Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Efektywność energetyczna – nowe nabory konkursowe

energy-1616966_960_720Rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont 2020 w obszarze efektywności energetycznej. Wnioski można składać do 7 czerwca bieżącego roku.

Otwarte tematy konkursowe dotyczą wniosków typu Coordination and Support Actions (CSA), a więc działań wspierających i koordynujących. Projekty tego typu nie są projektami badawczymi, a ich celem może być tworzenie wspólnych standardów i dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy, tworzenie założeń legislacyjnych czy nowych inicjatyw międzynarodowych.

Wszyscy partnerzy w tego typu projektach otrzymują finansowanie w wysokości 100% kosztów.

Kwestie efektywność energetycznej są w opinii Komisji Europejskiej kluczowe, bo najczystsza i najtańsza jest energia, której nie musimy produkować, czyli właśnie oszczędności generowane dzięki większej efektywności.

Obszar efektywności energetycznej obejmuje szereg kwestii związanych z:

  • ogrzewaniem i chłodzeniem – obniżanie kosztów, zmniejszanie zapotrzebowania, lokalne zrównoważone i odnawialne źródła energii;
  • angażowaniem konsumentów w zrównoważone zużycie energii – zrozumienie przez konsumentów problemu, wpływ na zachowania konsumentów, aktywacja konsumentów;
  • efektywnością energetyczną budynków – eliminacja barier ograniczających efektywność energetyczną budynków;
  • przemysłem, usługami i produktami – likwidacja technologicznych i pozatechnologicznych barier w celu podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
  • innowacyjnym finansowaniem inwestycji w obszarze efektywności energetycznej – likwidowanie luki między fundatorami projektów, a projektami.

Otwierane 19 stycznia konkursy oferują szeroki zakres tematów, z każdej z pięciu wymienionych powyżej dziedzin.

W tematyce ogrzewania i chłodzenia istnieje możliwość zajęcia się nieefektywnymi sieciami ciepłowniczymi (EE-02-2017, Improving the performance of inefficient district heating networks). W ramach tego tematu należy stworzyć konsorcjum, w którym znajdą się właściciele sieci ciepłowniczych, zarządcy budynków, stowarzyszenia konsumenckie, czy inne bezpośrednio zaangażowane instytucje. Konsorcja, dysponując budżetem 1 – 2 mln euro, powinny proponować stworzenie modeli biznesowych, finansowych czy organizacyjnych. W ramach projektu należy wypracować konkretne regionalne lub narodowe plany modernizacji sieci ciepłowniczych. Oczekiwane są rozwiązania, które mogłyby być łatwo replikowalne, pozwalały na oszczędność energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału OZE i ciepła odpadowego.

W ramach angażowania konsumentów proponowane są dwa tematy – EE-06-2016-2017 Engaging private consumers towards sustainable energy oraz EE-09-2016-2017 Engaging and activating public authorities. Pierwszy z tematów zakłada opracowanie innowacyjnych działań motywujących odbiorców do zmiany zachowań w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach, urządzeniach czy systemach grzewczych lub chłodzących. Działania powinny być skierowane do konkretnej, określonej grupy odbiorców, angażować organizacje konsumenckie i obejmować swoim zasięgiem różne części Europy. W ramach budżetu 1 – 2 mln euro konsorcja powinny zająć się jednym (lub więcej) z zagadnień: wspomaganie konsumentów aby stali się prosumentami; zwalczanie ubóstwa energetycznego; szersze wdrażanie inteligentnych rozwiązań informatycznych, dostarczających informacji o kosztach i poziomie efektywności; ułatwienie konsumentom zrozumienia rachunków za energię; poprawa jakości decyzji zakupowych konsumentów, bez zmniejszania ich komfortu, a z korzyścią dla środowiska. Drugi z tematów zakłada natomiast działania mające na celu angażowanie władz publicznych, czy też wzajemne uczenie się od siebie podmiotów publicznych w zakresie zachowań i dobrych praktyk mających na celu oszczędzanie energii. Dysponując 1 – 2 mln budżetu należy stworzyć wspólne polityki i strategie w zakresie zarządzania energią, nawiązać relacje międzynarodowe, wdrożyć zintegrowane plany czy uzyskać nowe certyfikaty.

Efektywność energetyczna budynków jest przedmiotem dwóch tematów konkursowych: EE-11-2016-2017 Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings oraz EE-14-2016-2017 Construction skills. Pierwszy z tematów nakierowany jest na przezwyciężanie różnego typu barier rynkowych przeszkadzających w modernizacji budynków oraz promowanie głębokiej renowacji. Budżet 1 – 2 mln euro powinien, zdaniem Komisji Europejskiej, umożliwić konsorcjom realizację kilku z wymienionych zagadnień: wsparcie dla konsumentów (użytkowników końcowych); propozycje dostępnych cenowo rozwiązań w zakresie głębokiej renowacji; redukcja kosztów dzięki propozycjom masowym, skierowanym do dużych grup odbiorców; nowe modele biznesowe i wsparcie obecnych mechanizmów finansowych; podnoszenie jakości systemów certyfikacji i znakowania; wspieranie implementacji mapy drogowej EED/EPBD. Drugi temat, EE-14-2016-2017, jest nakierowany na tworzenie schematów szkoleniowych, propozycji podnoszenia kwalifikacji w szeroko pojętej branży budowlanej. Konsorcja w ramach budżetu o wysokości 0,5 – 1 mln euro powinny proponować działania, które zwiększą liczbę wykwalifikowanych pracowników różnych szczebli – projektantów, architektów, inżynierów, kierowników budów, techników, instalatorów, pracowników fizycznych, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnym celem ma być poprawa jakości remontów, ich przyspieszenie, a także zapewnienie lepszej współpracy między poszczególnymi zawodami.

