Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/ITN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

CEL

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja instytucji pochodzących z sektora akademickiego (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe).

Projekty oferują granty na zatrudnianie początkujących naukowców (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata spełniających dwa warunki formalne:

  • mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra lub równoważnego (pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym);
  • nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu ITN.

UWAGA!  Nowe zasady zatrudniania doktorantów w świetle Ustawy 2.0

ZASADY GRANTU

Międzynarodowe konsorcja opracowują wspólne programy badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców w dowolnej dziedzinie naukowej. Powinny one być zgodne  z zasadami innowacyjnego szkolenia doktorantów (Principles for Innovative Doctoral Training). Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez ESR w poszczególnych instytucjach oraz spójnego programu szkoleniowego. Szkolenia dotyczą zarówno prowadzonych badań, jak i umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem/ zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o działania związane z popularyzacją nauki i rozpowszechnianiem wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu. Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Projekty są realizowane do 48 miesięcy. Instytucje zatrudniające naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej, której koszty pokrywają beneficjenci. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy, zwykle przez jednego z beneficjentów. Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu.

Istnieją trzy typy projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum, powyżej którego może brać udział dowolna liczba instytucji z dowolnych krajów, również pozaeuropejskich, i sektorów:

  • ETN: European Training Networks kierują się zasadami opisanymi powyżej. Konsorcjum tworzą przynajmniej 3 instytucje z trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Średnia wielkość konsorcjów waha się pomiędzy 6 a 10 beneficjentów.
  • EID: European Industrial Doctorates tworzone są przez minimum dwie instytucje, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów. Jedna z instytucji musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora. ESR muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną obu instytucji oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u partnera nie akademickiego.
  • EJD: European Joint Doctorates tworzą minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora. Zwykle projekty realizowane są przez 4 do 8 beneficjentów. Przynajmniej dwóch z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym załączonym do wniosku.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej liczby osobomiesięcy przyjmowanych początkujących naukowców. Można aplikować maksymalnie o 540 osobo-miesiące na 4 lata (w przypadku EID z dwoma partnerami maksymalnie o 180). Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przy wypełnianiu formularzy administracyjnych. Naukowcy powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę. W przypadku kiedy prawo krajowe to uniemożliwia, mogą być wypłacane stypendia które są o polowe niższe.  Granty ITN pokrywają następujące kategorie kosztów:

Koszty osobowe zatrudnianych początkujących naukowców:

  •  Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 3270 euro/osobomiesiąc, która podlega współczynnikowi korekcyjnemu przypisanemu danemu krajowi. Kwota ta pokrywa obowiązkowe składki na ubezpieczenia i podatki płacone zarówno przez instytucję, jak i naukowca.
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
  • Family allowance dodatek 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

Koszty instytucjonalne związane z:

  • badaniami i szkoleniami naukowca w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc
  • zarządzaniem i kosztami pośrednimi w kwocie 1200 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Konsorcjum instytucji przygotowuje wniosek, który składany jest drogą elektroniczną poprzez europejski portal. Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) oraz przewodnik dla aplikujących (Guide for Applicants), który między innymi zawiera wzór wniosku oraz kryteria oceny. Do wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich, których brak skutkuje wykreśleniem danego partnera z konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących wnioski znajdują się na stronie projektu Net4Mobility+.

Początkujący naukowcy są rekrutowani w otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów, informacje o których instytucje obowiązkowo zamieszczają na europejskim portalu EURAXESS.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 ogłaszany jest jeden konkurs rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Funding & Tenders Portal.

Konkursy MSCA

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.