PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

MSCA/RISE: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

CEL

Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

ADRESACI

Projekty realizowane są przez instytucje posiadające osobowość prawną, zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, pochodzące z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

W projektach biorą udział pracownicy uczestniczących instytucji akademickich i pozaakademickich, do których zaliczani są: naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje.

ZASADY GRANTU

RISE to projekty badawczo-innowacyjne proponowane w każdej dziedzinie wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa. Projekty powinny przyczyniać się do realizacji europejskiej „Unii Innowacji”.

Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Jej celem jest poszerzanie i transfer wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, tak przez pracownika jak i jego macierzystą instytucję. Pracownicy muszą być związani z instytucją wysyłającą przynajmniej przez 1 miesiąc (full-time) przed rozpoczęciem pierwszego oddelegowania. Instytucja musi mieć możliwości kontroli, instruowania i monitorowania oddelegowywanej osoby.

Okres oddelegowania każdego pracownika może trwać łącznie od 1 do 12 miesięcy w trakcie trwania projektu. Pobyty u jednego partnera mogą być dzielone, przy czym pobyt danego pracownika w tej samej instytucji musi zsumować się do jednego miesiąca. Pracownicy mogą wyjeżdżać do różnych instytucji, jeżeli jest to uzasadnione ze względów merytorycznych. Po powrocie powinni zostać włączeni w działania instytucji macierzystej.

O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Powyżej tego minimum może zostać włączona dowolna liczba instytucji. Możliwe są trzy typy projektów RISE. Wyniki dotychczasowych konkursów wskazują, że około 60% wnioskodawców wybiera opcję trzecią:

 • Europejska współpraca międzysektorowa: minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, gdzie przynajmniej dwie z nich pochodzą z różnych sektorów; projekt finansuje tylko (jednoczesną) międzynarodową i międzysektorową wymianę pracowników.
 • Współpraca z krajami trzecimi: minimum dwie instytucje z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 oraz jedna instytucja pozaeuropejska znajdująca się w tzw. kraju trzecim. Konsorcjum mogą tworzyć (1) tylko instytucje sektora akademickiego, (2) tylko organizacje pozaakademickie lub (3) instytucje z obu sektorów. W każdym przypadku finansowana z projektu jest tylko wymiana pracowników pomiędzy Europą a krajem trzecim oraz przyjazdy do Europy pracowników z tych krajów trzecich, które są uprawnione do finansowania (wymienione w Aneksie A do Programu Pracy H2020).
 • Połączenie powyższych typów: daje możliwość zarówno uzyskania dofinansowania z H2020 na wymianę pracowników Europa-Kraje Trzecie pomiędzy instytucjami z dowolnego sektora, jak i na współpracę pomiędzy europejskim sektorem akademickim i pozaakademickim.

W każdym przypadku umowę grantową z KE/REA podpisują wszystkie uczestniczące w projekcie instytucje europejskie tj. znajdujące się w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 (beneficjenci). Dodatkowo mają one obowiązek zawarcia umowy konsorcjum (Consortium Agreement). W przypadku projektu z udziałem krajów trzecich, kraje te mają status instytucji partnerskich, których zaangażowanie w projekt jest finansowane przez beneficjentów, a nie bezpośrednio przez KE. Obowiązkowe jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego od tego typu organizacji. Współpracę z partnerami z krajów trzecich może regulować dodatkowe porozumienie (Partnership Agreement), nie obowiązkowe ale zalecane.

ZASADY FINANSOWANIA

Budżet projektu kalkulowany jest na podstawie zaplanowanej wymiany pracowników, w wysokości 4600 euro na osobomiesiąc na oddelegowywanego pracownika. Granty są przyznawane na okres do 48 miesięcy do maksymalnej liczby 540 osobomiesięcy. Stawki w grantach MSCA są ryczałtowe i liczone automatycznie przez system przy wypełnianiu część administracyjnej formularzy na portalu Funding & Tenders.

