PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes

CEL

Mobilizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji do tworzenia wysokiej jakości programów badawczo-szkoleniowych, korzystających z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie, wspierających rozwój kariery naukowej oraz międzynarodową i międzysektorową mobilności naukowców.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez publiczne lub prywatne instytucje (posiadające osobowość prawną) krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mogą finansować i realizować programy grantowe, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy.

Do udziału w tworzonych programach uprawnieni są doświadczeni naukowcy (ER: Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają stopień doktora, a w przypadku jego braku więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy. W ramach programu finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących. Długość grantów zazwyczaj waha się pomiędzy 12 a 36 miesięcy. Program musi finansować międzynarodową mobilność, przy czym mogą to być różne typy, np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Rekrutacja uprawnionych doświadczonych naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko, międzynarodowo promowanych konkursach (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartych na otwartych, przejrzystych i bezstronnych zasadach. Program musi zawierać określone daty ogłoszeń na nabór wniosków (do czterech rocznie) a wnioski powinny być oceniane w systemie peer review przez międzynarodowych ekspertów. Zarówno konkursy, jak i zatrudnianie naukowców odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. ER powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę.

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować na staże i praktyki naukowców, organizować kursy i szkolenia.

ZASADY FINANSOWANIA

Program H2020 nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją programu studiów doktoranckich. Budżety projektów muszą zostać dofinansowane ze środków własnych instytucji lub innych źródeł (np. budżet województwa, fundusze z przemysłu, oraz do czego zachęca KE – centralne i regionalne Europejskie Fundusze Strukturalne). Przy czym nie można finansować tej samej kategorii kosztów z programu H2020 i funduszy strukturalnych.

Budżet projektu przygotowywany jest przez wnioskodawcę zgodnie z różnymi kategoriami kosztów potrzebnymi do realizacji danego programu (np. wynagrodzenie dla naukowca, koszty podróży, koszty szkoleń, koszty badań, zarządzanie, koszty pośrednie). Proponowany budżet powinien być wystarczający na pokrycie realizowanych badań w danym obszarze naukowym oraz realizację innych celów, w tym związanych z rozwojem kariery przyjmowanych naukowców (udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, wizyty w innych jednostkach).

KE dofinansowuje tylko dwa rodzaje kosztów:

 •  Living allowance o wysokości 2 740 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ER w konkursach 2018-2020.

Przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto (włącznie z obciążeniami instytucji i naukowca obowiązującymi w danym kraju) jaka musi zostać przyznana naukowcowi wynosi 3675 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2014-2017), a 3836 (w konkursach 2018-2020). Oznacza to, że do kwoty otrzymanej z H2020, program musi dopłacić do miesięcznego wynagrodzenia każdego przyjmowanego naukowca odpowiednio kwotę 1050 euro lub 1096 euro. Kwota ta może być wypłacana w ramach kategorii tzw. Mobility allowance.

 • Management cost o wysokości 325 euro/osobomiesiąc na każdego przyjętego ER.

Koszty te należą do kategorii kosztów instytucjonalnych (np. koszty zarządzania i koszty pośrednie), które w sumie nie mogą być niższe niż 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Dokumentem objaśniającym zasady i zawierającym wzory formularza jest Guide for Applicants dostępny na stronie konkursu na portalu KE w zakładce Call documents.

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Funding & Tenders Portal (SEDIA). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej on-line w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na portalu. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na portalu. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC.

W przypadku COFUND projekt jest składany tylko przez jedną instytucję – beneficjenta, który wypełnia formularze administracyjne. Instytucje partnerskie występują tylko w części opisowej, do której są załączane zeskanowane ich listy intencyjne. Muszą być dołączone listy tych instytucji, które będą dofinansowywały projekt.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) w jednym panelu, zgodnie z trzema kryteriami oceny: Excellence, Impact i Implementation. W wyniku ewaluacji tworzona jest jedna lista rankingowa projektów. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) beneficjenta i instytucji partnerskich są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych (np. związanymi z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych personalnych, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Finansowane projekty powinny przestrzegać zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. We wniosku należy opisać jak kwestie etyczne dotyczące indywidualnych projektów realizowanych przez doświadczonych naukowców będą przestrzegane. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, ogólne wyniki oraz elektroniczny systemu składania wniosków dostępne są na stronie danego konkursu na Participant Portal. Indywidualne rezultaty aplikujący otrzymują na konto dedykowane ich konkretnemu projektowi na portalu Funding & Tenders.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2019 14.04.2019 26.09.2019 (17:00) 35 mln € link do konkursu
2020 08.04.2020 29.09.2020 (17:00)

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

ZARZĄDZENIE

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects„). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach.
 • Wzór umowy grantowej 
 • W H2020 nie przewidziano dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów Umowy Grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement 
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy zatrudnionych doświadczonych naukowców.
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej), wzory umów konsorcjum, szkolenia z zakresu IPR, etc. )

PRZYJMOWANI NAUKOWCY

 • Naukowcy są rekrutowani w drodze otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów. Istnieje obowiązek zamieszczania ofert na europejskim portalu EURAXESS.
 • Naukowiec (ER) spełniający wymogi formalne (doświadczenie, zasada mobilności) powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach.
 • W ciągu 20 dni dla każdego zrekrutowanego naukowca beneficjent musi wypełnić deklarację Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego zatrudnienia. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu.
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 Umowy Grantowej);
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery.

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone