Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

CEL

Wyszkolenie kreatywnych początkujących naukowców oraz zwiększenie możliwości znalezienia przez nich pracy w różnych sektorach poprzez: (1) prowadzenie prac badawczych w międzynarodowych zespołach naukowych (także w sektorze pozaakademickim) oraz (2) rozwijanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi.

ADRESACI

Granty przeznaczone są dla początkujących naukowców, zwłaszcza doktorantów (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy spełniają dwa warunki formalne:

(1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);

(2) nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu ITN.

ZASADY GRANTU

ITN to projekty badawczo-szkoleniowe realizowane przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale itp.). Początkujący naukowcy są zatrudniani przez instytucje partnerskie na okres od 3 do 36 miesięcy. Pod opieką doświadczonego mentora z instytucji przyjmującej prowadzą indywidualne badania, odbywają szkolenia merytoryczne, interdyscyplinarne i w miarę możliwości międzysektorowe (sektor akademicki – sektor pozaakademicki) oraz z tzw. ‘umiejętności miękkich’, biorą udział w konferencjach, warsztatach czy spotkaniach projektowych. Istnieje możliwość czasowego oddelegowania do innego partnera projektu, jeśli tematyka badań wpisuje się w rozwój kariery. Naukowcy są również angażowani w popularyzację nauki oraz rozpowszechnianie wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu. Dla każdego naukowca zatrudnianego w projekcie przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (personal Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po zakończeniu grantu).

Instytucje muszą realizować projekty ITN zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz europejskimi Zasadami dot. Innowacyjnego szkolenia doktorantów.

Istnieją trzy typy projektów ITN:

 • ETN: European Training Networks – jak powyżej.
 • EID: European Industrial Doctorates – to projekty realizowane przez instytucje z sektora akademickiego i pozaakademickiego, które przyjmują początkujących naukowców na studia doktoranckie. Każdy naukowiec musi mieć zapewnioną opiekę merytoryczną w instytucjach z obydwu sektorów, brać udział w szkoleniach oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy.
 • EJD: European Joint Doctorates każdy początkujący naukowiec zatrudniany do realizacji grantu musi być objęty wspólną opieką naukową i szkoleniową realizowaną przez kilku partnerów projektu oraz mieć możliwość uzyskania podwójnego lub wielokrotnego doktoratu. Stąd też zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę (w niektórych krajach ze względu na przepisy krajowe, naukowiec jest przyjmowany na stypendium, co ma wpływ na wysokość wynagrodzenia). Na wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym) składa się z:

Projekty finansowane na podstawie Programu Pracy 2014-2015 i 2016-2017:

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3110 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA: konkursy 2014-2015 i konkursy 2016-2017), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki;
 • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance – dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Projekty finansowane na podstawie Programu Pracy 2018-2020

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3270 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA: konkursy konkursy 2018-2020), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec jest zatrudniony i jest kwotą brutto, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie oraz podatki;
 • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance – dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Dodatkowo instytucja zatrudniająca otrzymuje dofinansowanie na:

 • pokrycie kosztów badań i szkolenia naukowca (1800 euro/osobomiesiąc)
 • pokrycie kosztów zarządzania i kosztów pośrednich (1200 euro/osobomiesiąc).

ZASADY APLIKOWANIA

Konsorcja realizujące projekty ITN w różnych dziedzinach naukowych ogłaszają konkursy na realizację indywidualnych badań. Naukowcy kontaktują się bezpośrednio z wyznaczoną osobą, wysyłając wymagane dokumenty. Instytucje po przeprowadzeniu selekcji i wyborze najlepszego kandydata (spełniającego wymogi formalne opisane w części Adresaci) podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium (zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem), przy czym Komisja Europejska preferuje czasowe umowy o pracę.

Projekty stosują różne praktyki: konkursy ogłaszają poszczególni partnerzy indywidualnie albo cale konsorcjum jednocześnie, w jednym lub kilku terminach. Oznacza to konieczność przeszukiwania ofert dostępnych w poniższych bazach internetowych, w których konsorcja ITN mają obowiązek ich ogłaszania. Ułatwieniem dla naukowców jest możliwość zamieszczenia na portalu EURAXESS swojego CV i automatycznego otrzymywania sprofilowanych ofert pracy i grantów.

Pierwsze oferty grantów indywidualnych w ramach H2020/ITN pojawiły się na początku 2015 roku, po podpisaniu umów grantowych pomiędzy Komisją Europejską a zwycięskimi konsorcjami z całej Europy. Kolejne propozycje będą się pojawiały aż do 2024 roku.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.