PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/GF: Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships

CEL

Budowa potencjału ludzkiego oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej instytucji europejskich z krajami pozaeuropejskimi zaangażowanymi w badania i innowacje poprzez prowadzenie indywidulanych badań naukowych i rozwoju kompetencji zawodowych doświadczonych naukowców.

ADRESACI

 • Europejskie instytucje zainteresowane zatrudnianiem naukowców, które są zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, znajdujące się w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Mogą być to podmioty prawne sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe), jak i organizacje pochodzące z szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).
 • Instytucje zaangażowane w badania i innowacje znajdujące się w tzw. krajach trzecich, czyli nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stowarzyszonymi z programem H2020, np. USA, Kanada, Rosja, Ukraina, Chiny, Korea. Szwajcarii został przywrócony status kraju stowarzyszonego z H2020.
 • Doświadczeni europejscy naukowcy (ER – Experienced Researchers) – obywatele krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020, którzy w momencie zamknięcia konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym).

ZASADY GRANTU

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca i instytucje goszczące, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Projekt jest realizowany w dwóch następujących po sobie fazach, mogących w sumie trwać do 36 miesięcy:

 • Faza I trwa od 12 do 24 miesięcy w kraju trzecim, w którym naukowiec nie przebywał (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
 • Faza II to obowiązkowy 12 miesięczny powrót do instytucji europejskiej (w tym np. do polskiej instytucji macierzystej).

Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, prawa własności intelektualnej), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską oraz transfer wiedzy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami i krajami. W trakcie drugiej fazy naukowcy mogą wykonywać różne zadania wpisujące się w cele projektu w innej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania i może trwać do 6 miesięcy. Instytucje goszczące powinny zapewnić naukowcowi odpowiednią opiekę merytoryczną i administracyjną.

Umowa grantowa jest podpisywana z instytucją w Europie (jest ona beneficjentem), a następnie ta instytucja zatrudnia naukowca i oddelegowuje go do instytucji w kraju trzecim (organizacja partnerska). W ramach fazy powrotnej grantu można przewidzieć oddelegowanie naukowca do innej instytucji w Europie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Oddelegowanie powinno wpisywać się w cele merytoryczne projektu, pożądane (ale niekonieczne) jest oddelegowanie do innego sektora.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 36 miesięcy, włączając fazę powrotną) i składa się z:

Kosztów osobowych:

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4650 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2014-2015 i 2016-2017) lub 4880 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020). Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach Pracy dla MSCA), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym (dane w Programach Pracy dla MSCA; ale np. w Polsce w zaakceptowanych grantach w roku 2014 i 2015 kwota miesięczna wynosiła 3 552,60 euro);
 • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc.

Kosztów instytucji:

 • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
 • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Funding & tender opportunities Portal (SEDIA). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na portalu. Dokumentem opisującym zasady konkursu, zawierającym także formularze opisowe, jest Guide for Applicants, dostępny na stronie konkursu w zakładce Call documents. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 musi założyć konto na portalu Funding & Tenders. Podobnie każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój pojedynczy numer identyfikacyjny (Participant Identification Code – PIC) przyznawany przez KE po podaniu przez nią odpowiednich informacji. Po zarejestrowaniu się na portalu, dostępne są numery PIC zarejestrowanych instytucji. W przypadku GF potrzebne są numery PIC zarówno instytucji europejskiej, jak i kraju trzeciego. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. W formularzach projektowych należy podać dane opiekunów merytorycznych z obu instytucji przyjmujących i umożliwić pełny dostęp do elektronicznego wniosku.

Do wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne partnerów pochodzących z krajów trzecich.

Projekty są oceniane pod kątem trzech kryteriów: Excellence, Impact i Implementation w ośmiu panelach dziedzinowych. Dla każdego projektu wybieranych jest trzech niezależnych ekspertów adekwatnie do abstraktu, słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Wnioski są oceniane w 8 panelach dziedzinowych, w których następnie są tworzone osobne listy rankingowe.

Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) obu instytucji przyjmujących są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z złożoną propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie mentora ds. etycznych. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

Planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie w trakcie trwania H2020. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki są publikowane na stronie danego konkursu na Funding & Tenders Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2019 11.04.2019 11.09.2019 (17:00) 245,62 mln € link do konkursu

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

 • Funding & tender opportunities Portal (SEDIA) (podstawowe narzędzie informacyjne o konkursach, elektroniczne narzędzie składania wniosków, zarządzanie projektami):
 • Strona KPK PB UE dedykowana MSCA;
 • Strona REA (Research Executive Agency – agencja zarządzająca programem MSCA; informacje o zasadach aplikowania i realizacji grantów);
 • Strona KE dedykowana MSCA;
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;
 • Europejski portal dla naukowców EURAXESS (baza ofert pracy i grantów dla naukowców, informacje i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich);
 • Polski portal dla naukowców EURAXESS (informacje o kwestiach prawno-administracyjnych związanych z zatrudnianiem zagranicznych naukowców; baza ofert pracy i grantów polskich i zagranicznych instytucji);
 • Kwestie etyczne w H2020.

ZASADY REALIZACJI GRANTU

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects„). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach;
 • Wzór umowy grantowej dla indywidualnych grantów MSCA;
 • W H2020 nie przewiduje się tworzenia dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów umowy grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement dostępny na stronie danego konkursu;
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej).

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 04