Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/IF: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Granty indywidualne

CEL

Wzmocnienie potencjału doświadczonego naukowca i ugruntowanie jego pozycji naukowej poprzez prowadzenie badań w wybranej organizacji i udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zarówno w danej dyscyplinie, jak i w dziedzinach pokrewnych oraz umiejętności miękkie przydatne w karierze naukowej.

ADRESACI

Projekt realizowany jest przez doświadczonego naukowca wraz z wybraną organizacją goszczącą reprezentującą sektor akademicki (np. uczelnia wyższa, instytut badawczy, organizacja międzynarodowa) lub sektor pozaakademicki (np. przedsiębiorstwo, MŚP, szpital, muzeum, bank, organizacja pozarządowa).

Projekt oferuje zatrudnienie doświadczonego naukowca (Experienced Researcher – ER) dowolnej narodowości i pochodzącego z dowolnego kraju, który spełnia 2 kryteria formalne:

 1. ma co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych, liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego, pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub w kraju goszczącym;
 2. spełnia wymóg mobilności, czyli nie przebywał w kraju organizacji goszczącej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (lub dłużej niż 36 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat – w zależności od typu projektu).

ZASADY GRANTU

Indywidualny doświadczony naukowiec wraz z organizacją goszczącą opracowuje plan badawczo-szkoleniowy opierający się na dotychczasowych i potencjalnych osiągnięciach w dalszej karierze badawczej. Zaplanowane badania powinny być oryginalne, innowacyjne i interdyscyplinarne, a przewidziane szkolenia adekwatne do indywidualnych potrzeb i prowadzące do znacznej poprawy potencjału naukowego. Realizacja projektu opiera się również na zasadach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Projekt może trwać od 1 roku do 3 lat (w zależności od typu projektu), co oznacza zatrudnienie doświadczonego naukowca na ten okres przez organizację goszczącą, przy czym możliwe są oddelegowania do organizacji partnerskich w innych krajach trwające w sumie maksymalnie pół roku.

Istnieją trzy typy projektów IF różniące się szczegółowymi celami i zasadami:

 • Global Fellowships, trwający 1-3 lat, w którym doświadczony naukowiec wybiera dwie organizacje goszczące (jedną w Europie i jedną poza Europą) i który umożliwia realizację projektu poza Europą przez okres 1-2 lat, a następnie obowiązkowo w Europie (lub kraju stowarzyszonym z H2020) jeszcze przez okres 1 roku.
 • European Fellowships, trwający 1-2 lat, realizowany w Europie (lub kraju stowarzyszonym z H2020), w którym wyodrębnione są 3 dodatkowe podtypy:
  • Career Restart Panel, który może trwać 1-3 lat, przeznaczony dla osób, które wracają do pracy naukowej po co najmniej dwunastomiesięcznej przerwie w okresie ostatnich 18 miesięcy;
  • Society & Enterprise Panel, dla osób, których organizacja goszcząca reprezentuje sektor nieakademicki;
  • Reintegration Panel, dla osób które wracają do Europy (lub kraju stowarzyszonego) z tzw. kraju trzeciego w celu prowadzenia badań.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek projektowy przygotowuje indywidualny naukowiec wraz z organizacją goszczącą, która staje się bezpośrednim beneficjentem grantu przyznanego na realizację projektu i koordynatorem odpowiedzialnym za realizację projektu oraz zatrudnienie naukowca, z którym ten projekt złożyła. Wniosek składany jest drogą elektroniczną poprzez portal Komisji Europejskiej. Na tym samym portalu, na stronie konkursowej dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) oraz przewodnik dla aplikujących (Guide for Applicants), który między innymi zawiera wzór wniosku oraz kryteria oceny. Praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących wnioski znajdują się na stronie projektu Net4Mobility+

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy. Stawki w projektach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przy wypełnianiu formularzy administracyjnych. Indywidualny naukowiec powinien zostać zatrudniony na umowę o pracę na czas trwania projektu. W przypadku, kiedy prawo krajowe to uniemożliwia, mogą być wypłacane stypendia, które są o połowę niższe. Koszty pokrywane z budżetu projektu obejmują:

 • Koszty osobowe zatrudnionego doświadczonego naukowca:
  • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4880 euro/osobomiesiąc, która podlega współczynnikowi korekcyjnemu przypisanemu danemu krajowi, w którym zlokalizowana jest organizacja goszcząca (beneficjent). Kwota ta pokrywa obowiązkowe składki na ubezpieczenia i podatki płacone zarówno przez organizację, jak i naukowca;
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
  • Family allowance dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie zamknięcia konkursu;
 • Koszty instytucjonalne związane z:
  • badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
  • zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 650 euro/osobomiesiąc.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.