021 19 października 2021 20 stycznia 2022
Zamknięcie konkursu 13 stycznia 2022 17 marca 2022 28 kwietnia 2022
Budżet (mln euro) 749 776 555
Przewidywana liczba grantów 502 388 223

.

Program Pracy ERC 2022

W 7. Programie Ramowym w Polsce realizowanych było 16 grantów. W programie Horyzont 2020 polskie instytucje zdobyły łącznie 29 grantów. W Horyzoncie Europa polscy naukowcy będą realizować 12 grantów (stan na kwiecień 2022).

Informacje o wszystkich grantach – w tabelach poniżej.

Horyzont Europa

Konkurs Akronim projektu Imię i nazwisko Instytucja
AdG-2021 TERAPLASM Wojciech Knap Instytut Wysokich Ciśnień PAN
CoG-2021 Abortion Figurations Marta Bucholc Uniwersytet Warszawski
CoG-2021 MAMBA Jarosław Wilczyński Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
StG-2021 NMER Piotr Garbacz Uniwersytet Warszawski
StG-2021 LUMIFIELD Szymon Chorąży Uniwersytet Jagielloński
StG-2021 SpectralRecycling Karolina Ćwiek-Rogalska Instytut Slawistyki PAN
StG-2021 IMD Piotr Dworczak Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii
StG-2021 AlternativeEnds Kinga Kamieniarz-Gdula Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
StG-2021 STONE-MASTERS Paweł Nowakowski Uniwersytet Warszawski
StG-2021 LSP-MIST Dorota Skowron Uniwersytet Warszawski
StG-2021 StemMemo Krzysztof Szade Uniwersytet Jagielloński
StG-2021 QuantMol Michał Tomza Uniwersytet Warszawski

Horyzont 2020

Konkurs Akronim projektu Imię i nazwisko Instytucja
CoG-2020 PRAGMA Piotr Faliszewski Akademia Górniczo-Hutnicza
CoG-2020 tRNAslation Sebastian Glatt Uniwersytet Jagielloński
CoG-2020 MULTILING-HIST Justyna Olko Uniwersytet Warszawski
SyG-2020 UniverScale Grzegorz Pietrzyński, Bożena Czerny Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
StG-2020 BioCom4SavEn Urszula Stachewicz Akademia Górniczo-Hutnicza
StG-2020 INFSYS Wojciech Czerwiński Uniwersytet Warszawski
StG-2020 BOBR Michał Pilipczuk Uniwersytet Warszawski
PoC-2020 TROJAN Magdalena Król Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2019 PROCONTRA Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski
CoG-2019 LABFER Anna Matysiak Uniwersytet Warszawski
CoG-2019 KnowStudents Valentina Lepri Instytut Filozofii i Socjologii PAN
StG-2019 MitoRepairosome Michał Szymański Uniwersytet Gdański
StG-2018 KAPIBARA Piotr Achinger Instytut Matematyczny PAN
StG-2018 BIOUNCERTAINITY Tomasz Żuradzki Uniwersytet Jagielloński
StG-2018 KaraimBible Michał Nemeth Uniwersytet Jagielloński
StG-2018 STIMUNO Magdalena Winiarska Warszawski Uniwersytet Medyczny
CoG-2017 TUgbOAT Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
StG-2017 IMMOCAP Krzysztof Fic Politechnika Poznańska
StG-2017 UMMA Artur Obłuski Uniwersytet Warszawski
StG-2016 CoSI Ewelina Knapska Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2016 CUTACOMBS Marcin Pilipczuk Uniwersytet Warszawski
StG-2016 McHAP Magdalena Król Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2015 CepBin Grzegorz Pietrzyński Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
CoG-2015 OurMythicalChildhood Katarzyna Marciniak Uniwersytet Warszawski
CoG-2015 LIPA Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski
StG-2015 SiCMetabol Grzegorz Sumara Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2015 TOTAL Marek Cygan Uniwersytet Warszawski
StG-2015 INDEX Piotr Nowak Instytut Matematyczny PAN
PoC-2015 PAAL-POC Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski

7. Program Ramowy

Konkurs Akronim, www Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca
2013-CoG NAMO Narrative Modes of Historical Discourse in Asia Ulrich Timme Kragh Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2013-StG Fields-Knots QUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIES Piotr Sułkowski Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
2012-StG PAPs&PUPs Regulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerases Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
2012-StG CULTURECONTACT Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time Justyna Olko Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”
2012-PoC eRNAses Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StG NERCOMP Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes Marcin Nowotny Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StG microCODE, Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology. Piotr Garstecki Instytut Chemii Fizycznej PAN
2011-AdG QOLAPS Quantum resources: conceptuals and applications Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański
2010-StG PAAL Practical Approximation Algorithms Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
2010-StG BLAST Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation Maciej Konacki Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
2010-StG RNA+P=123D Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2009-StG Sosna Expressive Power of Tree Logics Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki
2009-StG PGPE Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe Natalia Letki Uniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii
2009-AdG OGLEIV Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski
2008-AdG FunDMS Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN
2007-StG CNTM Cryptography on non-trusted machines Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.