Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/COFUND: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes

Dofinansowywanie programów stypendialnych

CEL

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów wspierających rozwój kariery naukowej zarówno początkujących, jak i doświadczonych naukowców, umożliwiających międzynarodową i międzysektorową mobilność.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez organizacje publiczne i prywatne (uczelnie, instytuty badawcze, samorządy, ale również przedsiębiorstwa), zlokalizowane w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Horyzontem 2020. Organizacje te mogą indywidualnie aplikować o 2 typy projektów:

 • programy studiów doktoranckich (Doctoral Programmes) dla początkujących naukowców (Early-stage Researchers – ESR), którzy mają mniej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych lub
 • programy grantowe (Fellowship Programmes) dla doświadczonych naukowców (Experienced Researchers – ER), którzy mają co najmniej cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych.

Naukowcy mogą być dowolnej narodowości i pochodzić z dowolnego kraju, a ich doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych liczone jest od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym) i muszą spełniać wymóg mobilności, czyli potwierdzić, że nie przebywali w kraju organizacji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki i trwać od 36 do 60 miesięcy. Realizowany jest przez organizację, która samodzielnie lub we współpracy z partnerskimi z różnych sektorów i różnych krajów, tworzy interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy, do którego realizacji przyjmuje naukowców spełniających powyższe warunki. Organizacja ta, jako beneficjent i koordynator projektu podpisuje umowę na dofinansowanie z KE.

COFUND obejmuje dwa typy projektów:

 • Program studiów doktoranckich (Doctoral Programmes) realizowany jest w oparciu o EU Principles for Innovative Doctoral Training oraz Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, wspierając naukowców w początkowej fazie ich kariery naukowej. Poprzez stworzenie możliwości realizacji badań
  w wybranym przez siebie temacie naukowym, udziału w szkoleniach, kursach i konferencjach podnoszących kompetencje oraz pracy w różnych sektorach, umożliwia naukowcom uzyskanie stopnia doktora i zwiększenie perspektywy zatrudnienia w przyszłości.
 • program grantowy (Fellowship Programmes) umożliwia doświadczonym naukowcom realizację ich projektów badawczych w wybranych organizacjach goszczących, jednocześnie zapewniając zrealizowanie programu szkoleniowego podnoszącego ich kompetencje i zwiększającego ich samodzielność naukową. Rekrutacja musi przebiegać zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowuje jedna organizacja (beneficjent, koordynator), który składany jest drogą elektroniczną poprzez portal Komisji Europejskiej. Na tym samym portalu, na stronie konkursowej dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) oraz przewodnik dla aplikujących (Guide for Applicants), który między innymi zawiera wzór wniosku oraz kryteria oceny. Do wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich, które będą dofinansowywały projekt. Praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących wnioski znajdują się na stronie projektu Net4Mobility+.

W obu typach projektów naukowcy są rekrutowani w otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursach, informacje o których instytucje obowiązkowo zamieszczają na europejskim portalu EURAXESS.

ZASADY FINANSOWANIA

Komisja Europejska zapewnia dofinansowanie budżetu, który może obejmować środki własne organizacji realizujących projekt, środki krajowe lub przemysłu, ale również z Funduszy Strukturalnych. Budżet kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy przyjmowanych naukowców, przy czym powinien przewidywać fundusze na wynagrodzenie dla przyjmowanych naukowców, koszty badań, szkoleń, podróży, na zarządzanie i koszty pośrednie. KE dofinansowuje tylko dwie z powyższych kategorii:

 • Koszty osobowe (Living allowance) przyjmowanych naukowców, w wysokości:
  • 1935 Euro/osobomiesiąc w przypadku początkujących naukowców w projektach Doctoral Programmes, przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto wynosi 2709 Euro/osobomiesiąc;
  • 2740 Euro/osobomiesiąc w przypadku doświadczonych naukowców w projektach Fellowship Programmes, przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto wynosi 3836 Euro/osobomiesiąc.
 • Koszty zarządzania (Management costs) w wysokości 325 Euro/osobomiesiąc na każdego przyjętego naukowca, przy czym w sumie koszty instytucjonalne nie mogą być niższe niż 650 euro/osobomiesiąc.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.