Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe partnerstwa europejskie w Horyzoncie Europa

Komisja Europejska przedstawiła propozycję 10 nowych partnerstw europejskich, które rozpoczną swoją działalność w drugiej połowie Programu Ramowego Horyzont Europa (2025-2027).

Główny cel partnerstwa Mózg (Brain) to przyspieszenie wdrażania działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz rozwiązań systemowych wspierających zdrowie mózgu. W kontekście tego partnerstwa „zdrowie mózgu” należy interpretować bardzo szeroko jako rozwój neuronów, neuroplastyczność, funkcjonowanie mózgu oraz powrót do zdrowia na przestrzeni całego życia, włączając w to elementy zdrowia psychicznego i dobrostanu człowieka.

Partnerstwo Mózg planowane jest jako partnerstwo współfinansowane, które miałoby rozpocząć swoją działalność na przełomie 2025/2026 roku.

Celem partnerstwa jest promowanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i odpornych lasów, które są zarządzane w sposób zrównoważony.

Partnerstwo będzie obejmowało również działania związane z zapewnianiem szerokiego zakresu kluczowych usług ekosystemowych związanych z lasami i gospodarką leśną (w tym z łagodzeniem zmiany klimatu przez sekwestrację dwutlenku węgla oraz dostarczaniem materiałów i usług na rzecz rozwoju biogospodarki).

Kluczowi interesariusze i aktorzy partnerstwa Forests and Forestry for a Sustainable Future to organizacje publiczne i prywatne sektora leśnego krajów UE jak i krajów pozaunijnych, działające na rzecz badań i innowacji w tym sektorze.

Partnerstwo na rzecz zaawansowanych materiałów koncentruje się na badaniach, rozwoju i absorpcji (integracja z innowacyjnymi produktami i technologiami) nowej generacji innowacyjnych materiałów „bezpiecznych i zrównoważonych na etapie projektowania” dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerstwo zgromadzi naukowców, programistów, wytwórców materiałów oraz użytkowników z przemysłu oraz otworzy perspektywę wdrożenia innowacyjnych technologii materiałowych w nowych, cyrkularnych łańcuchach wartości.

Partnerstwo będzie wspierać przyszły Skoordynowany Plan w Zakresie Zaawansowanych Materiałów, jak ogłoszono w komunikacie Komisji Europejskiej „W sprawie surowców krytycznych” (COM/2023/165).

Partnerstwo In-Orbit Demonstration (IOD) and Validation (IOV) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej z obszaru technologii kosmicznych.  Celem partnerstwa będzie wspieranie konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego poprzez umożliwienie demonstracji i walidacji na orbicie eksperymentów, koncepcji i innowacyjnych technologii kosmicznych.

Zapotrzebowanie na usługi demonstracji i walidacji na orbicie stale rośnie, ponieważ są to kluczowe etapy we wdrażaniu technologii kosmicznych na rynek. Małe firmy, ośrodki akademickie i organizacje badawcze pracujące nad takimi technologiami rzadko mogą sobie pozwolić na poniesienie kosztów związanych z usługą IOD/IOV. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom europejskiego środowiska kosmicznego nowe partnerstwo będzie rozwijać usługi IOD i IOV celem rozwoju niezależności i wzmacniania konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego.

Europejskie partnerstwo na rzecz surowców mineralnych koncentruje się na minerałach i metalach, zwłaszcza o znaczeniu krytycznym i strategicznym. Zakres tematyczny obejmuje eksplorację, wydobycie, przetwarzanie, rafinację oraz recykling surowców mineralnych.

Partnerstwo posłuży jako narzędzie do koordynowania działań narodowych organizacji finansujących badania naukowe i innowacje, jak również jako instrument angażowania państw trzecich do wspólnych działań na rzecz surowców mineralnych.

Partnerstwo będzie instrumentem implementacji Aktu na rzecz Surowców Mineralnych (Critical Raw Materials Act COM/2023/165).

Partnerstwo ma dwa główne cele: wzmocnienie środków zachowania dziedzictwa kulturowego Europy oraz przyczynienie się do poprawy neutralności klimatycznej poprzez przeniesienie tradycyjnych innowacyjnych praktyk, technologii i materiałów opracowanych jako wynik działań badawczych w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Partnerstwo będzie korzystać z tradycyjnych – jak również nowopowstających – umiejętności, technik i materiałów i dostarczać innowacyjne rozwiązania, systemy oceny, strategie minimalizowania szkód oraz modele zarządzania ryzykami, dzięki czemu możliwe będzie efektywne kosztowo zachowanie dóbr dziedzictwa kultury w dobie zmian klimatycznych. Będzie również wspierać realizację potrzeb badawczo-innowacyjnych i przyczyniać się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu m.in. poprzez przenoszenie osiągniętych wyników na nowe polityki ukierunkowane na wzmocnienie odporności i zrównoważenia w różnych gałęziach przemysłu.

Celem partnerstwa będzie stworzenie programu badawczo-innowacyjnego dla nauk społecznych i humanistycznych ukierunkowanego na zrównoważony rozwój i wzmocnienie odporności społeczno-ekonomicznej w kontekście rozwoju nowych technologii, zmian klimatycznych, demograficznych i wzorców handlowych. Partnerstwo, w sposób systemowy i na bazie współpracy, opracuje wiedzę i narzędzia będące odpowiedzią na współczesne wielopłaszczyznowe wyzwania społeczne.

Solar PV to partnerstwo publiczno-prywatne, które ma zwiększyć udziału branży fotowoltaicznej (PV) w badaniach naukowych i innowacjach w całym jego łańcuchu wartości oraz w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności kadr. Partnerstwo to będzie budowało przewagę konkurencyjną Europy i jej autonomię strategiczną w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej UE.

Pracami partnerstwa będzie kierował European Solar PV Industry Alliance – ESIA (sojusz na rzecz europejskiej branży fotowoltaicznej), gdzie działania B&I są jednym z jego obszarów aktywności. Od momentu powołania ESIA w grudniu 2022 r. mogą do niego przystępować wszystkie organizacje zainteresowane współpracą na rzecz branży PV w Europie.

Solar PV jest planowane jako partnerstwo współprogramowane, które rozpocznie swoją działalność w 2025 r. Konkursy tego partnerstwa będą częścią programów pracy w klastrze 5 Klimat, Energia, Mobilność.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Tekstyliów Przyszłości ma na celu zwiększenie zdolności  innowacyjnych w ekosystemie tekstyliów poprzez wspieranie powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zrównoważonych i o obiegu zamkniętym oraz wspieranie pokolenia talentów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.