PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
MSCA
Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
Kalendarz: MSCA
<< Sty 2020 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (6 162 mln euro)

Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców. Budżet Programu wynosi 6 162 mln euro.

Raport Komisji Europejskiej – MSCA w liczbach:

Adresaci

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

 Instytucja może mieć status: (1) beneficjenta. Wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z KE, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE; (2) organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Długość stażu naukowego warunkuje przypisanie do odpowiedniej kategorii naukowca i udział w danym typie MSCA: (1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Ogólne cechy programu
 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu (IF) lub rekrutacji (ITN, COFUND, RISE);
 • w projektach oprócz badań naukowych należy zaplanować organizację szkoleń i konferencji oraz promocję wyników adresowaną do różnych grup odbiorców;
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i MŚP oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie zatrudniani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • projekty składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & tender opportunities. W zależności od typu MSCA projekt jest przygotowywany przez (1) konsorcjum instytucji, (2) pojedynczą organizację albo przez (3) indywidualnego naukowca w porozumieniu z instytucją go przyjmującą. Umowa grantowa (kontrakt) jest zawierana zawsze pomiędzy KE a instytucją. Finansowane przez MSCA organizacje są zobowiązane do zatrudnienia naukowców zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem i zasadami KE;
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Typy projektów
          Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych  początkujących naukowców, zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach oraz ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów badawczych, (2) stażów i szkoleń w sektorze nieakademickim, (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. ITN obejmują 3 typy projektów:

European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny stopień doktora.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant oraz (2) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2020 12.09.2019 14.01.2020 H2020-MSCA-ITN-2020

Program Pracy 2018-2020

Dodatkowe wsparcie Net4Mobility+

     Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach, ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniającą się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników. 4-letni projekt jest realizowany przez konsorcjum co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020). Oparty jest na oddelegowywaniu pracowników związanych z instytucją wysyłającą przez co najmniej 1 miesiąc, na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów projektu.   Działania powinny także zawierać organizację i udział pracowników w szkoleniach i konferencjach. Unijne fundusze wspierają: (1) wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi, (2) wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich z dowolnego sektora lub (3) kombinację obu powyższych możliwości.

WAŻNE: Zaakceptowane projekty są dofinansowywane przez MNiSW.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant, (2) Doktor, profesor oraz (3) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2020 05.12.2019 28.04.2020 H2020-MSCA-RISE-2020

Program Pracy 2018-2020
Dodatkowe wsparcie Net4Mobility+

          Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020 opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na: (1) Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowców i (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców.

WAŻNE: Zaakceptowane projekty są dofinansowywane przez MNiSW.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant, (2) Doktor, profesor oraz (3) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2019 04.04.2019 26.09.2019 H2020-MSCA-COFUND-2019
2020  08.04.2020  29.09.2020 H2020-MSCA-COFUND-2020

Program Pracy 2018-2020

          Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Umowa grantowa jest podpisywana zawsze pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020, która następnie zatrudnia naukowca na czas trwania grantu.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020. W ich ramach dostępne są granty na powrót do kariery naukowej po co najmniej 12-miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające naukowcom powrót do Europy. Istnieje także możliwość wyboru panelu, w którym oceniane są tylko projekty z instytucją przyjmującą sektora nieakademickiego. Inna możliwość to wybór panelu, do którego trafiają dobrze ocenione projekty z instytucją znajdującą się w tzw. widening countries, które z powodu braku budżetu nie otrzymały finansowania; (2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach  obu typów grantów można zaplanować pobyty w innej dowolnej europejskiej instytucji  na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant, (2) Doktor, profesor oraz (3) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2019 11.04.2019 11.09.2019 H2020-MSCA-IF-2019
2020  08.04.2019  09.09.2020 H2020-MSCA-IF-2020

Program Pracy 2018-2020

          EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT)

Celem Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie  odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom. Działania powinny koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, Działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz udziału kobiet w nauce i innowacjach. W realizację projektu należy angażować naukowców, których badania są finansowane ze środków H2020, szczególnie MSCA. O roczne lub dwuletnie projekty mogą ubiegać się pojedyncze organizacje z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z H2020, przy czym KE zachęca do rozszerzania współpracy na wiele instytucji regionalnych lub krajowych.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2019 Nie ma konkursu
2020  08.10.2019  09.02.2020 Program Pracy 2018-2020

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone