Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowe konkursy o tematyce energetycznej

Od 25 stycznia otwarte są nowe konkursy w obszarze energii. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z efektywnością energetyczną. Wnioski projektowe można składać do 4 września br.  Komisja Europejska czeka na Państwa pomysły w 14 otwartych tematach:

W ramach budżetu 1-1,5 mln euro konsorcjum powinno zaproponować innowacyjne sposoby finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Duży nacisk należy położyć na możliwość replikacji proponowanych rozwiązań. Propozycje powinny pokazywać, w jaki sposób proponowane rozwiązania uzupełniają już dostępne fundusze oraz sposób, w jaki są one dostosowane i innowacyjne dla docelowych regionów i segmentów rynku; a także jasno wykazać potencjał rynkowy oraz uzasadnienie biznesowe i rentowność programu (w tym docelowe rozmiary inwestycji, oczekiwane oszczędności, koszty transakcji i zarządzania, oczekiwane zyski itp.).

Komisja Europejska przeznaczyła na ten temat 6 mln euro.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, w swoim art. 8, wymaga od państw członkowskich opracowania programów zachęcających MŚP do poddania się audytom energetycznym i wdrożenia zalecanych środków służących oszczędzaniu energii. MŚP stanowią olbrzymi potencjał oszczędności energii. Skuteczność wdrażania zaleceń audytu energetycznego zależy od zachowań ludzi i poprawy kultury energetycznej przedsiębiorstw.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku z zagadnień:

  • Inicjatywy wspierające państwa członkowskie w ustanowieniu krajowych systemów wsparcia dla MŚP zapewniających odpowiednie zachęty do poddania się audytom energetycznym i / lub wdrożenia zalecanych środków służących oszczędzaniu energii.
  • Wspieranie wdrażania zaleceń dotyczących audytów i podejmowania działań niezbędnych do zmniejszenia zużycia energii w dużych przedsiębiorstwach, opracowywanie i wdrażanie środków polityki korporacyjnej.
  • Szkolenia ułatwiające MŚP przeprowadzanie audytów energetycznych i wdrażanie zalecanych środków służących oszczędzaniu energii, opracowywane są zgodnie ze specyfiką MŚP.

Komisja Europejska przeznaczyła na ten temat łącznie 10 mln euro (1-2 mln euro na jeden projekt).

W przemyśle energochłonnym dokonano już znacznego postępu technicznego w celu zmniejszenia zużycia energii w głównych procesach przemysłowych, jednak wciąż znacząca ilość energii jest tracona w postaci ciepła/zimna odpadowego.

Dysponując budżetem 3-4 mln euro konsorcja powinny proponować zintegrowane narzędzia do symulacji kosztów i korzyści, które w oparciu o charakterystykę procesów, strumienie ciepła / zimna i inne odpowiednie zmienne, mogą określić najlepsze opcje ponownego wykorzystania. Oczekuje się, że propozycje przedstawią narzędzia symulacyjne, które pozwoliłyby zakładom przemysłowym / parkom przemysłowym określić najbardziej korzystną finansowo opcję wykorzystania odpadowego ciepła / zimna i / lub nadwyżki energii odnawialnej. Oczekuje się, że narzędzia symulacyjne będą wystarczająco elastyczne, aby umożliwić wykorzystanie w wielu różnych typach obiektów przemysłowych (niezależnie od sektora przemysłowego i lokalizacji geograficznej).

W ramach budżetu 1-2 mln euro konsorcja powinny opracować strategie zapewniające porównywalny poziom wysokiej jakości niezależnej kontroli i weryfikacji dotyczącej certyfikacji. W projekty powinny być zaangażowane odpowiednie zainteresowane strony (w tym krajowe i regionalne organy certyfikujące). Systemy certyfikacji powinny być oceniane za pomocą szerokiego zestawu dobrze ukierunkowanych i realistycznych przypadków, obejmujących różne lokalizacje, rodzaje budynków, warunki klimatyczne itp. Ocena będzie miała na celu wykazanie potencjału wprowadzenia w całej UE proponowanych systemów oceny i certyfikacji, wraz z dobrze określonymi kryteriami.

