Partnerzy strategiczni

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsza polska instytucja zajmująca się kreowaniem polityki naukowej państwa, finansująca badania naukowe oraz wspierająca naukowców wszystkich dziedzin  w rozwijaniu kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Działająca od 1999 r. pozarządowa instytucja typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera naukowców indywidualnych i zespoły badawcze na każdym etapie kariery naukowej we wszystkich dziedzinach nauki.

 

Narodowe Centrum Nauki

Agencja wykonawcza MNiSW  powołana w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przez naukowców na każdym etapie kariery w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Dla osób nieposiadających stopnia doktora NCN oferuje program pt. PRELUDIUM.

   Politechnika Śląska

To najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

   Uniwersytet Śląski

Jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety.

   Śląski Uniwersytet Medyczny 

Posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów nasza Uczelnia Medyczna kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii i coachingu medycznego.

  Politechnika Warszawska
Kształci 36 000 studentów oraz 1300 doktorantów. Ważnym elementem misji PW jest transfer technologii i współpraca uczelni z biznesem i przemysłem oraz instytucjami otoczenia biznesu, inicjatywami klastrowymi, NGO-sami, a także administracją, za co odpowiedzialne jest Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii  Politechniki Warszawskiej – ośrodek badawczy wspierający szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie  technologiami, innowacjami i procesami, w tym poprzez umożliwienie realizacji innowacyjnych projektów badawczych w tych  dziedzinach.