Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Klauzula informacyjna NCBR
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem danych osobowych jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa;
  • z inspektorem ochrony danych (IOD) w NCBR można się skontaktować poprzez e‑mail: iod@ncbr.gov.pl;
  • dane osobowe są przetwarzane w celu konsultacji złożonego do NCBR wniosku o dofinansowanie, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tej konsultacji (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie o NCBR, w tym zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, które dotyczy pełnienia przez NCBR funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Programu Ramowego UE Horyzont Europa;
  • dane osobowe będą przetwarzane w procesie konsultacji wniosku o dofinansowanie przekazanego do NCBR oraz przez okres realizacji zlecenia, o którym mowa w pkt 3, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji, archiwizacji, a także w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • NCBR będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w konsultowanym wniosku o dofinansowanie: imię/imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe oraz inne dane osobowe, jeśli zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;
  • przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.