Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA/COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes

Dofinansowywanie programów grantowych dla doświadczonych naukowców

CEL

Mobilizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji do tworzenia wysokiej jakości programów badawczo-szkoleniowych, korzystających z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie, wspierających rozwój kariery naukowej oraz międzynarodową i międzysektorową mobilności naukowców.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez publiczne lub prywatne instytucje (posiadające osobowość prawną) krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mogą finansować i realizować programy grantowe, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy.

Do udziału w tworzonych programach uprawnieni są doświadczeni naukowcy (ER: Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają stopień doktora, a w przypadku jego braku więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy. W ramach programu finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących. Długość grantów zazwyczaj waha się pomiędzy 12 a 36 miesięcy. Program musi finansować międzynarodową mobilność, przy czym mogą to być różne typy, np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Rekrutacja uprawnionych doświadczonych naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko, międzynarodowo promowanych konkursach (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartych na otwartych, przejrzystych i bezstronnych zasadach. Program musi zawierać określone daty ogłoszeń na nabór wniosków (do czterech rocznie) a wnioski powinny być oceniane w systemie peer review przez międzynarodowych ekspertów. Zarówno konkursy, jak i zatrudnianie naukowców odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. ER powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę.

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować na staże i praktyki naukowców, organizować kursy i szkolenia.

ZASADY FINANSOWANIA

Program H2020 nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją programu studiów doktoranckich. Budżety projektów muszą zostać dofinansowane ze środków własnych instytucji lub innych źródeł (np. budżet województwa, fundusze z przemysłu, oraz do czego zachęca KE – centralne i regionalne Europejskie Fundusze Strukturalne). Przy czym nie można finansować tej samej kategorii kosztów z programu H2020 i funduszy strukturalnych.

Budżet projektu przygotowywany jest przez wnioskodawcę zgodnie z różnymi kategoriami kosztów potrzebnymi do realizacji danego programu (np. wynagrodzenie dla naukowca, koszty podróży, koszty szkoleń, koszty badań, zarządzanie, koszty pośrednie). Proponowany budżet powinien być wystarczający na pokrycie realizowanych badań w danym obszarze naukowym oraz realizację innych celów, w tym związanych z rozwojem kariery przyjmowanych naukowców (udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, wizyty w innych jednostkach).

KE dofinansowuje tylko dwa rodzaje kosztów:

  •  Living allowance o wysokości 2 740 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ER w konkursach 2018-2020.

Przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto (włącznie z obciążeniami instytucji i naukowca obowiązującymi w danym kraju) jaka musi zostać przyznana naukowcowi wynosi 3675 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2014-2017), a 3836 (w konkursach 2018-2020). Oznacza to, że do kwoty otrzymanej z H2020, program musi dopłacić do miesięcznego wynagrodzenia każdego przyjmowanego naukowca odpowiednio kwotę 1050 euro lub 1096 euro. Kwota ta może być wypłacana w ramach kategorii tzw. Mobility allowance.

  • Management cost o wysokości 325 euro/osobomiesiąc na każdego przyjętego ER.

Koszty te należą do kategorii kosztów instytucjonalnych (np. koszty zarządzania i koszty pośrednie), które w sumie nie mogą być niższe niż 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Dokumentem objaśniającym zasady i zawierającym wzory formularza jest Guide for Applicants dostępny na stronie konkursu na portalu KE w zakładce Call documents.

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Funding & Tenders Portal (SEDIA). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej on-line w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na portalu. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na portalu. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC.

W przypadku COFUND projekt jest składany tylko przez jedną instytucję – beneficjenta, który wypełnia formularze administracyjne. Instytucje partnerskie występują tylko w części opisowej, do której są załączane zeskanowane ich listy intencyjne. Muszą być dołączone listy tych instytucji, które będą dofinansowywały projekt.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) w jednym panelu, zgodnie z trzema kryteriami oceny: Excellence, Impact i Implementation. W wyniku ewaluacji tworzona jest jedna lista rankingowa projektów. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) beneficjenta i instytucji partnerskich są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.