PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia

Działania w obszarach Nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz biotechnologii zostały połączone w jedną część celu szczegółowego Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT).

W ramach Nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania podejmowane są akcje mające na celu likwidowanie luki pomiędzy badaniami i rynkiem poprzez wspieranie rozwoju technologii i produktów od skali laboratoryjnej do wdrożeń rynkowych. Finansowane jest tworzenie linii pilotażowych, demonstratorów oraz opracowanie metod zwiększania skali produkcji.

Wspierane jest opracowanie i wdrożenie nowych zastosowań nanotechnologii i technologii materiałowych w sektorach o największym oddziaływaniu społecznym, takich jak zdrowie, energia, transport i środowisko, a także wykorzystywanie wielosektorowego potencjału nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla podniesienia konkurencyjności i wzmacniania zrównoważonego wzrostu.

Bardzo istotne dla tego obszaru jest bezpieczeństwo stosowania nanotechnologii, a także badania w zakresie standaryzacji, metrologii, modelowania oraz modeli biznesowych.

Działania w obszarze Biotechnlogii mają na celu wspieranie najnowocześniejszych biotechnologii jako czynnika stymulującego przyszłe innowacje, w szczególności w dziedzinach takich jak biologia syntetyczna, bioinformatyka i biologia systemów, a także wykorzystanie konwergencji z innymi technologiami prorozwojowymi takimi jak nanotechnologia (np. bionanotechnologia), ICT (np. bioelektronika) oraz technologia inżynierska.

Ponadto obejmują opracowanie opartych na biotechnologii nowych produktów i procesów zaspokajających wymagania przemysłu i społeczeństwa oraz konkurencyjnych, udoskonalonych rozwiązań alternatywnych, a także wykorzystanie potencjału biotechnologii do celów wykrywania, monitorowania i usuwania zanieczyszczeń oraz zapobiegania im.

Wspierane będą również innowacyjne, konkurencyjne technologie platformowe, takie jak genomika, metagenomika, proteomika, metabolomika, narzędzia molekularne, systemy ekspresji, platformy fenotypowania i platformy komórkowe. Cel ten obejmuje takie aspekty jak stworzenie podstaw dla rozwoju biozasobów o optymalnych właściwościach i zastosowaniach.

Dla lepszego wykorzystania naturalnych surowców odnawialnych oraz rozwoju technologii innowacyjnych dla proekologicznych produktów użytkowych jest przygotowywana Wspólna Inicjatywa Technologiczna „Przemysł oparty na biotechnologiach”.

Współpraca społeczności związanej z badaniami w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania jest realizowana w ramach inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego Fabryki Przyszłości, w ramach którego promowany jest zrównoważony rozwój przemysłowy z podejściem nastawionym na tworzenie produktów o wysokiej wartości dodanej oraz opartej na ICT, inteligentnej i wysoko wydajnej produkcji w systemie zintegrowanym.

Partnerstwo publiczno-prywatne Budynki Efektywne Energetycznie koncentruje się na ograniczaniu zużycia energii i emisji CO2 poprzez opracowanie i stosowanie zrównoważonych technologii i systemów budowlanych, oraz poprzez wdrażanie i powielanie środków sprzyjających absorpcji energooszczędnych systemów i materiałów w nowych, odnawianych i przebudowywanych budynkach.

Inicjatywa partnerstwa publiczno-prywatnego Zrównoważone, zasobooszczędne i niskoemisyjne technologie w energochłonnych przemysłach przetwórczych ma na celu zwiększanie konkurencyjności gałęzi przemysłu przetwórczego, takich jak przemysł chemiczny, cementowy, celulozowy i papierniczy, szklarski, przemysł minerałów czy metali nieżelaznych i stali poprzez radykalne podniesienie efektywności zużycia energii oraz gospodarowania innymi zasobami.

Więcej o obszarze NMPB można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej oraz stronach programu ramowego HORYZONT 2020.

 

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 07