Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs)

Innowacje w MŚP dają szansę małym i średnim przedsiębiorstwom na wsparcie finansowe  w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Uczestnictwo MŚP jest  finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu – EIC Accelerator. Mechanizm ten tworzy nowe możliwości biznesowe dla firm. Ponadto, wzmacnia produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu  mogą one rozwijać swoją działalność na rynkach międzynarodowych.

Definicja MŚP, sformułowana przez Komisję Europejską, jest następująca:

Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.

Sprawdź czy Twoja firma spełnia kryterium MŚP

Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, Instrument ten stanowi jednolity i prosty mechanizm finansujący MŚP.

W ramach Horyzontu 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, może wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale biznesowym, ekonomicznym i społecznym. W efekcie, powstaną szybko rozwijające się i aktywne na rynku międzynarodowym firmy.

Wsparcie dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 ma stymulować rozwój gospodarczy Europy dzięki zwiększaniu innowacyjności MŚP.

MŚP mogą zaangażować się w program Horyzont 2020 poprzez:

  • działalność badawczo-innowacyjną  ukierunkowaną na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację
  • uczestnictwo we wspólnych projektach badawczo-innowacyjnych we wszystkich, trzech filarach
  • EIC Accelerator – firma samodzielnie uczestniczy
  • innowacje w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach (program Eurostars i inne)
  • finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne)
  • wymianę i mobilność naukowców i przedsiębiorców (Działania Marii Skłodowskiej-Curie).

W jaki sposób MŚP mogą wziąć udział w instrumencie EIC Accelerator i jak wygląda finansowanie?

Kryterium przyznania grantu: wyłącznie pojedyncze MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku, gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum.

EIC Accelerator  otwarty jest na innowacyjne firmy, którym zależy na rozwoju i współpracy międzynarodowej, niezależnie od tego czy działają w obszarze wysokich technologii czy nie.  EIC Accelerator  jest  zorientowany na biznes oraz na wytworzenie rynkowych innowacji. Prace rozwojowe są  finansowane w 70%. MŚP mogą również brać udział w innych projektach R&I, gdzie finansowanie wynosi 100%.

EIC Accelerator  wypełnia luki finansowe w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku, tak aby stymulować powstawanie przełomowych innowacji.

Przedsiębiorstwa muszą wykazywać chęć rozwoju, nawiązania międzynarodowej współpracy, innowacji (również innowacji społecznych), pod warunkiem, że działania te będą stanowiły europejską wartość dodaną.

Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację.

EIC Accelerator jest  wspierany za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów) a faza komercjalizacji za pośrednictwem  finansowania kapitałowego  oraz innych mechanizmów (np. na ochrona praw autorskich).

Instrumenty zwrotne w ramach EIC Acceleratora będą wdrażane przez Europejski Bank Inwestycyjny w partnerstwie z krajowymi instytucjami pośredniczącymi i/lub międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.