Temat ten ma na celu tworzenie lub replikowanie innowacyjnych lokalnych lub regionalnych “zintegrowanych usług renowacji”. Opracowane usługi powinny obejmować całą drogę klienta począwszy od diagnozy obiektu, oferty technicznej, kontraktowania robót budowlanych, strukturyzowania i zapewniania finansowania do monitorowania robót i zapewnienia jakości. Projekty realizowane w ramach tego tematu mają zoptymalizować usługi wymagane w procesie renowacji, poprawić świadomość właścicieli domów i ich zaufanie do takich usług, obniżyć koszty renowacji i skrócić niezbędny do tego czas dzięki standaryzacji podejścia Na opracowanie takiej usługi przewidywane jest od 0,5 do 1,5 mln euro.

Lokalne i regionalne władze publiczne odgrywają kluczową rolę w ustanawianiu ambitnych strategii w zakresie efektywności energetycznej. Wsparcie powinno być kontynuowane i wzmacniane w budowaniu potencjału władz publicznych i umacnianiu ich do przejmowania ich roli liderów przemian energetycznych na szczeblu regionalnym i lokalnym poprzez stałe podnoszenie ich umiejętności.

W ramach projektu można zaoferować zarówno wsparcie dla lokalnych i regionalnych władz publicznych, jak i bezpośrednie wspieranie realizacji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dofinansowanie projektu przewidywane jest w wysokości 1 do 1,5 mln euro.

  • LC-SC3-EE-15-2018: New energy label driving and boosting innovation in products energy efficiency

Etykieta energetyczna jest motorem innowacji w obszarze efektywności energetycznej. Od ponad 20 lat obserwuje się namacalne efekty transformacji rynku europejskiego, gdzie komercjalizowane są tylko produkty o najwyższych parametrach efektywności energetycznej. Etykieta energetyczna stymuluje prawdziwą konkurencję w zakresie innowacji wśród producentów produktów. Obecna etykieta energetyczna ma zamkniętą skalę, więc gdy większość produktów trafi do najwyższych klas, etykieta nie stymuluje dalszych innowacji. Dlatego Komisja zaproponowała, aby w przyszłości etykiety były “przeskalowywane” tak, aby najwyższe klasy były puste i dostarczały nowych bodźców dla innowacji. Znak “pustej najwyższej klasy” będzie najsilniejszym i ciągłym wyzwaniem do innowacji. Zmiana skali etykiet odbywałaby się mniej więcej co dziesięć lat lub szybciej, gdyby rozwój technologii i innowacje były szybsze niż oczekiwano. W ramach projektu należy zwiększyć zdolności producentów i sprzedawców do dostarczania i propagowania właściwych etykiet w miejscu sprzedaży, opracować i wdrożyć kampanie informacyjne odnośnie zmian skali i lepszego rozumienia etykiet, wymianę najlepszych praktyk. Na jeden projekt przewiduje się od 1 do 1,5 mln euro.

Projekty badawcze powinny przyczynić się do uczynienia zasady „Energy Efficiency First” bardziej konkretną i operacyjną oraz do lepszego zrozumienia jej znaczenia dla popytu i podaży energii oraz jej szerszego wpływu na sektory i rynki. Należy ocenić społeczne i gospodarcze skutki tej zasady, jej korelację i interakcję z innymi celami polityk energetycznych, dobre praktyki w tym zakresie z całego świata, a także jej rolę i wartość w systemie energetycznym. Do dyspozycji jest budżet 1 -1,5 mln euro na projekt.

W proponowanych projektach powinno się rozwijać działania informujące i motywujące konsumentów do zmiany starych i nieefektywnych urządzeń na bardziej wydajne i czyste rozwiązania w zakresie ogrzewania i / lub chłodzenia. Głównym czynnikiem motywującym będą oczywiście kwestie finansowe i powinny być one przedstawione bardzo szczegółowo (oszczędności, okres zwrotu itp.), ale należy zwrócić także uwagę na kwestie komfortu, estetyki, jakości środowiska  i inne. Na jeden projekt przewiduje się kwotę dofinansowania 1-2 mln euro.

