Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Fot. Pixabay

Umowa o przyjęciu naukowca spoza UE i znowelizowana ustawa o cudzoziemcach

Zespół EURAXESS informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępnia na swojej stronie wzór umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przygotowany w porozumieniu z Urzędem ds. Cudzoziemców. Dokument ten został opracowany w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która mówi o wymogu zawarcia takiej umowy pomiędzy jednostką naukową (zatwierdzoną uprzednio w celu przyjmowania naukowców przez MSWiA) a zatrudnianym naukowcem spoza UE.

Umowa ta musi zostać zawarta już na etapie uzyskiwania przez naukowca spoza UE wizy na wjazd do Polski (art. 64a ust. 2). Zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 2 umowa ta ma być zawarta jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna i ma określać:

a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki pracy,
f) informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatni punkt jest związany z nową opcją tzw. mobilności krótkoterminowej naukowców i ich rodzin w ramach UE.

Istotny jest również art. 152 ust. 5, który mówi, że umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych wygasa, w przypadku gdy odmówiono cudzoziemcowi wjazdu na terytorium RP lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Nowym wymogiem na etapie ubiegania się przez naukowca o wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych jest również to, że cudzoziemiec musi przedstawić “pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 151 ust. 1 pkt 1 lit. c).

Powyższe przepisy dotyczą również procedury ubiegania się przez cudzoziemców spoza UE o tzw. kartę pobytu, czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych podczas pobytu na terytorium Polski.

Więcej informacji

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.