PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

DLA KOGO

Europejska Rada ds. Innowacji

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale możliwe są także konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.

CO OFERUJE

Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III). Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.  Od roku 2018 nie ma już obszarów tematycznych. Instrument MŚP jest więc całkowicie oddolną inicjatywą. To przedsiębiorca sam definiuje temat, w ramach którego składa wniosek.

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro. Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy. 

Ostatni nabór w I Fazie:  5 września 2019. W przypadku projektów na wczesnym etapie badań innowatorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilota EIC Pathfinder.

Faza II – Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro – to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu.

Od 5 czerwca 2019 r. zmieniły się zasady i nazwa programu. II Fazę zastąpił EIC Accelerator, który oferuje finansowanie mieszane (blended finance): można się ubiegać już nie tylko o grant o wysokości do 2,5 mln euro, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. Czyli grant + finansowanie kapitałowe.

Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie I lub II Instrumentu MŚP.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – CUT OFFs

Faza I – 5 września 2019 (ostatni nabór)

Faza II
9 stycznia 2019
3 kwietnia 2019
5 czerwca 2019
EIC Accelerator
9 października 2019
8 stycznia 2020
18 marca 2020
19 maja 2020
7 października 2020

UWAGI

  • W ramach Instrumentu MŚP, przedsiębiorstwo jednorazowo może składać tylko jeden wniosek do Fazy I lub II. Kolejny wniosek można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia realizacji projektu w dowolnej fazie.
  • Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się elektronicznie, poprzez portal Funding & Tenders .

 

BAZA INFORMACJI

 

POLECANE PUBLIKACJE

 

 

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone