Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA  (6 162 mln euro)

Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Raport Komisji Europejskiej – MSCA w liczbach.

ADRESACI

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

Instytucja może mieć status: (1) beneficjenta. Wiąże się to z podpisaniem umowy grantowej z KE, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE; (2) organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Długość stażu naukowego warunkuje przypisanie do odpowiedniej kategorii naukowca i udział w danym typie MSCA: (1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

OGÓLNE CECHY PROGRAMU

 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu (IF) lub rekrutacji (ITN, COFUND, RISE). Istnieją wyjątki dla Individual Fellowships.
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & Tender opportunities.
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

TYPY PROJEKTÓW

Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych  początkujących naukowców oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych, (2) stażów i szkoleń w różnych sektorach, (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum.

Więcej informacji na stronie KPKMSCA oraz projektu Net4Mobility+.

Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Projekty polegają na wymianie pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu. Jej celem jest wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników. Unijne fundusze wspierają: (1) wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi, (2) wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich z dowolnego sektora lub (3) kombinację obu powyższych możliwości.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+.

WAŻNE: Zaakceptowane projekty są dofinansowywane przez MNiSW.

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do doktorantów lub doświadczonych naukowców.

WAŻNE: Zaakceptowane projekty są dofinansowywane przez MNiSW.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek składany bezpośrednio do KE. Umowa grantowa jest podpisywana zawsze pomiędzy KE a instytucją, która następnie zatrudnia naukowca na czas trwania grantu.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT (NIGHT)

Celem Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie  odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom. Działania powinny koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, Działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz udziału kobiet w nauce i innowacjach. W realizację projektu należy angażować naukowców, których badania są finansowane ze środków H2020, szczególnie MSCA. O roczne lub dwuletnie projekty mogą ubiegać się pojedyncze organizacje z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z H2020, przy czym KE zachęca do rozszerzania współpracy na wiele instytucji regionalnych lub krajowych.

Więcej informacji na stronie  MSCA.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.