Partnerzy strategiczni

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsza polska instytucja zajmująca się kreowaniem polityki naukowej państwa, finansująca badania naukowe oraz wspierająca naukowców wszystkich dziedzin  w rozwijaniu kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Działająca od 1999 r. pozarządowa instytucja typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera naukowców indywidualnych i zespoły badawcze na każdym etapie kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki.

  Narodowe Centrum Nauki

Agencja wykonawcza MNiSW  powołana w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przez naukowców na każdym etapie kariery w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Dla osób nieposiadających stopnia doktora NCN oferuje program pt. PRELUDIUM.

 

Politechnika Warszawska

Kształci 36 000 studentów oraz 1300 doktorantów. Ważnym elementem misji PW jest transfer technologii i współpraca uczelni z biznesem i przemysłem oraz instytucjami otoczenia biznesu, inicjatywami klastrowymi, NGO-sami, a także administracją, za co odpowiedzialne jest Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii  Politechniki Warszawskiej – ośrodek badawczy wspierający szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie  technologiami, innowacjami i procesami, w tym poprzez umożliwienie realizacji innowacyjnych projektów badawczych w tych  dziedzinach.