Granty RISE pokrywają następujące kategorie kosztów:

 • Staff member unit cost: koszty osobowe związane z oddelegowaniem pracowników w wysokości 2100 euro/osobomiesiąc przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, hotelu i utrzymania. Nie mogą one pokrywać wynagrodzeń oddelegowanych pracowników, które powinny być płacone przez jednostkę macierzystą.
 • Research, training and networking costs w wysokości 1800 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowywanego pracownika służące finansowaniu różnych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań, szkoleń, konferencji i spotkań projektowych.
 • Management and indirect costs w kwocie 700 euro/osobomiesiąc na każdego oddelegowanego pracownika; związane są między innymi z kwestiami administracyjnymi, finansowymi, czy logistycznymi realizowanego projektu.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje, w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie w konsorcjum osoby zajmującej się kwestami etycznymi. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment„.

ZASADY APLIKOWANIA

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na portalu Funding & Tenders. Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i merytorycznej (dołączanej jako plik pdf). Formularze są dostępne po utworzeniu wniosku w PP. Każda osoba aplikująca i realizująca granty H2020, 7. Programu Ramowego, czy też będąca ekspertem KE ma osobiste konto na PP. Każda instytucja (uczelnia, firma) ma swój numer identyfikacyjny (PIC – Participant Identification Code) używany w programach ramowych (FP7 i H2020). Do części opisowej wniosku muszą zostać dołączone zeskanowane listy intencyjne instytucji partnerskich z krajów trzecich. Ich brak skutkuje automatycznym wykreśleniem danego partnera z konsorcjum.

Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów (zwykle trzech) dobranych adekwatnie do słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Są trzy kryteria oceny: Excellence, Impact i Implementation. Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) poszczególnych instytucji są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W przypadku negatywnej opinii dana instytucja zostaje wykreślona z konsorcjum a budżet jest odpowiednio zmniejszany. Może to również skutkować uznaniem całego projektu jako niespełniającego minimalnych wymogów konkursowych. Należy pamiętać, że nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z propozycją konsorcjum.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Funding & Tenders Portal.

ogłoszenie zamknięcie budżet link
2019 04.12.2018 02.04.2019 (17:00) 80 mln € H2020-MSCA-RISE-2019

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

ZASADY REALIZACJI GRANTU

 • Zarządzanie grantem, raportowanie, przesyłanie dokumentów i komunikacja z oficerem projektu z REA odbywa się poprzez konto stworzone dla każdego projektu na Funding & Tenders Portal. Wpisywane informacje, dane pojawiają się automatycznie w raportach;
 • Realizacja grantu wymaga stosowania się do zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Art. 32 umowy grantowej), w szczególności w odniesieniu do warunków pracy oddelegowanych osób;
 • W ciągu 20 dni dla każdego oddelegowanego pracownika instytucja wysyłająca musi wypełnić deklaracje Researchers Declaration (RD) zawierającą między innymi dane osobowe oraz początkową i końcową datę jego oddelegowania. Jest ona warunkiem uznania przez KE kosztów związanych z danym oddelegowaniem. Deklaracja może być modyfikowana w trakcie trwania projektu;
 • Na zakończenie pobytu, każdy naukowiec wypełnia kwestionariusz ewaluacyjny dotyczący pobytu, a następny po 2 latach od zakończenia grantu dotyczący jego rozwoju kariery;
 • Grant jest rozliczany na podstawie zrealizowanej liczby osobomiesięcy wymiany pracowników;
 • Wzór umowy grantowej dla RISE;
 • W H2020 nie przewiduje się tworzenia dodatkowych przewodników dotyczących realizacji grantu. Dokumentem zawierającym wyjaśnienia poszczególnych artykułów umowy grantowej, wraz z przykładami jest Annotated Grant Agreement;
 • European IPR Helpdesk (informacje o prawach własności intelektualnej, dokumenty w tym wzór umowy konsorcjum);
 • Wzór umowy partnerskiej w projektach MSCA przygotowany przez niemiecką KoWI
 • Kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w projektach MSCA opisane są w publikacji KE IP management in Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 04