PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

CEL

Budowa potencjału ludzkiego oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej instytucji europejskich zaangażowanych w prowadzenie badań i innowacje poprzez umożliwienie prowadzenia indywidualnych badań i rozwoju kompetencji zawodowych doświadczonym naukowcom.

ADRESACI

Instytucjami goszczącymi naukowców są instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, znajdujące się w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Mogą być to zarówno instytucje sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe), jak i organizacje pochodzące z szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Projekty są realizowane przez doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers) każdej narodowości, pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu) różny dla trzech typów grantu EF.

ZASADY GRANTU

Indywidualne europejskie granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju europejskim. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca i instytucję goszczącą, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, prawa własności intelektualnej), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską. W trakcie projektu możliwe jest wykonanie różnych zadań wpisujących się w jego cele w innej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania i może trwać do 3 miesięcy przy 18-miesięcznych projektach lub do 6 miesięcy przy 24-miesięcznych.

Typy projektów:

Ze względu na naukowca, granty European Fellowships dzielą się na trzy następujące typy projektów:

 • Standard European Fellowships (SF): aplikować mogą doświadczeni naukowcy każdej narodowości, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
 • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem macierzyńskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
 • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują, mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

 • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4 650 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia oraz podatki (pracownika i pracodawcy) zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym (dane w Programach Pracy dla MSCA; ale np. w Polsce w zaakceptowanych grantach w roku 2014 i 2015 kwota miesięczna wynosi 3 552,60 euro);
 • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc;
 • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc.

Kosztów instytucji:

 • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
 • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal (PP). Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf) udostępniane po zarejestrowaniu się na PP. Dokumentem opisującym zasady konkursu, zawierającym także formularze opisowe, jest Guide for Applicants, dostępny na stronie konkursu w zakładce Call documents. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020 musi założyć konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma także własne konto oraz swój pojedynczy numer identyfikacyjny (Participant Identification Code – PIC) przyznawany przez KE po podaniu przez nią odpowiednich informacji. Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. Po zarejestrowaniu się na PP, dostępne są numery PIC instytucji. W formularzach projektowych należy podać dane opiekuna merytorycznego z instytucji przyjmującej oraz umożliwić mu pełny dostęp do elektronicznego wniosku.

Projekty są oceniane pod kątem trzech kryteriów: Excellence, Impact i Implementation w ośmiu panelach dziedzinowych. Dla każdego projektu wybieranych jest trzech niezależnych ekspertów adekwatnie do abstraktu, słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Wnioski są oceniane w 8 panelach dziedzinowych. W przypadku grantów typu SF, stanowią one osobne listy rankingowe. Dla CAR and RI tworzone są dwie osobne multidyscyplinarne listy rankingowe.

Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) instytucji przyjmującej są wystarczające do realizacji planowanych zadań. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z złożoną propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie mentora ds. etycznych. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2016 12.04.2016 14.09.2016 (17:00) 179,5 mln € link do konkursu
2017 11.04.2017 14.09.2017 (17:00) 205 mln € link do konkursu

 

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Participant Portal (zakładki: „My Area” – „My projects„). Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach;
 • Wzór umowy grantowej dla indywidualnych grantów MSCA: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_en.pdf
 • W H2020 nie przewiduje się tworzenia dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów umowy grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement dostępny na stronie danego konkursu
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art.32 umowy grantowej);
 • Umowa grantowa podpisywana jest pomiędzy agencją KE (REA – Research Executice Agency) a instytucją przyjmująca naukowca, która następnie podpisuje umowę o pracę z naukowcem; naukowiec może rozpocząć grant do 12 miesięcy od daty podpisania umowy z REA;
 • Naukowiec powinien być zatrudniony do realizacji grantu w wymiarze pełnego etatu i mieć zapewnione warunki pracy takie same, jak inni pracownicy na podobnych stanowiskach;
 • Przed rozpoczęciem projektu należy przygotować plan rozwoju kariery indywidualnego naukowca – Personal Career Development Plan;
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej): http://www.iprhelpdesk.eu/services/pl

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 04