Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

CEL

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

ADRESACI

Pracownicy instytucji akademickich i pozaakademickich (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale, muzea itp.) zaangażowani w badania i innowacje, którzy pracują w instytucjach tworzących konsorcja projektów. Do pracowników zaliczani są naukowcy (w tym doktoranci), kadra zarządzająca i administracyjna oraz personel techniczny.

ZASADY GRANTU

Pracownicy biorą udział w zadaniach przewidzianych w projekcie RISE: oddelegowania, udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, działaniach rozpowszechniających osiągnięte rezultaty, czy popularyzujących naukę. Mogą oni zostać wysłani do jednej lub kilku organizacji tworzących konsorcjum projektu pod warunkiem ich aktywnego, przynajmniej 6-miesięcznego zaangażowania (przed oddelegowaniem) – w przypadków projektów finansowanych z Programów Pracy 2014-2015 i 2016-2017 lub miesięcznego – w przypadku projektów finansowanych z Programów Pracy 2018-2020 w działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez instytucję macierzystą. Po powrocie muszą ponownie zostać włączeni w pracę swojej jednostki. Oddelegowanie może trwać od 1 do 12 miesięcy, przy czym ten sam pracownik może w sumie przebywać w jednej lub kilku instytucjach nie dłużej niż 12 miesięcy w czasie trwania projektu. Pobyty mogą być dzielone, jeżeli jest to uzasadnione ze względów merytorycznych.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu jest liczony według stawek ryczałtowych proporcjonalnie do liczby osobo-miesięcy przewidzianych na oddelegowywania pracowników. Projekt finansuje (1) koszty podróży i utrzymania oddelegowywanych pracowników, ale nie ich wynagrodzenia, (2) koszty badań, szkoleń, udziału w konferencjach, (3) koszty zarządzania projektem i koszty pośrednie instytucji. Szczegółowe zasady finansowania planowanych działań są ustalane przez konsorcjum.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 ogłaszany jest jeden konkurs rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2018 22.11.2017 21.03.2018 (17:00) 80 mln € link do konkursu
2019 04.12.2018 02.04.2019 (17:00) 80 mln €

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

  • Strona KPK PB UE poświęcona MSCA
  • Strona KE poświęcona MSCA (informacje o zasadach aplikowania i realizacji grantów, baza zaakceptowanych projektów oraz ofert pracy w ramach projektów MSCA)
  • Europejski portal dla naukowców EURAXESS (informacje i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich; oferty pracy i grantów dla naukowców)
  • Polski portal dla naukowców EURAXESS (informacje o kwestiach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem z Polski; baza ofert pracy i grantów polskich i zagranicznych instytucji)
  • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.