Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/COFUND: Co-funding of Regional, National and International Programmes

CEL

Rozwój naukowy i poszerzanie kompetencji początkujących naukowców w ramach programów oferujących uzyskanie stopnia doktora jest głównym celem dofinansowywania przez Komisję Europejską programów istniejących lub nowo utworzonych przez instytucje krajów członkowskich UE, stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub międzynarodowe organizacje.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla początkujących naukowców, zwłaszcza doktorantów (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

  1. mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);
  2. nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu COFUND.

ZASADY GRANTU

Projekty COFUND mogą być realizowane przez jedną instytucję (np. krajową agencję przyznającą stypendia, uczelnię) albo przez konsorcjum kilku instytucji z jednego lub kliku krajów czy sektorów. Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców na studia doktoranckie, oferowanie im możliwości prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności tzw. miękkich), stażach (w tym w sektorze pozaakademickim) czy udziału w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Każdy naukowiec powinien mieć opiekuna do spraw merytorycznych, pomagającego także w planowaniu dalszej kariery naukowej. Granty indywidualne finansowane są przez Komisję Europejską od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Instytucje mogą przedłużać umowy, pod warunkiem finansowania ich z własnych środków. Zazwyczaj długość grantu powinna pozwalać na uzyskanie stopnia doktora w danym kraju przyjmującym.

Instytucje muszą realizować projekty COFUND zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz europejskimi Zasadami dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy realizujący granty powinni być zatrudnieni na czas realizacji grantu i być objęci przynajmniej ubezpieczeniem zdrowotnym. Naukowcy otrzymują wynagrodzenie – minimalna kwota to 2597 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów pracy na lata 2014-2015 i 2016-2017) lub 2625 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020), przy czym obejmuje ona podatki tak instytucji, jak i naukowca zgodne z przepisami danego kraju. Instytucja zapewnia również pokrycie kosztów badań i szkoleń.

ZASADY APLIKOWANIA              

Granty są przyznawane początkującym naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zainteresowani naukowcy po znalezieniu oferty wysyłają wymagane dokumenty na podany w ogłoszeniu adres. Instytucje po przeprowadzeniu selekcji i wyborze spełniającego wymogi najlepszego kandydata podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Oferty poszczególnych programów są dostępne w poniższych bazach danych. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

  • Strona KPK PB UE opisująca Działania Mari Skłodowskiej-Curie.
  • Strona KE poświęcona Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie (informacje o zasadach aplikowania i realizacji grantów, baza zaakceptowanych projektów oraz ofert pracy w ramach projektów MSCA).
  • Europejski portal dla naukowców EURAXESS (informacje i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich; oferty pracy i grantów dla naukowców).
  • Polski portal dla naukowców EURAXESS (informacje o kwestiach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem z Polski; baza ofert pracy i grantów polskich i zagranicznych instytucji).
  • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
  • Europejskie Zasady dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.