PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (13 094,8 mln euro)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym jest profesor Jean-Pierre Bourguignon z Francji.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

Budżet będący w dyspozycji ERBN w programie Horyzont 2020 to ok. 13,5 mld euro.

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o – odpowiednio – 500 000 euro, 750 000 euro, 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

 • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko), bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia.
Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERBN finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

 • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN (do 150 000 euro),
 • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Zgodnie z Programem Pracy terminy składania wniosków w 2016 r. są następujące:

 • Starting Grant17 listopada 2015 r.
 • Consolidator Grant2 lutego 2016 r.
 • Advanced Grant – 1 września 2016 r.
 • Proof of Concept (tylko dla liderów projektów ERC) – 01.10.2015 r., 16.02.2016 r., 26.05.2016 r., 04.10.2016 r.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie: http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects .
Informację o projektach w poszczególnych dziedzinach można uzyskać wpisując symbol panelu (np. LS1, PE2 SH5, itd.) w polu „Keywords”.

W 7. Programie Ramowym polscy naukowcy zdobyli łącznie 29 grantów: 15 w polskich instytucjach goszczących i 14 w zagranicznych.

W programie Horyzont 2020 polscy naukowcy zdobyli łącznie 15 grantów: 6 w polskich instytucjach goszczących i 9 w zagranicznych (stan na marzec 2016 r.).

Informacje o wszystkich grantach – w tabeli poniżej.

Ponieważ liczba grantów realizowanych w Polsce jest niska i nie odpowiada potencjałowi polskiej nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2010 r. program Ideas Plus, przekształcony w 2015 r. w program Ideas Plus II, którego celem jest wspieranie i zachęcanie polskich naukowców do starania się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. O projekty Ideas Plus mogą starać się ci naukowcy, których wnioski złożone do ERBN uzyskały wysokie oceny, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Szczegółowe informacje – http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/ideas-plus.html.

Polscy naukowcy w polskich instytucjach

Konkurs Akronim, www Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca
2007-StG CNTM Cryptography on non-trusted machines Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski
2008-AdG FunDMS Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN
2009-AdG OGLEIV Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski
2009-StG PGPE Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe Natalia Letki Uniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii
2009-StG Sosna Expressive Power of Tree Logics Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki
2010-StG RNA+P=123D Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2012-PoC eRNAses Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology Janusz Bujnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2010-StG BLAST Eclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formation Maciej Konacki Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
2010-StG PAAI Practical Approximation Algorithms Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
2011-AdG QOLAPS Quantum resources: conceptuals and applications Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański
2011-StG microCODE, Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology. Piotr Garstecki INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
2011-StG NERCOMP Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes Marcin Nowotny Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2012-StG CULTURECONTACT Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time Justyna Olko Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”
2012-StG PAPs&PUPs Regulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerases Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
2013-StG Fields-Knots QUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIES Piotr Sułkowski Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
PoC-2015-1 PAAL-POC Practical Approximation Algorithms – Proof of Concept Piotr Sankowski Uniwersytet Warszawski
2015-StG INDEX Rigidity of groups and higher index theory Piotr Nowak Instytut Matematyczny PAN
2015-StG TOTAL Technology transfer between modern algoritmic paradigms Marek Cygan Uniwersytet Warszawski
CoG-2015 LIPA A unified theory of finite-state recognisability Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet Warszawski
CoG-2015 OurMythicalChildhood Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges Katarzyna Marciniak Uniwersytet Warszawski
AdG-2015 CepBin A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids Grzegorz Pietrzyński Uniwersytet Warszawski

 

 

Polscy naukowcy w zagranicznych instytucjach

Konkurs Akronim, www Tytuł Imię i nazwisko Instytucja goszcząca
2007-StG BIOSTRUCT Multiscale mathematical modelling of dynamics of structure formation in cell systems Anna Marciniak-Czochra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (DE)
2007-StG ANGIOPLACE Expression and Methylation Status of Genes RegulatingPlacental Angiogenesis in Normal, Cloned, IVF andMonoparental Sheep Foetuses Grażyna Ewa Ptak University of Teramo (IT)
2008-AdG QUAGATUA Quantum Gauge Theories and Ultracold Atoms Maciej Lewenstein Institut de Ciencies Fotòniques, Fund. Priv. (ES)
2009-AdG VERIWARE From Software Verification to Everyware Verification Marta Zofia Kwiatkowska University of Oxford (UK)
2010-StG HPCNTW High performance and ultralight carbon nanotube wires for power transmission Krzysztof Kozioł THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK)
2010-StG Epigenome Understanding epigenetic mechanisms of complex genome editing Mariusz Nowacki UNIVERSITAET BERN (CH)
2010-StG TCCECJ Theologies of conversion to Christianity in early modern east-central European Judaism Paweł Tadeusz Maciejko The Hebrew University of Jerusalem (IL)
2012-StG RECOGNIZE Physical principles of recognition in the immune system Aleksandra Maria Walczak CNRS Paris B (FR)
2012-StG PICSEN Propagative and Internal Coherence in Semiconductor Nanostructures Jacek Kasprzak CNRS (FR)
2012-AdG PantaRhei Interdisciplinary Integrated Forecasting System for Fluid Flows Nazwisko zastrzeżone EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (UK)
2012-AdG EVOBREED Evolutionary strategy for plant breeding Jerzy Paszkowski UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK)
2013-StG CONFINEDCHEM Synthetic Confined Environments as Tools for Manipulating Chemical Reactivities and Preparing New Nanostructures Rafał Klajn WEIZMANN INSTITUTE OF SCENCE (IL)
2013-StG ROBUSTFINMATH Robust Financial Mathematics: model-ambiguous framework for valuation and risk management Jan Krzysztof Obłój UNIVERSITY OF OXFORD (UK)
2013-AdG OSYRIS Open SYstems RevISited: From Brownian motion to quantum simulators Maciej Lewenstein Institut de Ciencies Fotòniques, Fund. Priv. (ES)
StG-2014 DEMSEC Democratic Secrecy: A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics Dorota Mokrosińska STICHTING VU-VUMC (NL)
StG-2014 BetaDropNMR Ultra-sensitive NMR in liquids Magdalena Kowalska EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CH)
StG-2014 complexNMR Structural Dynamics of Protein Complexes by Solid-State NMR Józef Lewandowski THE UNIVERSITY OF WARWICK (UK)
StG-2015 SiCMetabol Signaling cascades in metabolic diseases Grzegorz Sumara Julius-Maximilians Universität Würzburg
StG-2015 OPTIM Optimized drug combinations for effective cancer treatment: a personalized apporach Sylwia Nowak-Śliwińska Universite de Geneve
CoG-2015 TOCNeT Teaching Old Crypto New Tricks Krzysztof Pietrzak Institute of Science and Technology Austria (AT)
CoG-2015 G-EDIT Mechanisms of RNA-guided genome editing in eukaryotes Mariusz Nowacki Universität Bern
(CH)
CoG-2015 Endogenous_Info Financial Decision Making with Endogenous Information Acquisition Marcin Kacperczyk Imperial College of Science, Technology and Medicine (UK)
CoG-2015 CityNet Cities in Global Financial Networks: Financial and Business Services and Development in the 21st Century Dariusz Wójcik University of Oxford (UK)

do góry


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone