PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes

CEL

Mobilizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji do tworzenia wysokiej jakości szkoleń, wspierania rozwoju kariery naukowej oraz międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców poprzez realizację programów studiów doktoranckich korzystających z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez publiczne lub prywatne instytucje (posiadające osobowość prawną) krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mogą finansować i realizować programy studiów doktoranckich, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy.

Do udziału w tworzonych programach studiów doktoranckich uprawnieni są początkujący naukowcy (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją (zatrudnieniem) w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy zgodnie z zasadami KE zawartymi w EU Principles for Innovative Doctoral Training, wspierający początkujących naukowców w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej.

Każdy naukowiec musi być otoczony właściwą opieką merytoryczną i włączony w program studiów doktoranckich, umożliwiający uzyskanie stopnia doktora w danym kraju. Mile widziane są wspólne doktoraty przyznawane przez dwa/kilka krajów oraz wzajemne uznawanie odbytych szkoleń i staży przez doktorantów. Maksymalna długość indywidualnego zatrudnienia nie jest określona – powinien on jednak dawać możliwość uzyskania stopnia doktora w danym kraju. Najkrótszy okres zatrudnienia to 3 miesiące.

Kompleksowe programy studiów doktoranckich powinny rozwijać i poszerzać kompetencje naukowe i pozanaukowe rekrutowanych początkujących naukowców. Mogą one koncentrować się na określonej dyscyplinie badawczej lub też dotyczyć wielu dziedzin naukowych. Doktoranci powinni mieć możliwość wyboru tematu pracy badawczej, konsultacji projektu z różnymi zespołami badawczymi, udziału w kursach z różnych dyscyplin, wyjazdu na krajowe i zagraniczne konferencje, szkolenia czy staże (np. instytucji partnerskich) oraz zostać włączeni w popularyzowanie nauki. Należy zapewnić im możliwość poznania sektora nieakademickiego (zgodnego z obszarem studiów) np., poprzez praktyki w przedsiębiorstwie czy fundacji, kursy z przedsiębiorczości, etyki czy własności intelektualnej.

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować naukowców na staże i praktyki, organizować kursy i szkolenia.

Rekrutacja początkujących naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko promowanego międzynarodowego konkursu (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartego na przejrzystych, bezstronnych zasadach. Zarówno konkurs jak i zatrudnianie doktorantów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. ESR powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę.

ZASADY FINANSOWANIA

Program H2020 nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją programu studiów doktoranckich. Budżety projektów muszą zostać dofinansowane ze środków własnych instytucji lub innych źródeł (np. środki MNiSW, budżet województwa, fundusze z przemysłu, oraz – do czego zachęca KE – centralne i regionalne Europejskie Fundusze Strukturalne). Przy czym nie można finansować tej samej kategorii kosztów z programu H2020 i funduszy strukturalnych.

Budżet projektu przygotowywany jest przez wnioskodawcę zgodnie z różnymi kategoriami kosztów potrzebnymi do realizacji programu w danym obszarze naukowym (np. wynagrodzenie dla ESR, koszty podróży, koszty szkoleń, koszty badań, zarządzanie, koszty pośrednie). KE dofinansowuje tylko dwie z tych kategorii:

 •  Living allowance o wysokości 1 855 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ESR w konkursach 2014-2017;
 • Living allowance o wysokości 1 935 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ESR w konkursach 2018-2020.

Przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto (włącznie z obciążeniami instytucji i naukowca obowiązującymi w danym kraju) jaka musi zostać przyznana naukowcowi wynosi 2597 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2014-2017) lub 2709 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2018-2020).  Oznacza to, że do kwoty uzyskanej z KE, program musi dopłacić do miesięcznego wynagrodzenia każdego przyjmowanego doktoranta kwotę 742 lub 774 euro. Kwota ta może być wypłacana np. w ramach kategorii tzw. Mobility allowance.

 • Management cost o wysokości 325 euro/osobomiesiąc na każdego przyjętego ESR.

Koszty te należą do kategorii kosztów instytucjonalnych (np. koszty zarządzania i koszty pośrednie), które w sumie nie mogą być niższe niż 650 euro/osobomiesiąc.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje projekty COFUND w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047).

ZASADY APLIKOWANIA

Dokumentem objaśniającym zasady i zawierającym wzory formularza jest Guide for Applicants dostępny na stronie konkursu na portalu KE w zakładce Call documents.

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal  (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej on-line w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępnianych po zarejestrowaniu się na PP. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC.

W przypadku COFUND projekt jest składany tylko przez jedną instytucję – beneficjenta, który wypełnia formularze administracyjne. Instytucje partnerskie występują tylko w części opisowej, do której są załączane zeskanowane listy intencyjne każdej z nich. Muszą być dołączone listy tych instytucji, które będą dofinansowywały projekt, jeśli na etapie aplikowania wiemy, kto będzie dofinansowywał projekt.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) w jednym panelu, zgodnie z trzema kryteriami oceny: Excellence, Impact i Implementation. W wyniku ewaluacji tworzona jest jedna lista rankingowa projektów. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) beneficjenta i instytucji partnerskich są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych (np. związanymi z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych personalnych, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Finansowane projekty powinny przestrzegać zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. We wniosku należy opisać jak kwestie etyczne dotyczące indywidualnych projektów realizowanych przez doktorantów będą przestrzegane. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, ogólne wyniki oraz elektroniczny systemu składania wniosków dostępne są na stronie danego konkursu na Participant Portal. Indywidualne rezultaty aplikujący otrzymują na konto dedykowane ich konkretnemu projektowi na PP.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2018 12.04.2018 27.09.2018 (17:00) 30 mln € link do konkursu
2019 14.04.2019 26.09.2019 (17:00) 35 mln € link do konkursu
2020 08.04.2020 29.09.2020 (17:00)

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

 • Participant Portal (podstawowe narzędzie informacyjne o konkursach, elektroniczne narzędzie składania wniosków, zarządzanie projektami).
 • Strona KPK PB UE dedykowana MSCA.
 • Strona REA (Research Executive Agency – agencja zarządzająca programem MSCA; informacje o zasadach aplikowania i realizacji grantów).
 • Strona KE dedykowana MSCA.
 • Zasady UE dot. innowacyjnego szkolenia doktorantów: Principles_for_Innovative_Doctoral_Training
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Europejski portal dla naukowców EURAXESS (baza ofert pracy i grantów dla naukowców, informacje i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich).
 • Polski portal dla naukowców EURAXESS (informacje dotyczące zatrudniania zagranicznych naukowców w Polsce, baza ofert pracy i grantów polskich i zagranicznych instytucji).
 • Kwestie etyczne w H2020.

ZASADY REALIZACJI GRANTU

ZARZĄDZENIE

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects”). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach.
 • Wzór umowy grantowej.
 • W H2020 nie przewidziano dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów Umowy Grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy zatrudnionych doktorantów.
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej), wzory umów konsorcjum, szkolenia z zakresu IPR, etc. ).

PRZYJMOWANI NAUKOWCY

 • Naukowcy są rekrutowani w drodze otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów. Istnieje obowiązek zamieszczania ofert na europejskim portalu EURAXESS.
 • Naukowiec (ESR) spełniający wymogi formalne (doświadczenie, zasada mobilności) powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach.
 • W ciągu 20 dni dla każdego zrekrutowanego naukowca beneficjent musi wypełnić deklarację Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego zatrudnienia. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu.
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 Umowy Grantowej);
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery.

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone