Organizatorzy

„Projekt Naukowiec” został przygotowany przez konsorcjum 5 polskich Centrów EURAXESS oraz firmę Science PR, do konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w roku 2016, który miał na celu wspieranie rozwoju kariery naukowej początkujących naukowców.  Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt PL-ERADays uzyskał pierwsze miejsce w tym konkursie (więcej informacji o projekcie w zakładce Projekt oraz na portalu EURAXESS ). Podobne wydarzenia organizowane są w kilkunastu krajach, w tym w Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Grecji i na Węgrzech.

EURAXESS to sieć 500 centrów działająca we wszystkich krajach europejskich oraz na kilku kontynentach, pomagająca między innymi naukowcom wyjeżdżającym za granicę celem realizowania badań naukowych.  Polska sieć, finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  składa się z 10 centrów ulokowanych w różnych regionach Polski i działa w ramach Sieci KPK – 12 instytucji zajmujących się największym unijnym programem badań i innowacji – HORYZONT 2020. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skorzystać z bogatej oferty EURAXESS, zajrzyj do zakładki  Materiały oraz zagraj w naszą Grę.

Organizatorami wydarzeń realizowanych w ramach „Projekt Naukowiec” są:

 

KPK PB UE działa przy Instytucie Podstawowych Problemów PAN od 1998 r. Koordynuje działania Sieci KPK w zakresie programu Horyzont 2020 i EURAXESS, która wspiera uczestnictwo polskich naukowców, jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w tych inicjatywach.

Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, szkoleń, konferencji, prowadzenie strony internetowej o H2020, przygotowywanie publikacji i biuletynów. KPK jest zaangażowany w realizację i koordynację projektów europejskich.

Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
 

Anna Wiśniewska – koordynator Projektu Naukowiec oraz  od wielu lat zaangażowana w realizację programów europejskich związanych z edukacją i badaniami naukowymi: TEMPUS i ERASMUS, a obecnie H2020. Ewaluator Komisji Europejskiej projektów składanych do programów ramowych, członek krajowych i europejskich grup roboczych, delegat rządowy do Komitetów Programowych przy KE w obszarach związanych z rozwojem kariery naukowej i współpracy międzynarodowej. Konsultant i realizator projektów europejskich, w tym koordynator sześciu projektów. Przez 9 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora KPK PB UE. Obecnie koordynuje działania Marii Skłodowskiej-Curie  oraz polskiej sieci EURAXESS, którą założyła w 2004 r.
 

Monika Zaremba – od siedmiu lat jest ekspertem sieci EURAXESS w KPK PB UE; zajmuje się wspieraniem mobilności międzynarodowej naukowców udzielając informacji o grantach i stypendiach zagranicznych i pomagając zagranicznym naukowcom w Polsce. Monika jest również administratorem portalu EURAXESS Polska, a także bierze udział w projektach europejskich związanych z mobilnością i rozwojem kariery naukowców.
 

Uniwersytet Łódzki jest państwową uczelnią wyższą założoną w 1945 roku, jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni. Studiuje na niej 40 tys. osób, w tym wielu obcokrajowców. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 900 słuchaczy. Wysokim poziom kadry nauczającej i bardzo dobre zaplecze badawczo-rozwojowe pozwalają na prowadzenie rozległej współpracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą współpracując w licznych grantach, zarówno z sektorem akademickim, jak i pozaakademickim. Uniwersytet Łódzki może pochwalić się otrzymaniem prestiżowego Loga „HR Excellence in Research”. Przy Uniwersytecie Łódzkim działa Regionalne Centrum EURAXESS.
Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
 

Jolanta Pacura – koordynatorka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy UŁ. Inicjatorka, realizatorka, koordynatorka projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacjami, budowaniem współpracy między sferą gospodarczą i badawczą. Ekspert w zakresie polityki naukowej i innowacji (praca na rzecz RPO i RSI w regionie łódzkim).
 

Michał Kaczmarek – koordynator Regionalnego Centrum EURAXESS przy UŁ. Realizator grantów krajowych i międzynarodowych. Ekspert w zakresie doboru odpowiedniego źródła finansowania do pomysłu badawczego, pisania i realizacji projektów w szczególności mobilności naukowej, instrumentów finansowych dla MŚP, a także udziału sektora biznesowego w grantach badawczych.
 

