PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Istotną częścią celu szczegółowego „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” są „Kluczowe Technologie Prorozwojowe” (Key Enabling Technologies, KET) do których zalicza się mikro- i nanoelektronikę, fotonikę, nanotechnologie, biotechnologie, zaawansowane materiały oraz zaawansowane systemy produkcyjne.

Nowe osiągnięcia w tych obszarach stanowią podstawę do uzyskania przewagi konkurencyjnej przemysłu europejskiego i w ten sposób przyczyniają się do stymulowania wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zaspakajania potrzeb społecznych.

Działania prorozwojowe podejmowane w tym obszarze obejmują wiele zróżnicowanych sektorów, wymagają zintegrowanego podejścia interdyscyplinarnego wspartego rozległą wiedzą oraz zaangażowaniem dużego kapitału. Popierane jest realizowanie badań wielosektorowych (multiKET) obejmujących łączenie, konwergencję i wzajemne inspirowanie wiedzy i doświadczenia z różnych obszarów.

Osiągnięcia uzyskane w ramach Kluczowych Technologii Prorozwojowych otwierają drogę dla nowych technologii przemysłowych, produktów, usług i nowatorskich zastosowań w wielu, często bardzo odległych od siebie, dziedzinach.

Więcej o Kluczowych Technologiach Prorozwojowych można znaleźć na stronie KE.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone