Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

 HORYZONT EUROPA DLA PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Program Horyzont Europa jest otwarty na świat, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć różne podmioty, nie tylko jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Jedynym wymogiem jaki program HE stawia, aby móc w nim uczestniczyć jest posiadanie osobowości prawnej. Podmioty niebędące przedsiębiorcami mogą uczestniczyć we wszystkich konkursach, chyba, że wyjątkowo w treści konkursu zostały określone dodatkowe specyficzne wymagania (takim wyjątkiem jest np. EIC Accelerator, w którym mogą uczestniczyć jedynie MŚP).

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą programu Horyzont Europa (opisaną w kategoriach BIZNES oraz NAUKA). W zdecydowanej większości projektów podmioty niebędące przedsiębiorcami, jako podmioty non profit, będą miały zapewnione finansowanie 100% kosztów bezpośrednich. Poniżej przedstawiamy informacje, które powinny zainteresować określone instytucje w pierwszej kolejności:

Urzędy Miast, Urzędy Gminne, Urzędy Wojewódzkie

Uczestniczyły w projektach finansowanych z poprzedniego programu Horyzont 2020, a ich szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obszary takie jak: gospodarowanie energią, transport czy ochrona środowiska. Uczestnictwo w programach ramowych jest dla polskich instytucji publicznych szansą na wykorzystanie synergii z funduszami strukturalnymi oraz przynosi  szereg korzyści, takich jak możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań, które nie są jeszcze dostępne na rynku.  Ponadto, włączenie się w prace międzynarodowego konsorcjum otwiera przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń  oraz wspólnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami.

Przykładem projektu realizowanego przez miasto jest GROW Green. Projekt „Green cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Grow, Health Citizens and Environment” dotyczy opracowania  rozwiązań opartych na tzw. świadczeniach ekosystemów, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni, dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury zwiększające odporność miasta na zmiany klimatu. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy miasto Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,  a wypracowane w trakcie trwania projektu rozwiązania zostaną zastosowane w części Ołbina, czyli w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób potrzebujących kontaktu z zielenią, w bliskim sąsiedztwie swojego domu. Oprócz Polaków w skład konsorcjum projektowego weszło 20 partnerów z 8 innych państw, w tym miasta takie jak Manchester (Wielka Brytania), Valencia (Hiszpania), Wuhan (Chiny), Lille (Francja), Zadar (Chorwacja) oraz Modena (Włochy). Całkowita wartość projektu to  ok. 13 mln euro (> 56 mln zł), Wrocław na realizację projektu otrzymał > 2,7 mln euro (> 12 mln zł).

Fundacje, stowarzyszenia, podmioty działające na rzecz popularyzowania nauki

Projekty CSA

Projekty CSA (Coordination and Support Actions) mogą być realizowane przez pojedyncze podmioty, jak również przez konsorcja. W odróżnieniu od projektów RIA (Research and Innovation Action) oraz IA Innovation Actions), nie dotyczą realizacji działań badawczych i innowacyjnych, ale umożliwiają wspieranie tychże poprzez prowadzenie działań takich jak: upowszechnianie rezultatów projektów badawczych, podnoszenie świadomości, działania networkingowe (konferencje, spotkania B2B dla sektora B+R), analiza i tworzenie strategii badań (w tym koordynacja programów badawczych w poszczególnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z HE).

Projekty CSA obecne będą w Programach Prac w praktycznie każdym obszarze Programu Ramowego Horyzont Europa.

Badania SSH – Social Sciences and Humanities

Nauki społeczne i humanistyczne jako zagadnienie przekrojowe, realizowane były w wielu obszarach programu Horyzont 2020. Założeniem była integracja nauk ścisłych (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) z SSH, odpowiedzialnymi za rozwiązywanie złożonych problemów społecznych w Europie. Nauki społeczne i humanistyczne zawierają w sobie szeroki wachlarz dyscyplin, w tym ekonomię, psychologię, nauki polityczne, historię, nauki kulturowe, jak również prawo i etykę i występowały w wielu obszarach Programu Ramowego Horyzont 2020, często stanowiąc istotny komponent prowadzonych badań.

Pełna lista planowanych do otwarcia tematów konkursowych, zawierających badania SSH, dostępna jest na portalu Funding & Tender opportunities. Przykładowe „success stories” projektów z badaniami SSH zostały opracowane w ramach projektu Net4Society.


Granty kaskadowe

Nazwa „granty kaskadowe” (cascading grants) związana jest z wielopoziomowym procesem rozdysponowania budżetu projektu, w ramach którego dopuszcza się przeprowadzenie konkursu dla stron trzecich. Na pierwszym poziomie „kaskady” znajduje się konsorcjum projektowe wybrane w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską (publikowanych na portalu Funding & Tenders), w tematach, których zapisy dopuszczają tego typu finansowanie. Konsorcjum, które zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania z Komisji Europejskiej, może mieć w ramach swoich działań budżet przewidziany na ogłoszenie konkursów dla stron trzecich – znajdujących się na drugim poziomie „kaskady” – na działania związane np. z:

  • przeprowadzeniem eksperymentów
  • opracowaniem planu komercjalizacji technologii
  • opracowaniem planu walidacji technologii
  • przeprowadzenia studium wykonalności technologii.

Środki finansowe na przeprowadzenie zdefiniowanych przez konsorcjum zadań wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta, czyli koordynatora danego projektu.

W zależności od zdefiniowanych przez konsorcjum projektowe zadań, stronami trzecimi mogą być: MŚP, start-upy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.

Przydatne dokumenty:

Komendy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej

Warto podkreślić, iż od kilku lat Komisja Europejska kładzie duży nacisk na pełne włączanie przedstawicieli służb do składu konsorcjów. Niezwykle istotne jest zatem, aby silnie zaznaczyć obecność i aktywność polskich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na forum europejskim.

Wymierne korzyści dla służb wynikające z uczestniczenia w projektach europejskich, to w szczególności:

  • realny wpływ na kształtowanie technologii i rozwiązań prawno-organizacyjnych, powstających w ramach projektów, poprzez aktywne uczestnictwo w realizujących je konsorcjach międzynarodowych;
  • budowanie kontaktów i wymiana doświadczeń poprzez możliwość współpracy
    z przedstawicielami organów ścigania z innych państw (głównie UE);
  • uzyskanie zewnętrznego dofinansowania na prace badawczo – rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa z Komisji Europejskiej, które w przypadku służb mundurowych, wynosi do 100%.

Podmioty te – mimo braku osobowości prawnej – mają możliwość samodzielnego uczestnictwa w unijnych programach ramowych w zakresie badań i innowacji.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.