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK) – od początku działalności wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. CTT PK posiada długoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów. W obrębie CTT PK działa Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych KE oraz centrum EURAXESS, oferujące konsultacje i pomoc w sprawach związanych z mobilnością naukowców i programem Horyzont 2020.
Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
 

Magdalena Wójtowicz – pracownik CTT PK od 2004r. Do 2007r. koordynowała Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (projekt MOC, 6PR). Współpracowała z firmą Comarch w zakresie administracji i rozliczania projektów badawczych w ramach 6PR oraz funduszy strukturalnych. Odpowiedzialna za organizację cyklicznej imprezy pt. „Małopolska Noc Naukowców” na PK. W RPK  udziela informacji na temat Horyzontu 2020, w szczególności dotyczących instrumentów dla regionów i krajów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym (ERA Chairs, Twinning, Teaming) oraz sektora MŚP.
 

Irena Śliwińska – doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zatrudniona w CTT PK od 2015r. Od początku swojej pracy jest zaangażowana w konsultacje wniosków aplikacyjnych do programu Horyzont 2020. W 2016r. była uczestnikiem wymiany pracowników w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Ferrarze. Specjalizuje się w grantach MSCA. Jest członkiem sieci EURAXESS. Oferuje pomoc indywidualnym naukowcom poszukującym źródeł finansowania badań oraz możliwości pracy naukowej za granicą.
 

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Jej misją jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy. Uczelnia wyróżniona prestiżowym logo HR Excellence in Research.

Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
 

Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych Politechniki Śląskiej i Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE działającego na terenie Górnego Śląska i Opolszczyzny. Doradca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, opracowywaniu budżetów, w sporządzaniu umów projektowych, umów konsorcjum oraz realizacji i rozliczaniu projektów międzynarodowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, innowacji i współpracy z przemysłem organizowanych m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Śląską, Technopark Gliwice. Członek licznych zespołów powoływanych przez KRASP, KRPUT,   samorządy itp.
 

Agnieszka Kwiatkowska – pracownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych Politechniki Śląskiej i konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego przy uczelni. Doradca w zakresie poszukiwania projektów wspierających mobilność międzynarodową i międzysektorową oraz przy przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach akcji MSCA (H2020) oraz grantów przyznawanych przez MNiSW czy NCN. Prowadzi także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS działające na Politechnice Śląskiej, gdzie udziela porad z zakresu aspektów formalno-prawnych czy ubezpieczeniowych, związanych z mobilnością w ramach projektów międzynarodowych.
 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM – to wyjątkowe miejsce, w którym naukowcy, startupy, a także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono ekspertów na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i proinnowacyjne.

Misją PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę. Świadczymy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu i nauki. Oferujemy wsparcie w zakresie kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego. Poznański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, w którym innowacyjne firmy, instytucje naukowe i przyszli przedsiębiorcy znajdują zarówno przestrzeń na wynajem, jak i różnorodne usługi wspierające ich rozwój!  Jesteśmy jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej, dzięki czemu łączymy biznes z nauką, ułatwiając wdrażanie wynalazków w firmach oraz zakładanie firm opartych o wynalazki naukowe.

Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
  Joanna Bosiacka-Kniat – kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ekspert Komisji Europejskiej  oceniający wnioski w programach ramowych od 2009 r. Doświadczona w pisaniu wniosków w 6., 7. Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020 oraz w realizacji projektów zarówno w roli koordynatora, jak i partnera. Na co dzień zajmuje się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw. Udziela również wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum, w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach badawczych UE, a także w rozliczaniu projektów. Autorka oraz trenerka prowadząca szkolenia dotyczące pisania wniosków, zarządzania, rozliczania projektów, raportowania oraz strategii pozyskiwania środków na badania.
 

Izabela Stelmaszewska-Patyk –  ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu. Doświadczona w pisaniu wniosków i realizacji projektów w 7. Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020. Na co dzień zajmuje się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla indywidualnych naukowców, instytucji naukowych. Udziela wsparcia w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum, w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach badawczych UE.  Trenerka prowadząca szkolenia dotyczące pisania wniosków, zarządzania, strategii pozyskiwania środków na badania. Zaangażowana w działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.
 

Science PR to pierwsza w Polsce agencja PR wyspecjalizowana w obsłudze naukowców. Misją firmy jest współtworzenie innowacyjnej Polski poprzez wsparcie dialogu między światem nauki a gospodarką. Oferta firmy jest adresowana do instytucji nauki, uczelni, zespołów badawczych, organizacji działających na styku nauki i biznesu oraz start-upów założonych przez naukowców. Science PR to także propozycja dla firm, które realizują badania. Agencję założyła Natalia Osica, popularyzator nauki, były rzecznik prasowy SWPS i były prezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl.

 

Osoby zaangażowane w Projekt NAUKOWIEC
 

Katarzyna Siedlik – konsultantka PR, absolwentka psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka podyplomowych studiów Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim i CSR w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Realizowała projekty komercyjne i charytatywne w obszarze edukacji, promocji zdrowia, praw kobiet oraz osób z niepełnosprawnością. Autorka tekstów na tematy psychologiczne i zdrowotne.