PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Sie 2019 >>
pwścpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

MSCA/COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes

CEL

Mobilizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji do tworzenia wysokiej jakości szkoleń, wspierania rozwoju kariery naukowej oraz międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców poprzez realizację programów studiów doktoranckich korzystających z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

ADRESACI

Projekty realizowane są przez publiczne lub prywatne instytucje (posiadające osobowość prawną) krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mogą finansować i realizować programy studiów doktoranckich, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy.

Do udziału w tworzonych programach studiów doktoranckich uprawnieni są początkujący naukowcy (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji spełniają oba warunki formalne: (1) mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub kraju przyjmującym; (2) mogą zostać zatrudnieni przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją (zatrudnieniem) w ramach projektu.

ZASADY GRANTU

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy zgodnie z zasadami KE zawartymi w EU Principles for Innovative Doctoral Training, wspierający początkujących naukowców w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej.

Każdy naukowiec musi być otoczony właściwą opieką merytoryczną i włączony w program studiów doktoranckich, umożliwiający uzyskanie stopnia doktora w danym kraju. Mile widziane są wspólne doktoraty przyznawane przez dwa/kilka krajów oraz wzajemne uznawanie odbytych szkoleń i staży przez doktorantów. Maksymalna długość indywidualnego zatrudnienia nie jest określona – powinien on jednak dawać możliwość uzyskania stopnia doktora w danym kraju. Najkrótszy okres zatrudnienia to 3 miesiące.

Kompleksowe programy studiów doktoranckich powinny rozwijać i poszerzać kompetencje naukowe i pozanaukowe rekrutowanych początkujących naukowców. Mogą one koncentrować się na określonej dyscyplinie badawczej lub też dotyczyć wielu dziedzin naukowych. Doktoranci powinni mieć możliwość wyboru tematu pracy badawczej, konsultacji projektu z różnymi zespołami badawczymi, udziału w kursach z różnych dyscyplin, wyjazdu na krajowe i zagraniczne konferencje, szkolenia czy staże (np. instytucji partnerskich) oraz zostać włączeni w popularyzowanie nauki. Należy zapewnić im możliwość poznania sektora nieakademickiego (zgodnego z obszarem studiów) np., poprzez praktyki w przedsiębiorstwie czy fundacji, kursy z przedsiębiorczości, etyki czy własności intelektualnej.

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować naukowców na staże i praktyki, organizować kursy i szkolenia.

Rekrutacja początkujących naukowców musi odbywać się na zasadzie szeroko promowanego międzynarodowego konkursu (w tym na europejskim portalu EURAXESS) opartego na przejrzystych, bezstronnych zasadach. Zarówno konkurs jak i zatrudnianie doktorantów odbywa się zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. ESR powinni być zatrudniani na czasowe umowy o pracę.

ZASADY FINANSOWANIA

Program H2020 nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją programu studiów doktoranckich. Budżety projektów muszą zostać dofinansowane ze środków własnych instytucji lub innych źródeł (np. środki MNiSW, budżet województwa, fundusze z przemysłu, oraz – do czego zachęca KE – centralne i regionalne Europejskie Fundusze Strukturalne). Przy czym nie można finansować tej samej kategorii kosztów z programu H2020 i funduszy strukturalnych.

Budżet projektu przygotowywany jest przez wnioskodawcę zgodnie z różnymi kategoriami kosztów potrzebnymi do realizacji programu w danym obszarze naukowym (np. wynagrodzenie dla ESR, koszty podróży, koszty szkoleń, koszty badań, zarządzanie, koszty pośrednie). KE dofinansowuje tylko dwie z tych kategorii:

 •  Living allowance o wysokości 1 855 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ESR w konkursach 2014-2017;
 • Living allowance o wysokości 1 935 euro/osobomiesiąc dla każdego przyjętego ESR w konkursach 2018-2020.

Przy czym minimalna kwota wynagrodzenia brutto (włącznie z obciążeniami instytucji i naukowca obowiązującymi w danym kraju) jaka musi zostać przyznana naukowcowi wynosi 2597 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2014-2017) lub 2709 euro/osobomiesiąc (w konkursach 2018-2020).  Oznacza to, że do kwoty uzyskanej z KE, program musi dopłacić do miesięcznego wynagrodzenia każdego przyjmowanego doktoranta kwotę 742 lub 774 euro. Kwota ta może być wypłacana np. w ramach kategorii tzw. Mobility allowance.

 • Management cost o wysokości 325 euro/osobomiesiąc na każdego przyjętego ESR.

Koszty te należą do kategorii kosztów instytucjonalnych (np. koszty zarządzania i koszty pośrednie), które w sumie nie mogą być niższe niż 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Dokumentem objaśniającym zasady i zawierającym wzory formularza jest Guide for Applicants dostępny na stronie konkursu na portalu KE w zakładce Call documents.

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Funding & Tenders Portal  (SEDIA). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej on-line w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępnianych po zarejestrowaniu się na portalu. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na SEDIA. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w H2020. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu numeru PIC.

W przypadku COFUND projekt jest składany tylko przez jedną instytucję – beneficjenta, który wypełnia formularze administracyjne. Instytucje partnerskie występują tylko w części opisowej, do której są załączane zeskanowane listy intencyjne każdej z nich. Muszą być dołączone listy tych instytucji, które będą dofinansowywały projekt, jeśli na etapie aplikowania wiemy, kto będzie dofinansowywał projekt.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) w jednym panelu, zgodnie z trzema kryteriami oceny: Excellence, Impact i Implementation. W wyniku ewaluacji tworzona jest jedna lista rankingowa projektów. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) beneficjenta i instytucji partnerskich są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych (np. związanymi z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych personalnych, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Finansowane projekty powinny przestrzegać zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. We wniosku należy opisać jak kwestie etyczne dotyczące indywidualnych projektów realizowanych przez doktorantów będą przestrzegane. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, ogólne wyniki oraz elektroniczny systemu składania wniosków dostępne są na stronie danego konkursu na Funding & Tenders Portal. Indywidualne rezultaty aplikujący otrzymują na konto dedykowane ich konkretnemu projektowi na PP.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2019 14.04.2019 26.09.2019 (17:00) 35 mln € link do konkursu
2020 08.04.2020 29.09.2020 (17:00)

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Funding & Tenders Portal (zakładki: „My Area” – „My projects”). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach.
 • Wzór umowy grantowej.
 • W H2020 nie przewidziano dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów Umowy Grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy zatrudnionych doktorantów.
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej), wzory umów konsorcjum, szkolenia z zakresu IPR, etc. ).

PRZYJMOWANI NAUKOWCY

 • Naukowcy są rekrutowani w drodze otwartych i przejrzystych, szeroko promowanych konkursów. Istnieje obowiązek zamieszczania ofert na europejskim portalu EURAXESS.
 • Naukowiec (ESR) spełniający wymogi formalne (doświadczenie, zasada mobilności) powinien zostać zatrudniony na czasową umowę o pracę i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach.
 • W ciągu 20 dni dla każdego zrekrutowanego naukowca beneficjent musi wypełnić deklarację Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego zatrudnienia. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu.
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 Umowy Grantowej);
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery.

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone