Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

Wymiana wiedzy pomiędzy sektorami i/lub krajami trzecimi

CEL

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

ADRESACI

Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja instytucji pochodzących z sektora akademickiego (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe).

W projektach biorą udział pracownicy uczestniczących instytucji akademickich i pozaakademickich, do których zaliczani są: naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje.

ZASADY GRANTU

RISE to projekty badawczo-innowacyjne realizowane w każdej dziedzinie wiedzy. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa. Projekty powinny przyczyniać się do realizacji europejskiej „Unii Innowacji”.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Jej celem jest poszerzanie i transfer wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, tak przez pracownika jak i jego macierzystą instytucję. Pracownicy muszą być związani z instytucją wysyłającą przynajmniej przez jeden miesiąc przed rozpoczęciem pierwszego oddelegowania. Instytucja musi mieć możliwości kontroli i monitorowania oddelegowywanej osoby.

Okres oddelegowania każdego pracownika może trwać łącznie od 1 do 12 miesięcy w trakcie trwania projektu. Pobyty u jednego partnera mogą być dzielone, przy czym pobyt danego pracownika w tej samej instytucji musi zsumować się do jednego miesiąca. Pracownicy mogą wyjeżdżać do różnych instytucji, jeżeli jest to uzasadnione ze względów merytorycznych. Po powrocie powinni zostać włączeni w działania instytucji macierzystej.

O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Powyżej tego minimum może zostać włączona dowolna liczba instytucji. W przypadku projektu z udziałem krajów trzecich, kraje te mają status instytucji partnerskich, których zaangażowanie w projekt jest finansowane przez beneficjentów. Obowiązkowe jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego od tego typu organizacji. Możliwe są trzy typy projektów RISE.

  • Europejska współpraca międzysektorowa: minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, gdzie przynajmniej dwie z nich pochodzą z różnych sektorów; projekt finansuje tylko (jednoczesną) międzynarodową i międzysektorową wymianę pracowników.
  • Współpraca z krajami trzecimi: minimum dwie instytucje z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 oraz jedna instytucja pozaeuropejska znajdująca się w tzw. kraju trzecim. Konsorcjum mogą tworzyć (1) tylko instytucje sektora akademickiego, (2) tylko organizacje pozaakademickie lub (3) instytucje z obu sektorów. W każdym przypadku finansowana z projektu jest tylko wymiana pracowników pomiędzy Europą a krajem trzecim oraz przyjazdy do Europy pracowników z tych krajów trzecich, które są uprawnione do finansowania (wymienione w Aneksie A do Programu Pracy H2020).
  • Połączenie powyższych typów: daje możliwość zarówno uzyskania dofinansowania z H2020 na wymianę pracowników Europa-Kraje Trzecie pomiędzy instytucjami z dowolnego sektora, jak i na współpracę pomiędzy europejskim sektorem akademickim i pozaakademickim.

W każdym przypadku umowę grantową z KE/REA podpisują wszystkie uczestniczące w projekcie instytucje europejskie tj. znajdujące się w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 (beneficjenci). Dodatkowo mają one obowiązek zawarcia umowy konsorcjum (Consortium Agreement). W przypadku projektu z udziałem krajów trzecich, kraje te mają status instytucji partnerskich, których zaangażowanie w projekt jest finansowane przez beneficjentów, a nie bezpośrednio przez KE.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest automatycznie na podstawie zaplanowanej wymiany pracowników, w wysokości 4600 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika. Granty są przyznawane na okres do 48 miesięcy do maksymalnej liczby 540 osobomiesięcy. Granty RISE pokrywają następujące kategorie kosztów:

  • Staff member unit cost: koszty osobowe związane z oddelegowaniem pracowników w wysokości 2100 euro/osobomiesiąc przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, hotelu i utrzymania. Nie mogą one pokrywać wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, które powinny być płacone przez jednostkę macierzystą.
  • Research, training and networking costs w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowywanego pracownika służące finansowaniu różnych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań, szkoleń, konferencji i spotkań projektowych.
  • Management and indirect costs w kwocie 700 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowanego pracownika; związane są między innymi z kwestiami administracyjnymi, finansowymi, czy logistycznymi realizowanego projektu.

ZASADY APLIKOWANIA

Wniosek przygotowuje konsorcjum instytucji, który składany jest drogą elektroniczną poprzez europejski portal. Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) oraz przewodnik dla aplikujących (Guide for Applicants), który między innymi zawiera wzór wniosku oraz kryteria oceny. Obowiązkowe jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego od partnerów z krajów trzecich. Praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących wnioski znajdują się na stronie projektu Net4Mobility+.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.