Kwestie związane z efektywnością energetyczną w przemyśle i usługach mogą być analizowane w ramach trzech tematów: EE-15-2017 Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services, EE-16-2016-2017 Effective implementation of EU product efficiency legislation, EE-18-2017 Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services. Pierwszy z tematów zwraca uwagę na problem zdolności do rzeczywistej realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej w przemyśle i usługach. Komisja Europejska oczekuje programów szkoleniowych wzmacniających korporacyjną politykę w zakresie efektywności energetycznej oraz poprawę kultury energetycznej (na wszystkich szczeblach – od zarządów firm do szeregowych pracowników). Projekty mogą także budować potencjał audytorów energetycznych, aby kładli większy nacisk na kwestie świadomych decyzji pozwalających na większe oszczędności energii. W drugim temacie mowa o skutecznym wdrażaniu prawodawstwa UE w zakresie wydajności produktu. Sama dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (Ecodesign, dyrektywa 2009/125/EC) dla produktów związanych z energią powinna w 2020 roku przynieść oszczędności w wysokości 600 TWh elektryczności oraz 600 TWh ciepła. Wnioski w tym temacie powinny skupić się na budowaniu koncepcji monitorowania, weryfikacji i egzekwowania polityki UE. Projekty nie powinny proponować działań, które są pod nadzorem państw członkowskich, lecz stanowić europejską wartość dodaną. W konsorcjach konieczne są organy nadzoru rynku (minimum jedna organizacja z każdego obecnego w konsorcjum kraju). Ostatni temat zakłada poprawę efektywności energetycznej w parkach przemysłowych dzięki współpracy pomiędzy podmiotami i wzajemnym usługom energetycznym. Parki przemysłowe odgrywają ważną rolę w gospodarce europejskiej i poprawa ich efektywności energetycznej dużym wyzwaniem. Optymalizacja wydajności energetycznej może zostać osiągnięta poprzez stymulowanie i ułatwianie współpracy energetycznej między przedsiębiorstwami. Jednakże, istnieje wiele barier, które utrudniają rozwój współpracy energetycznej z sąsiednich firm. Bariery te są głównie organizacyjne, finansowe, prawne, społeczne i techniczne. Proponowane projekty powinny poprawić efektywność energetyczną parków przemysłowych (lub sąsiednich firm) poprzez uwolnienie potencjału rynku dla współpracy energetycznej oraz uwzajemnionych wysokiej jakości usług energetycznych. Na jeden projekt w każdym z trzech tematów przewiduje się budżet 1 – 2 mln euro.

Ostatnia kwestia związana z finansowaniem w obszarze efektywności energetycznej także daje potencjalnym beneficjentom możliwość składania wniosków w 3 tematach: EE-22-2016-2017 Project Development Assistance, EE-23-2017 Innovative financing schemes oraz EE-24-2016-2017 Making the energy efficiency market investible. Pierwszy temat ma na celu pomoc w rozwijaniu projektów w obszarze efektywności energetycznej. Skierowany jest zarówno do prywatnych i publicznych jednostek. Działania w projekcie mają mieć na celu budowanie wiedzy ekonomicznej, prawnej i technicznej potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji. Projekty powinny wspierać inwestycje od 7,5 do 50 mln euro. Wspierane inwestycje powinny zacząć się przed końcem projektu. Wnioski mogą dotyczyć na przykład inwestycji w obszarach: budynki, oświetlenie uliczne, efektywność energetyczna w transporcie miejskim, remonty sieci ciepłowniczych. Na jeden projekt przewidziano od 0,5 – 1,5 mln euro. Temat EE-23-2017 mówi o innowacyjnych schematach finansowania. Wnioski powinny dotyczyć rozwoju lub replikacji takich systemów. Konsorcja powinny proponować badanie możliwych kierunków wspierania finansowania efektywności energetycznej poprzez innowacyjne instrumenty, analizę wpływu istniejących instrumentów finansowych oraz wymagania dotyczące ich działania w większej skali. Na projekt przewidziany jest budżet w wysokości 1 – 2 mln euro. Trzeci temat dotyczy problemu inwestycji na rynku efektywności energetycznej. Budżet 1 – 1,5 mln euro powinien pozwolić konsorcjom na analizy jednego lub więcej zagadnień z podanych: rozwój, demonstracja i promowanie ram w zakresie standaryzacji i benchmarkingu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej; gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie na dużą skalę rzeczywistych wyników finansowych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach, aby pokazać opłacalność takich inwestycji w praktyce; ukierunkowywanie inwestorów instytucjonalnych w stronę inwestycji w efektywność energetyczną.

Większość zaproponowanych tematów skierowane jest do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów Unijnych bądź stowarzyszonych. W dwóch tematach: dotyczącym efektywności energetycznej w budynkach – EE-14-2016-2017 Construction skills oraz innowacyjnego finansowania – EE-22-2016-2017 Project Development Assistance istnieje możliwość składania wniosków projektowych i ubiegania się o finansowanie przez pojedyncze instytucje.

W każdym z tematów finansowanych będzie kilka najlepszych propozycji złożonych przez wnioskodawców.

Nabór konkursowy 19.01.2017 – 07.06.2017
Numer tematu Temat
EE-02-2017 Improving the performance of inefficient district heating networks
EE-06-2016-2017 Engaging private consumers towards sustainable energy
EE-09-2016-2017 Engaging and activating public authorities
EE-11-2016-2017 Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
EE-14-2016-2017 Construction skills
EE-15-2017 Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services
EE-16-2016-2017 Effective implementation of EU product efficiency legislation
EE-18-2017 Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services
EE-22-2016-2017 Project Development Assistance
EE-23-2017 Innovative financing schemes
EE-24-2016-2017 Making the energy efficiency market investible

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.