Europejskie gospodarstwa domowe nadal przeznaczają dużą część dochodów na energię, co prowadzi do wyższych wskaźników ubóstwa energetycznego i negatywnie wpływa na warunki życia i zdrowie. Kwestia ta jest po części zaostrzona przez brak dostatecznej wiedzy na temat identyfikacji ubogich w energię gospodarstw domowych. Działania w projektach powinny przyczyniać się do aktywnego zmniejszania ubóstwa energetycznego i lepszego zrozumienia rodzajów i potrzeb gospodarstw domowych dotkniętych tym problemem oraz sposobów ich identyfikowania. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczyła w tym roku 5 mln euro (1-2 mln euro na jeden projekt).

  • LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation

Projekty powinny przedstawiać rozwiązania dotyczące materiałów budowlanych i / lub systemów technicznych, które zapewniają szybsze i bardziej opłacalne głębokie renowacje, prowadzące do wysokiej wydajności energetycznej. Propozycje powinny obejmować zmiany w technologii, projektowaniu czy innowacje w modelach biznesowych. Powinny uwzględniać także innowacje w systemach ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Proponowane rozwiązania powinny być łatwe i szybkie w instalacji, a użytkownikowi zapewniać wysoki poziom komfortu. Istotna jest także możliwość wprowadzenia rozwiązań do produkcji na dużą skalę. Na jeden projekt przewiduje się 3-4 mln euro.

Efektywność energetyczna nie jest jeszcze uważana za atrakcyjną inwestycję ze strony sektora finansowego. Efektywność energetyczna oznacza wysokie koszty transakcyjne dla raczej niewielkich inwestycji, które nie są atrakcyjne finansowo. Techniczna i prawna standaryzacja jest bardzo potrzebna na wszystkich etapach łańcucha wartości inwestycji, aby uprościć transakcje i zwiększyć zaufanie instytucji finansowych. Oczekuje się, że inwestycje w efektywność energetyczną będą spłacane wyłącznie poprzez obniżenie rachunków za energię. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że korzyści nieenergetyczne odgrywają kluczową rolę w decyzji o inwestowaniu w efektywność energetyczną. Obejmuje to na przykład wzrost wartości budynku, niższą rotację najemców lub wskaźniki pustostanów itp. W ramach projektu przewiduje się np. zbieranie, przetwarzanie i ujawnianie na dużą skalę danych dotyczących faktycznych wyników finansowych inwestycji w efektywność energetyczną czy integrację korzyści nieenergetycznych w wycenie projektów w ramach budżetu 1-1,5 mln euro na projekt.

Inwestorzy i kredytodawcy muszą uzyskać większe zaufanie do projektów inwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną, które są nadal postrzegane jako ryzykowne i fragmentaryczne. Pomoc (PDA) może być udzielana zarówno publicznym, jak i prywatnym jednostkom. Działania mają wspierać budowanie technicznych, ekonomicznych i prawnych ram potrzebnych do rozwoju projektu i doprowadzenie do uruchomienia konkretnych inwestycji, które są ostatecznym celem i produktem projektu.

  • LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy resource

Działania powinny umożliwiać zbliżenie się różnych uczestników rynku i koncentrować się na opracowywaniu zintegrowanych koncepcji i modeli, które  zintegrują usługi w zakresie wydajności energetycznej z innymi usługami energetycznymi; zaangażują nowe sektory i podmioty; uwzględnić zindywidualizowane do potrzeb klienta usługi, będące rezultatem lepszego zrozumienia jego potrzeb.

Oczekuje się, że wnioski będą zawierać jasny model rozwoju biznesu oraz jasną ścieżkę finansowania i wdrażania. Kluczowi partnerzy powinni mieć zdolność i zainteresowanie, aby opracowane rozwiązanie było kluczową częścią ich modelu biznesowego / usługowego dla swoich klientów. Na jeden projekt przewidywane jest od 1 do 2 mln euro.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania bliższych informacji o konkursach,  procedurze aplikowania i poszukiwaniu partnerów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.