Advisory Board

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsza polska instytucja zajmująca się kreowaniem polityki naukowej państwa, finansująca badania naukowe oraz wspierająca naukowców wszystkich dziedzin  w rozwijaniu kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Ogólnopolski przedstawiciel i wyraziciel woli środowiska doktorantów mający ustawowe prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Jednym z celów KRD jest rozwijanie samorządności doktoranckiej oraz wspierania inicjatyw doktoranckich.

 

Akademia Młodych Uczonych PAN

Powołana w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej i ich zaangażowanie w opiniowanie programów dotyczących spraw nauki oraz upowszechniania wyników badań naukowych i standardów etyki wśród młodych naukowców.

 

Stowarzyszenie EURODOC

Europejska Rada Doktorantów i Młodych Naukowców. EURODOC to organizacja zrzeszająca instytucje i stowarzyszenia doktorantów oraz młodych naukowców z 32 krajów i reprezentująca ich interesy na arenie międzynarodowej w szczególności przed Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier

Ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań ułatwiających studentom i absolwentom szkół wyższych start zawodowy poprzez wspieranie działania Akademickich Biur Karier.

 

Konfederacja Lewiatan

Polska organizacja biznesowa, skupiająca ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Prowadzi działalność doradczą wspierając trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Działająca od 1999 r. pozarządowa, apolityczna instytucja typu non- profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera naukowców indywidualnych i zespoły badawcze na każdym etapie kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki oferując granty badawcze.