Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Oceny Ryzyka Chemicznego

Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)

Partnerstwo na rzecz Oceny Ryzyka Chemicznego (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals – PARC) to w skrócie:

  • Siedmioletnie partnerstwo finansowane w ramach programu Horyzont Europa. Partnerstwo oficjalnie rozpoczęło działalność 1 maja 2022 r.
  • 200 partnerów z 28 krajów (agencje krajowe i organizacje badawcze działające w dziedzinie środowiska lub zdrowia publicznego), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA).
  • Budżet 400 mln euro, w 50% finansowany przez Unię Europejską i w 50% przez państwa członkowskie.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Oceny Ryzyka Chemicznego ma na celu rozwój badań, dzielenie się wiedzą i doskonalenie umiejętności w zakresie oceny ryzyka chemicznego. W ten sposób przyczyni się do wsparcia Strategii Chemicznej Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, torując drogę dla osiągnięcia efektu „zero zanieczyszczeń” ogłoszonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Partnerstwo będzie opierać się na pracach prowadzonych w ramach europejskiego wspólnego programu dotyczącego biomonitoringu człowieka, HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), który zakończy się latem 2022 r., i rozszerzy zakres jego działań o ocenę zagrożeń środowiskowych.

Koordynatorem jest ANSES – francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ze strony Polski w partnerstwie uczestniczy Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera z Łodzi, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Ochrony Środowiska.

Pierwsze kroki partnerstwa:

  • Kontynuowanie prace nad biomonitoringiem chemikaliów u ludzi, wraz z uruchomieniem badań europejskich zarówno w populacji ogólnej, jak i środowisku pracy oraz sporządzeniem przeglądu aktualnego stanu wiedzy w zakresie monitorowania chemikaliów
  • Opracowanie modeli komputerowych i metod analizy danych do badania skutków mieszanin i narażenia łącznego. Przyczynianie się do udostępniania i ponownego wykorzystywania danych i modeli do celów badawczych i oceny ryzyka (tj. spełniających zasady FAIR: Findable – Accessible – Interoperable – Reusable) w ramach podejścia „otwartej nauki”.
  • Opracowanie nowych koncepcji i narzędzi potrzebnych do wdrożenia strategii chemicznej UE na rzecz zrównoważonego rozwoju: synteza chemiczna nowych związków lub materiałów nie stanowiących ryzyka dla zdrowia i środowiska, zdolność do wykrywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub środowiska lub zapewnienie narzędzia do modelowania.

Więcej informacji na tymczasowej stronie partnerstwa.

Osoba do kontaktu w KPK: Ewa Szkiłądź ewa.szkiladz@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.