Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

Zatrudnianie doświadczonych polskich i zagranicznych naukowców

CEL

Budowa potencjału ludzkiego oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej instytucji europejskich zaangażowanych w prowadzenie badań i innowacje poprzez umożliwienie prowadzenia indywidualnych badań i rozwoju kompetencji zawodowych doświadczonym naukowcom.

ADRESACI

Instytucjami goszczącymi naukowców są instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, znajdujące się w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Mogą być to zarówno instytucje sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe), jak i organizacje pochodzące z szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Projekty są realizowane przez doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu) różny dla trzech typów grantu EF.

ZASADY GRANTU

Indywidualne europejskie granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju europejskim. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca i instytucję goszczącą, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, prawa własności intelektualnej), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską. W trakcie projektu możliwe jest wykonanie różnych zadań wpisujących się w jego cele w innej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania i może trwać do 3 miesięcy przy 18-miesięcznych projektach lub do 6 miesięcy przy 24-miesięcznych.

Typy projektów:

Ze względu na naukowca, granty European Fellowships dzielą się na trzy następujące typy projektów:

  • Standard European Fellowships (ST): aplikować mogą doświadczeni naukowcy każdej narodowości, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
  • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem macierzyńskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
  • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują, mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.
  • Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: naukowiec nie może składać wniosku z instytucją z kraju, w którym przebywał dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

Widening Fellowships

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening (UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. Kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina) a ich wnioski zostały wysoko ocenione jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru  Spreading Excellence and Widening Participation  w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu; w 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wyniósł 5 milionów euro, w 2019: 6 milionów euro, a w 2020: 7 milionów euro

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

  • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4650 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2014-2015 i 2016-2017) lub 4880 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020). Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym (dane w Programach Pracy dla MSCA; ale np. w Polsce w zaakceptowanych grantach w roku 2014 i 2015 kwota miesięczna wynosi 3 552,60 euro);
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
  • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc.

Kosztów instytucji:

  • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
  • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Funding & tender opportunities Portal (SEDIA). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na portalu. Dokumentem opisującym zasady konkursu, zawierającym także formularze opisowe, jest Guide for Applicants, dostępny na stronie konkursu w zakładce Call documents. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 musi założyć konto na portalu SEDIA. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma także własne konto oraz swój pojedynczy numer identyfikacyjny (Participant Identification Code – PIC) przyznawany przez KE po podaniu przez nią odpowiednich informacji. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. Po zarejestrowaniu się na portalu, dostępne są numery PIC instytucji. W formularzach projektowych należy podać dane opiekuna merytorycznego z instytucji przyjmującej oraz umożliwić mu pełny dostęp do elektronicznego wniosku.

Projekty są oceniane pod kątem trzech kryteriów: Excellence, Impact i Implementation w ośmiu panelach dziedzinowych. Dla każdego projektu wybieranych jest trzech niezależnych ekspertów adekwatnie do abstraktu, słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Wnioski są oceniane w 8 panelach dziedzinowych. W przypadku grantów typu ST, stanowią one osobne listy rankingowe. Dla CAR, RI i SE tworzone są trzy osobne multidyscyplinarne listy rankingowe.

Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) instytucji przyjmującej są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z złożoną propozycją.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.